İslamiyet Öncesi – Halk Edebiyatı – Divan Edebiyatı Testleri – 1

İSLAMİYET ÖNCESİ- HALK VE DİVAN EDEBİYATI – 1

1.    (I) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı Türklerin İsla­miyet’i benimsediği X-XI. yüzyıla kadar sürer. (II) Çoğunlukla sözlü edebiyata dayanır. (III) Bu­nun nedeni Türklerin göçebe yaşamı nedeniyle yazıyı çok geç kullanmalarıdır. (IV) Sözlü edebi ürünlerde nazım birimi dörtlük, temel ölçü de hece ölçüsüdür. (V) Ayrıca şiirler “baksı” adı ve­rilen saz eşliğinde söylenir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.          B)II         C) III.        D) IV.       E) V.

 

2.  Aşağıdaki destan-ulus eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Şehname – Arap           B) Gılgamış- Sümer

C) Muhaberata – Hint       D) llyada – Yunan

E) Şu – Türk

 

3.    “Gerçeklerin eşiği” anlamına gelen eser, Yük­nekli Edip Ahmet tarafından yazılan bir öğüt ki­tabıdır. 12. yüzyılda Hakaniye Türkçesiyle yazı­ya geçirilmiştir.

Yukarıda sözü edilen eserin adı nedir?

A) İskendernâme           B) Atabet’ül Hakayık

C) Kutadgu Bilig             D) Kitab-ı Dede Korkut

E) Göktürk Kitabeleri

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi İslamlık öncesi Türk destanlarından biri değildir?

A) Oğuz Kağan                        B) Alp Er Tunga

C) Manas                                 D) Ergenekon

E) Göç

 

5.     Sembolik dört kahraman aracılığıyla ideal bir devlet adamının nasıl olması gerektiğini mesnevi nazım biçimi, aruz ölçüsü, Hakaniye lehçesiyle aktaran ve 11. yüzyılda yazılan bir si­yasetname kitabıdır.

Burada sözü edilen eser ve eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)   Siyasetnâme, Nizamü’l Mülk

B)   Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi

C)   Atabet’ül Hakayık, Edip Ahmet

D)   Muhakemetü’l Lûgateyn, Ali Şir Nevai

E)   Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip

 

6.  Tasavvuf edebiyatımızın öncüsüdür. Anado­lu’da yaşamadığı halde Anadolu’daki tasavvu­fun gelişmesinde kaynak olmuştur. Dörtlükler halinde ve hece vezniyle oluşturulan Divan-ı Hikmet adlı kitabı İslamlığa geçiş döneminin te­mel eserlerindendir.

Burada sözü edilen tasavvuf öncüsü aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Yunus Emre                  B) Ahmet Yesevi

C) Edip Ahmet                   D) Hacı Bektaş Veli

E) Dede Korkut

 

7.            I.    Sagu

II.    Taşlama

III.   Sav

IV.  Mersiye

V.   Koşuk

Yukarıda verilmiş edebi ürünlerden hangi ikisi içerik yönüyle benzerlik gösterir?

A) I. ve II.            B) I. ve IV.            C) II. ve III.

D) II. ve IV.         E) III. ve V.

 

8.  VIII. yüzyılda 38 harfli Göktürk alfabesiyle yazılan ve Tonyukuk, Kültigin, Bilge Kağan adına dikilen Türk edebiyatının ilk yazılı bel­geleri sayılan Göktürk (Orhun) Yazıtlarının yazarı kimdir?

A) Thomsen                       B) Bilge Kağan

C) Strahlenberk                 D) Kaşgarlı Mahmut

E) Yolluğ Tigin

 

9.   I.    Türk lehçesinin  ansiklopedik sözlüğüdür; Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

II.    Eserin adı “mutluluk veren kitap” anlamına gelir, Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.

III.   Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan eser “hakikatlerin eşiği” anlamına gelmek­tedir.

IV.   12 hikâyeden oluşan eser, Oğuz boylarının komşularıyla olan ilişkilerini, gelenek ve gö­reneklerini anlatır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağı­dakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) Divan-ı Hikmet           B) Atabetü’l Hakayık

C) Kutadgu Bilig             D) Kitab-ı Dede Korkut

E) Divanü Lûgati’t Türk

 

10.   Âşık Tarzı Halk edebiyatının dili sade olup — ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle oluşturulan şi­irlerin başlığı yoktur. Daha çok doğaçlamayla söylendiği için yarım kafiye ağırlıklıdır. Şiirlerin son dörtlüğünde şairin mahlası geçer; mahlas kullanmaya “tapşırma” denir. Şairlerin (ozanla­rın) şiirleri — adı verilen defterde toplanır. Güncel ve sosyal olaylar şiire yansır. Karaca­oğlan, Dertli, Dadaloğlu temsilcilerindendir. Koşma, semai, varsağı, destan gibi nazım bi­çimleri kullanmışlardır. Koşmanın dört nazım türü vardır: ağıt — taşlama ve güzelleme. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   aruz, cönk, mani

B)   hece, cönk, semai

C)   aruz, divan, destan

D)   hece, divan, türkü

E)   hece, cönk, koçaklama

 

11.  Anadolu’da din dışı konularda kasideler, gazeller söyleyen ilk Divan şairidir. Divan şiirinin ilk büyük temsilcisi sayılır. XIII. yüzyılda yaşamıştır. Dili ya­lın ve akıcıdır. Anadolu Selçuklu Sultanı III. Alaed­din Keykubat’a sunduğu Farsça yirmi bin beyitlik “Selçuklu Şehnâmesi”yle tanınır.

Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Yunus Emre                             B) Âşık Paşa

C) Ahmedi                                    D) Şeyhi

E) Hoca Dehhani

 

12.     Aşağıdakilerden  hangisi  İslamiyet öncesi destanlardan biri değildir?

A)   Bozkurt Destanı

B)   Türeyiş Destanı

C)   Şu Destanı

D)   Üç Şehitler Destanı

E)   Alp Er Tunga Destanı

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

E A B C E B
7 8 9 10 11 12
B E A E E D