İslamiyet Öncesi – Halk Edebiyatı – Divan Edebiyatı Testleri – 4

 İSLAMİYET ÖNCESİ- HALK VE DİVAN EDEBİYATI – 4

1.    Leyla vü Mecnun, Beng ü Bade, Haddikatü’s Süeda, Şikâyetname gibi eserler, aşağıdaki Divan şairlerinden hangisine aittir?

A) Fuzulî                                B) Nedim                   C) Bakî

D) Nefî                                   E) Mevlâna

 

2.            Anadolu’nun doğusunda ve Azerbaycan çevre­sinde yaşayan Oğuz Türklerinin çeşitli mücade­lelerini dile getiren nazım nesir karışımı eser, 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Destan gele­neğinden halk hikâyeciliğine geçişin temsilcisi sayılan ve Türkçenin en güzel verimlerinden olan bu anonim eser, 12 hikâyeden oluşur. En ünlü hikâyesi Deli Dumrul’dur.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakiler­den hangisidir?

A)   Dede Korkut Hikâyeleri

B)   Köroğlu Destanı

C)   Karagöz

D)   Oğuz Kağan Destanı

E)   Kerem ile Aslı Hikâyesi

 

3.   Aşağıdaki sanatçı — eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Şeydi Ali Reis – Mirat’ül Memalik

B)   Nâbi – Hayrabad

C)   Fuzulî – Beng ü Bade

D)   Ahmedî – Iskendernâme

E)   Kâtip Çelebi – Seyahatname

 

4.  Süleyman Çelebi XV. yüzyıl şairlerindendir. Ça­ğına göre sade bir dille, mesnevi biçiminde yaz­dığı — adlı eseriyle tanınır. Onun açtığı bu çı­ğırda çok sayıda eser yazılmış olmasına kar­şın, bunlardan hiçbiri, Süleyman Çelebi’nin mevlidi kadar yaygınlaşıp benimsenmemiştir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Vesiletü’n Necat

B) Divan-ı Kebir

C) Risaletü’n Nushiyye

D) Harnâme

E) Mecalisü’n Nefais

 

5.     Aşağıdakilerden hangisi Âşık edebiyatı şair­lerinden biri değildir?

A) Karacaoğlan

B) Seyrani

C) Gevheri

D) Dadaloğlu

E) Pir Sultan Abdal

 

6.    VI. yüzyıl Tekke-Tasavvuf şairlerindendir. Si­vas’ta yaşamıştır. Kanuni zamanında Doğu Anadolu’da patlak veren bir isyana katılmış, ya­şadığı olayların izlenimlerini şiirlerinde anlat­mış, Hızır Paşa tarafından Sivas’ta idam ettiril­miştir. Sanatının belirleyici özellikleri, güçlü bir inanç, sade bir halk dili, coşkun bir lirizm olarak özetlenebilir.

Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Pir Sultan Abdal

B) Karacaoğlan

C) Âşık Veysel

D) Dadaloğlu

E) Yunus Emre

 

7.     Aşağıdaki cümlelerin hangisi, parantez için­de belirtilen eserin özelliği değildir?

A)   Ali Şir Nevai’nin kaleme aldığı eser, Türk­çenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu is­patlamaya çalışır. (Muhakemetü’l Lûgateyn)

B)   Türk dilinin divanı niteliğindedir ve Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır. (Di­van-ı Hikmet)

C)   Didaktik özelliklerin ağır bastığı; ahlak, dilin önemi, devlet idaresi gibi konuların ele alın­dığı yapıtın yazarı Yusuf Has Hacip’tir. (Ku­tadgu Bilig)

D)   Oğuz boylarının komşularıyla olan ilişkileri­ni ele alır, nazımla nesir iç içedir ve 12 hi­kâyeden oluşur. {Kitab-ı Dede Korkut)

E)   Eser, “hakikatlerin eşiği” anlamına gelir, aruz vezniyle mesnevi tarzından yazılan eserin yazarı Edip Ahmet Yükneki’dir. (Ata­betü’l Hakayık)

 

8.            I.    İlk Divan şairi sayılır, Sultan III. Alaaddin’e sunduğu düşünülen “Selçuklu Şehnamesi” ile ünlüdür.

II.    Mevlid (Vesiletü’n Necat) adlı eseriyle tanı­nır, bu ünlü mesnevisi başka şairlerce taklit edilmeye çalışılmıştır.

III.   “Leyla vü Mecnun” en ünlü eseridir, aşk acısından duyduğu mutluluğu şiirlerinde anlatır.

IV.  Patrona Halil İsyanı esnasında Öldürülmüş olan şair, şiirlerine İstanbul halkının ruhu­nu, deyimlerini, zevkini yansıtmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) Süleyman Çelebi                            B) Hoca Dehhani

C) Bakî                                                   D) Nedim

E) Fuzulî

 

9.     Aşağıdakilerden hangisi Tekke şairleri için­de yer alır?

A) Hoca Dehhani                 B) Şeyh Galip

C) Seyrani                             D) Eşrefoğlu Rumi

E) Âşık Ömer

 

10.     Ali Şir Nevai’nin “Harnâme”  (I) adlı eseri Süleyman Çelebi’nin Mevlüt‘ü  (II) Şeyhi’nin Muhakemetü’l Lûgateyn  (III) ve Ahmedi’nin “İskendernâme”  (IV) adlı yapıtları Divan edebiyatının önemli eserleri ara­sında yer alır.

Yukarıdaki parçadaki bilgi yanlışlığını gider­mek için numaralanmış yerlerden hangileri yer değiştirmelidir?

A) I. ve II.                                             B) I. ve III.           C) II. ve III.

D) II. ve IV.                          E) III. ve IV.

 

11.  Şiirlerini Çağatay lehçesiyle söylemiştir. Yapıt­ları biçim ve içerik yönünden oldukça zengindir. En önemli yapıtı “Muhakemetü’l Lûgateyn”dir. Şair bu yapıtta Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu savunur. “Mecalisü’n Nefais” adlı tezkiresi vardır.

Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Şir Nevai

B) Hoca Dehhani

C) Fuzulî

D) Şeyhi

E) Nesimi

 

12.          I.    Dil ve edebiyat tarihimiz açısından önemli bir eserdir.

II.    Türk dilinin ilk sözlüğüdür.

III.   Araplara Türkçeyi Öğretmek gayesiyle ya­zılmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Muhakemetü’l Lûgateyn

B)   Divanü Lûgati’t Türk

C)   İskendernâme

D)   Kutadgu Bilig

E)   Mecalisü’n Nefais

 

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

A A E A E A
7 8 9 10 11 12
B C D B A B