İslamiyet Öncesi – Halk Edebiyatı – Divan Edebiyatı Testleri – 3

İSLAMİYET ÖNCESİ- HALK VE DİVAN EDEBİYATI – 3

 1.             I.     Bozkurt

II.    Muhaberata

III.   Ramayana

IV.  Şinto

V.   Igor

Yukarıda verilmiş destanlardan hangi ikisi aynı ulusa aittir?

A) I. ve II.              B) II. ve III.         C) II. ve IV.

D) III. ve IV.          E) IV. ve V.

 

2.            13. yüzyılda yaşamıştır, Türkistan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Ahmet Yesevi’nin isteğiy­le Anadolu’ya gelmiştir. Bilinen en önemli eseri “Makalat” tır; sohbetler sözler anlamına gelir. Hz. Adem’in yaratılışı, Şeytan ve şeytani işler, Allah’ın birliği gibi konuları ele almıştır.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacı Bektaş-ı Veli                B) Yunus Emre

C) Pir Sultan Abdal                   D) Gevheri

E) Seyrani

 

3.            Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A)   Arap ve Iran edebiyatının nazım şekilleri kullanılmıştır.

B)   Toplumsal konulara değinilmemiştir.

C)   Ölçü aruz, nazım birimi beyittir.

D)   Biçimden çok düşünceye önem verilmiştir.

E)   Şiirde bütün güzelliği değil, parça güzelliği önemlidir.

 

4.            I.    Alp Er Tunga Destanı: Türk-lran savaşla­rıyla Alp Er Tunga’nın yiğitliklerinin anlatıl­dığı destandır.

II.  Şu Destanı: İskender ile Türkler arasındaki savaşların ve Hükümdar Şu’nun destanıdır.

III.   Oğuz Kağan Destanı: Hun Hükümdarı Me­te’nin yiğitliklerini, ülkesini genişletip oğulla­rı arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatan destandır.

IV.   Bozkurt Destanı: Savaşta yaralanan bir Türk’ün, dişi bir kurt tarafından kurtarılması, korunması ve Türklerin, sözü edilen kurtla bir Türk’ten çoğaldığını anlatan bir destandır.

V.   Ergenekon Destanı: Türklerin, Kutsal taşı Çinlilere vermeleri üzerine, tanrı tarafından cezalandırılmaları kuraklığın başlaması ne­deniyle de göç etmeleri anlatılır.

Yukarıda destanlarla ilgili bilgilerden hangi­si yanlıştır?

A)l.           B) II.        C) III.        D) IV.        E)V.

 

5.    Her millette olduğu gibi Türklerde de kendine özgü sözlü edebiyat ürünleri vardır. Bu ürünler eski Türk topluluklarında söylenen çeşitli ürün­lerdir. Bunlardan —, av törenlerine; —, kurban törenlerine; — yas ve ölüm törenlerine verilen addır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa­ğıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)   sığır – şölen – yuğ

B)   şölen – yuğ – sığır

C)   sığır – yuğ – şölen

D)   yuğ – sığır – şölen

E)   şölen – sığır – yuğ 

6.       Aşağıdakilerden hangisinde Halk edebiya­tıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A)   Bu edebiyat, halk diline bağlıdır.

B)   Dil ve anlatımda süslü sanatlı söyleyiş vardır.

C) Halkın içinden doğan eserler, konu, tema ve duyarlık bakımından halkın hayatına sı­kı sıkıya bağlıdır.

D)   Şairler, genellikle okumamış kişilerdir.

E)   Şiirlerde, milli ölçü olan hece ölçüsü kulla­nılır.

 

7.  (I) Eserin adı, “Türk dili’nin yüce (genel) sözlü­ğü” anlamına gelir. (II) Adından da anlaşılacağı gibi, eser bir sözlüktür; Araplara Türkçeyi öğret­mek amacıyla yazılmıştır. (III) Bundan dolayı, Türkçenin Arapça karşısında savunulduğu bir eser olarak değerlendirilir. (IV) Eserde Türkçe sözcüklerin anlamları Türkçeyle açıklanmakta ve her maddeden sonra birtakım Türkçe metin­ler örnek olarak verilmektedir. (V) Kaşgarlı Mahmut tarafından XI. yüzyılda yazılan eserin asıl önemi de, işte bu derleme Türkçe metinler­den ileri gelmektedir; yani eser, zengin bir folk­lor kaynağı durumundadır.

Yukarıdaki cümlelerde Divanü Lûgati’t Türk’le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)l.           B)ll.        C) III.        D) IV.        E)V.

 

8.             I.    Kaygusuz Abdal

II.    Eşrefoğlu Rumi

III.   Pir Sultan Abdal

Yukarıda verilen şairlerin ortak özelliği aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A)   Devlete karşı tavır almaları

B)   Sadece hece veznini kullanmaları

C)   Şiirlerinde tasavvufi unsurlara yer vermeleri

D)   Hem nazım, hem düzyazı türünde eserler vermeleri

E)   Mesnevi şairleri olarak tanınmaları

 

9.             I.    Bir önsöz ve 12 öyküden oluşur.

II.    Nazımla nesir iç içedir.

III.   Destandan halk hikâyesine geçiş dönemi ürünüdür.

IV.  Oğuz boylarının, komşularıyla olan ilişkile­rini anlatır.

Yukarıda  numaralanmış  cümlelerde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Hikmet

B) Kutadgu Bilig

C) Kitab-ı Dede Korkut

D) Atabetü’l Hakayık

E) Divanü Lûgati’t-Türk

10.          (I) Eserin adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelir. (II) Yazarı, Yusuf Has Hacip’tir. (III) Kara­hanlılar zamanında (XI. yüzyıl-1070) yazılmış, ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerek­tiği üzerinde durulmuştur. (IV) Eserde İslamlık öncesi nazım türlerinden de söz edilir. (V) Na­zım birimi beyit, ölçüsü aruzdur.

Yukarıdaki cümlelerde Kutudgu Bilig’le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.           B)ll.        C) III.        D) IV.        E) V.

 

11.  (I) “Sığır” adı verilen cenaze törenlerinde söyle­nen bu şiirler, Halk edebiyatındaki ağıtların en eski biçimleridir. (II) Ölen kişinin iyiliğinden, ölü­münden, doğurduğu acıdan söz eder. (III) Na­zım birimi dörtlük, ölçüsü hecedir. (IV) Sözlü gelenek içinde ortaya çıkan bu şiirden yalnız ikisi günümüze kadar gelebilmiştir. (V) Bunlar, sakaların komutanı Alp Er Tunga ile Batı Hun Devleti hükümdarı Atilla’nın ölümü üzerine söylenmiştir.

Yukarıdaki cümlelerde saguyla ilgili bilgiler­den hangisinde yanlışlık vardır?

A) I.           B) II.        C) III.        D) IV.        E)V.

 

12.  (I) Türk yazılı edebiyatının ilk örnekleri Orhun Yazıtlarıdır. (II) Köktürklerden kalan bu yazıt­lar, üç mezar taşından ibarettir. (III) Orhun Ir­mağı kıyısında bulunmuş; W. Thomsen tarafın­dan okunmuştur. (IV) Uygur alfabesiyle yazılan bu yazıtlar, Kültigin, Bilge Kağan ve Vezir Ton­yukuk adına dikilmiştir. (V) Yazılar, Yollug Tigin tarafından taşlara kazınarak yazılmıştır.

Yukarıdaki cümlelerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.           B)ll.        C) III.        D) IV.        E) V.

 

13.   Aşağıdakilerden hangisi Karacaoğlan’la Gev­heri’nin ortak özellikleri arasında yer almaz?

A)   Her ikisi de Âşık edebiyatı şairlerindendir.

B)   Divan edebiyatının etkisinde kalmışlardır.

C)   Aşk, tabiat konularını işlemişlerdir.

D)   Hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır.

E) Halk deyimlerine ve söyleyişlerine şiirlerin­de yer vermişlerdir.

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

B A D E A B D

8

9

10

11

12

13

 
C C D A D B