İslamiyet Öncesi-Halk-Divan Edebiyatı-4(Online-Test Çöz)

İslamiyet ÖncesiHalkDivan Edebiyatı-4(Online-Test Çöz)

İslamiyet Öncesi - Halk - Divan (Karışık) - 4

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.    İlk Divan şairi sayılır, Sultan III. Alaaddin'e sunduğu düşünülen "Selçuklu Şehnamesi" ile ünlüdür.

II.    Mevlid (Vesiletü'n Necat) adlı eseriyle tanı­nır, bu ünlü mesnevisi başka şairlerce taklit edilmeye çalışılmıştır.

III.   "Leyla vü Mecnun" en ünlü eseridir, aşk acısından duyduğu mutluluğu şiirlerinde anlatır.

IV.  Patrona Halil İsyanı esnasında öldürülmüş olan şair, şiirlerine İstanbul halkının ruhu­nu, deyimlerini, zevkini yansıtmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A
Baki
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Nedim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hoca Dehhani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Süleyman Çelebi              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fuzuli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki sanatçı ---- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Ahmedi - Iskendername
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fuzuli - Beng ü Bade
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nabi - Hayrabad
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Seydi Ali Reis - Mirat'ül Memalik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Katip Çelebi - Seyahatname
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Süleyman Çelebi XV. yüzyıl şairlerindendir. Ça­ğına göre sade bir dille, mesnevi biçiminde yaz­dığı "........” adlı eseriyle tanınır. Onun açtığı bu çı­ğırda çok sayıda eser yazılmış olmasına kar­şın, bunlardan hiçbiri, Süleyman Çelebi'nin mevlidi kadar yaygınlaşıp benimsenmemiştir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
Vesiletü'n Necat                  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Divan-ı Kebir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Risaletü'n Nushiyye            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Harname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mecalisü'n Nefais
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

VI. yüzyıl Tekke-Tasavvuf şairlerindendir. Si­vas'ta yaşamıştır. Kanuni zamanında Doğu Anadolu'da patlak veren bir isyana katılmış, ya­şadığı olayların izlenimlerini şiirlerinde anlat­mış, Hızır Paşa tarafından Sivas'ta idam ettiril­miştir. Sanatının belirleyici özellikleri, güçlü bir inanç, sade bir halk dili, coşkun bir lirizm olarak özetlenebilir.

Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Pir Sultan Abdal                  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Karacaoğlan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aşık Veysel                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dadaloğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yunus Emre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı şair­lerinden biri değildir?

A
Karacaoğlan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Seyrani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gevheri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dadaloğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pir Sultan Abdal
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Şiirlerini Çağatay lehçesiyle söylemiştir. Yapıt­ları biçim ve içerik yönünden oldukça zengindir. En önemli yapıtı "Muhakemetü'l Lugateyn"dir. Şair bu yapıtta Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu savunur. "Mecalisü'n Nefais" adlı tezkiresi vardır.

Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Şir Nevai                      
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Hoca Dehhani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fuzuli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şeyhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nesimi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Leyla vü Mecnun, Beng ü Bade, Haddikatü's Süeda, Şikayetname gibi eserler, aşağıdaki Divan şairlerinden hangisine aittir?

A
Fuzuli
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Nedim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Baki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nefi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mevlana
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Ali Şir Nevai'nin "Harname"  (I) adlı eseri Süleyman Çelebi'nin Mevlüt'ü  (II) Şeyhi'nin Muhakemetü'l Lugateyn  (III) ve Ahmedi'nin "İskendername"  (IV) adlı yapıtları Divan edebiyatının önemli eserleri ara­sında yer alır.

Yukarıdaki parçadaki bilgi yanlışlığını gider­mek için numaralanmış yerlerden hangileri yer değiştirmelidir?

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Anadolu'nun doğusunda ve Azerbaycan çevre­sinde yaşayan Oğuz Türklerinin çeşitli mücade­lelerini dile getiren nazım nesir karışımı eser, 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Destan gele­neğinden halk hikayeciliğine geçişin temsilcisi sayılan ve Türkçenin en güzel verimlerinden olan bu anonim eser, 12 hikayeden oluşur. En ünlü hikayesi Deli Dumrul'dur.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Dede Korkut Hikayeleri
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Köroğlu Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Karagöz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Oğuz Kağan Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kerem ile Aslı Hikayesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

I.    Dil ve edebiyat tarihimiz açısından önemli bir eserdir.

II.    Türk dilinin ilk sözlüğüdür.

III.   Araplara Türkçeyi öğretmek gayesiyle ya­zılmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutadgu Bilig
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM1 DoÄŸru Cevap:B
B
İskendername
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM1 DoÄŸru Cevap:B
C
Divanü Lugati't Türk
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Muhakemetü'l Lugateyn
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM1 DoÄŸru Cevap:B
E
Mecalisü'n Nefais
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM1 DoÄŸru Cevap:B
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, parantez için­de belirtilen eserin özelliği değildir?

A
Eser, "hakikatlerin eşiği" anlamına gelir, aruz vezniyle mesnevi tarzından yazılan eserin yazarı Edip Ahmet Yükneki'dir. (Atabetü'l Hakayık)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Oğuz boylarının komşularıyla olan ilişkilerini ele alır, nazımla nesir iç içedir ve 12 hikayeden oluşur. (Kitab-ı Dede Korkut)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Didaktik özelliklerin ağır bastığı; ahlak, dilin önemi, devlet idaresi gibi konuların ele alındığı yapıtın yazarı Yusuf Has Hacip'tir. (Kutadgu Bilig)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türk dilinin divanı niteliğindedir ve Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır. (Divan-ı Hikmet)
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ali Şir Nevai'nin kaleme aldığı eser, Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu ispatlamaya çalışır. (Muhakemetü'l Lugateyn)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Tekke şairleri için­de yer alır?

A
Hoca Dehhani                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şeyh Galip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Seyrani  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eşrefoğlu Rumi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Aşık Ömer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.