İslamiyet Öncesi – Halk Edebiyatı – Divan Edebiyatı Testleri – 2

İSLAMİYET ÖNCESİ- HALK VE DİVAN EDEBİYATI – 2

1.  — yüzyıl, Divan edebiyatının en büyük iki şai­rini yetiştirmiştir. Birincisi Bağdat çevresinde yaşayan ve Türkçe, Arapça, Farsça divanları, “Leyla vü Mecnun” gibi eserleri ve Kanuni’ye yazdığı ünlü mektubu Şikâyetname ile tanınan — ‘dir. İkincisi ise İstanbul’da saray çevresinde yetişen gazelleri yanında ünlü yedi bendlik Ka­nuni Mersiyesi ile sanatının zirvesine çıkan Sul­tanü’ş Şuara (Şairler Sultanı) — ‘dir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   XV.                      Fuzulî                  Nefi

B)   XVII.                    Nedim                  Nâbi

C)   XVI.                     Şeyhi                   Bakî

D)   XVII.                    Şeyh Galip          Nedim

E)   XVI.                     Fuzulî                  Bakî

 

2.    Bakî, Fuzulî ve Şeyh Galip’in ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Üçü de Divan edebiyatımızın ünlü şairlerin­dendir.

B)    Üçü de Türkçe, Arapça ve Farsça Divan’a sahiptir.

C)   Üçü de Mevlevîdir ve gazel yazmıştır.

D)   Üçü de Leyla vü Mecnun mesnevi yazmıştır.

E)   Üçü de Sebk-i Hindi akımından etkilenmiştir.

 

3.   1375 -1431 yılları arasında yaşamış “Divan” ve “Hüsrev ile Şirin” mesnevisi sahibidir. Ona asıl ününü “Harnâme” adlı mesnevisi sağlamıştır. Bir eşeğin başından geçen olayları anlatan bu mesnevi, Divan edebiyatının en ünlü hiciv ürün­lerindendir. XVI. yüzyılın büyük Divan şairi Fu­zulî’yi etkilemiştir.

Burada özellikleri verilen şairimiz aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Âşık Paşa                                   B) Necati Bey

C) Süleyman Çelebi                       D) Şeyhi

E) Şeyh Galip

 

4.  Nâbi (I) övgü ve hicivleriyle  (II) ünlü Divan şairidir. Kalemini kılıç gibi kullanan şair, söz sanatlarında da olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Daha son­raları İstanbul’un bir ilçesine ismini veren Vezir Bayram Paşa‘yı (III)  hicvetmesi sonunu hazırlamış­tır. Padişah IV. Murat  (IV) zamanında XVIII. yüzyılda yaşayan şairin Siham-ı Kaza  (V) adlı eseri ünlüdür.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangi­sinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.           B)ll.           C)lll.        D) IV.        E) V.

 

5.     Aşağıdakilerden  hangisi  İslamlık öncesi Türk Edebiyatı ürünlerinden değildir?

A) Tuyuğ                               B) Sav                   C) Sagu

D) Destan                              E) Koşuk

 

6.  VIII. yüzyılda Orta Asya’da Orhun ırmağı kı­yısında dikilen ve ilk Türk alfabesi olan Gök­türk harfleriyle yazılan Göktürk Yazıtlarında aşağıdaki konulardan hangisi işlenmiştir?

A)    Devlet adamlarının yaptığı yolsuzluklar

B)   Türklerle Çinlilerin elbirliği içinde kalkınmaları

C)   Türk devlet adamlarının milletiyle hesap­laşması

D)   Türk yazı dilinin nasıl geliştirileceği

E)   Türklerle İranlıların yaptığı savaşlar

 

7.    Aşağıdakilerden   hangisi  Tekke-Tasavvuf edebiyatı şairleri içinde yer almaz?

A) Karacaoğlan

B) Ahmet Yesevi

C) Yunus Emre

D) Pir Sultan Abdal

E) Kaygusuz Abdal

 

8.   Aşağıdakilerden hangisi İslamlıktan önceki ya­zdı Türk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?

A) Kutadgu Bilig                  B) Uygur Metinleri

C) Kültigin Yazıtı                 D) Tonyukuk Yazıtı

E) Bilge Kağan Yazıtı

 

9.     Aşağıdaki eser-şair eşleştirmelerinin hangi­sinde yanlışlık yapılmıştır?

A)   Risalet’ün Nushiyye – Yunus Emre

B)   Siham-ı Kaza – Nedim

C)   Vesilet’ün Necat – Süleyman Çelebi

D)   Hayriye – Nabi

E)   Hüsn-ü Aşk – Şeyh Galip

 

10.          I.    Nazım birimi dörtlüktür, kafiye zayıftır.

II.    Şairler, şiirlerini “lir” adı verilen saz eşiğin­de söyler.

III.   Şiirlerin  dili  halkın  arasında  konuşulan Türkçedir.

IV.   Kullanılan vezin hece veznidir, bazı şairler aruzu da kullanmıştır.

V.    Hecenin 7’li ve 11’li kalıpları kullanılır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinde Halk edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlış­lığı vardır?

A) I.           B) II.        C) III.        D) IV.        E)V.

 

11.     Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı ve onun­la ilgili karşısında verilen bilgilerde bir yan­lışlık söz konusudur?

A)   Bakî    : “Şairler Sultanı” unvanıyla anılanşairin en ünlü eseri “Kanuni Mersi-yesi”dir.

B)   Nâbi    : Divan edebiyatının didaktik şiirlerinin en Önemli ismidir. Oğlu için yazdığı “Hayrabat” adlı mesnevisi vardır.

C)   Nedim:  İstanbul halkının deyimlerini, zevkini şiire getirmiştir, Türk edebiyatın­da “mahallileşme” akımını başlat­mıştır.

D)   Nef’î :   Övgü ve hicivleriyle ünlüdür,”Siham-ı Kaza” hicivlerinin yer aldığı yapıtıdır.

E)   Şeyh : Divan edebiyatının ilk şairidir, lirik Galip    şiirleriyle tanınır, “Selçuklu Şehna­mesi” adlı eseri vardır.

 

12.          I.    Sanatlı, süslü, ağır bir dil kullanılmıştır.

II.    Sadece yüksek zümrenin anlayabileceği bir edebiyattır.

III.   Biçim ve içerik yönünden Arap-lran kültürü­nün etkisinde kalmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde sözü edilen edebiyat dönemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Fecr-i Âti edebiyatı

B)   Divan edebiyatı

C)   Halk edebiyatı

D)   Servet-i Fünun edebiyatı

E)   Milli edebiyat

13.           I.    Temel nazım birimi dörtlüktür.

II.    Sade, katıksız bir Türkçe kullanılmıştır.

III.   Genellikle düzyazıya ağırlık verilmiştir.

IV.  Şiirler “kopuz” denen saz eşliğinde söylenir.

V.   Temel ölçü hece ölçüsüdür.

Numaralanmış   cümlelerdeki   bilgilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı için söylenemez?

A)l.          B) II.          C) III.        D) IV.        E)V.

 

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

E A D A A C A

8

9

10

11

12

13

 
A B B E B C