İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı – 5

 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI – 5

1.  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi yazılı Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?

A)   Hece ölçüsü ve yarım uyak kullanılmış.

B)   Dil, diğer edebi dönemlere oranla en sade hâldedir.

C)   İçerik olarak milli edebiyat görünümü vardır.

D)   Göktürk ve Uygur alfabesi olmak üzere iki alfabe kulla­nılmıştır.

E)  Destan,koşuk,sağu ve savların hepsi bu dönemde yazıya ge­çirilmiştir.

 

2.  Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet öncesi yazılı Türk ede­biyatının özelliklerinden biri değildir?

A)  Yerleşik hayat geç geçildiği için yazı çok sonraları kullanılmıştır.

B)   Dini ve din dışı ürünler verilmiştir.

C)   Ürünler, Göktürkçe ve Uygurca ile verilmiştir.

D)  Yerleşik hayat benimsenmediği için yabancı kültürlerin etkilerinden uzak bir yaşam vardır.

E)   Şiirlerde nazım birimi dörtlük, ölçü hecedir.

 

3. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Şiirler dini metinlerden yola çıkılarak oluşturulmuştur.

B)   Ergenekon ve Oğuz Kağan destanları Göktürklere aittir.

C)   Koşuk, destan gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

D)   Destan,koşuk,sağu,sav gibi nazım şekillerinin yazarı belli değildir.

E)   Yazılı ilk eser, Orhun Abideleri olduğu bilinmektedir..

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi dönemle il­gili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A)   Koşuklar İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatındaki koşmanın temelini oluşturur.

B)   Sagunun kafiye düzeni koşuk gibidir.

C)   Oğuz Kağan Destanı, İmparator Mete’nin hayatını anlatır.

D)   İlk yazılı ürünler, üç büyük taşa yazılmış Orhun Abideleri’dir.

E)   Orhun Abideleri, Uygur alfabesi ile yazılmıştır.

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü döne­min özelliklerinden değildir?

A)   Tarihin karanlık  zamanlarında itibaren devam eder.

B)   Şiirlerde genellikle tam ve zengin uyak kullanılmıştır.

C)   Bu dönemin en önemli ürünleri şiir türünde söylenmiştir.

D)   Sözlü gelenek İslamiyet’ten sonra da devam edip âşık edebiyatını oluşturmuştur.

E)   Ozan,baskı ,kam,şaman denilen kişi bu dönemin edebiyat açısından öncü kişilerdir.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesine ait Türk destanlarından biri değildir?

A)   Sarı Saltuk Destanı

B)   Şu Destanı

C)   Alp Er Tunga Destanı

D)   Ergenekon Destanı

E)   Türeyiş Destanı

 

7. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi edebiyata ait özelliklerden değildir?

A)   Yalın ve sade bir Türkçe kullanılmıştır.

B)   Şiirler ulusal hece ölçüsüyle söylenmiştir.

C)   Nazım birimi dörtlüktür.

D)   Yazılı hayat yerleşik hayat gerçekleşmiştir.

E)   Düz yazı oldukça gelişmiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiya­tının özelliklerinden biri değildir?

A)  Bu dönemdeki bütün ürünler anonim özellik gösterir.

B)  Şiirler kopuz denilen saz eşliğinde söylenir.

C)  Bu dönemde verilmiş olan eserler toplumsal yaşamdan izler taşır.

D)  Dil Arapça, Farsça ve Türkçeden oluşan  bir dildir.

E) Yazı kullanılmadığı eserler dil dile kuşak kuşaktan  sözlü olarak aktarılır.

9.   — destanında Hun hükümdarı Mete’nin, Orta Asya’da ya­şayan Türkleri bir araya toplayarak büyük bir imparatorluk kurması anlatılır. Mete, Hun imparatoru olarak başa geçtikten sonra ülkesinin sınırlarını çok genişletmiştir ve sonra ülkesini oğulları arasında paylaştırmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şu                                      B) Atilla                      C)  Bozkurt

D) Ergenekon                         E) Oğuz Kağan

 

10.   Türklere ait bilenen ilk Türk destanı – – – destanıdır. Destan kahramanı Türklük mücadelesi vermiş kahramandır. Bu kahraman  İranlıların ünlü destanı Şehname’de adı geçen Afrasiyab diye bilinen ve yine İranlılar tarafından tuzağa düşürülen kişidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şu                                                      B) Alp Er Tunga

C) Oğuz Kağan                       D) Bozkurt

E) Türeyiş

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi “koşuk”un özelliklerinden bir değildir?

A)   aaab cccb … biçiminde uyaklanır.

B)   Hece ölçüsüyle söylenir.

C)   Divan edebiyatındaki gazelin karşılığıdır..

D)   Âşık edebiyatındaki semainin ilk biçimidir.

E)   Dörtlüklerle yazılmıştır.

 

12. Aşağıdaki devlet – destan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Göktürk – Ergenekon Destanı

B)   Hun – Şu Destanı

C)   Saka – Alp ErTunga Destanı

D)   Altay – Yaratılış Destanı

E)   Uygur – Göç Destanı

 

13. İslamiyet öncesinde ölen kimsenin arkasından onun iyi yanlarını övmek ve yüceltmek amacıyla yapılan tören ……….denir.Bu daha sonraki dönemlerde ağıt ve mersiye şeklinde karşımıza çıkmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sığır                                   B) Şölen                          C) Yuğ

D) Totem                                E) Ağıt

 

14.  Aşağıdaki destan – ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Alp Er Tunga – Saka                  B) Şu – Saka

C) Oğuz Kağan – Hun                     D) Bozkurt – Uygur

E) Türeyiş – Uygur

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1   E 4    E 7    E 10   B   13   C
2   B 5    B 8    D 11   D 14      D
3   B 6    A 9    E 12   B