Kurallı Birleşik Fiiller Nelerdir, Örnek Cümleler, Örnek Sorular

Kurallı Birleşik Fiiller

İki fiilin birleşip kaynaşmasıyla oluşan birleşik fiillerdir. Kurallı birleşik fiiller, “yeterlik fiili, tezlik fiili, sürerlik fiili ve yaklaşma” fiilidir.

Yeterlik fiili: Herhangi bir fiile “-ebilmek” getirilerek yapılır. Yeterlik fiili, genellikle, “gücü yetme, yapabil­me” anlamı katar. Kimi zaman ihtimal anlamı da taşır.

“Kardeşim artık yürüyebiliyor.”

cümlesinde “yürüyebilmek” fiili, yeterlik fiilidir. “Yürü­mek” fiiline “-ebilmek” getirilerek yeterlik fiili oluşturul­muştur. Bu fiilde “yürümeye gücü yeter” anlamı vardır.

“Beni dikkatle dinleyebilirsiniz.”

cümlesinde “dinleyebilmek” fiili de yeterlik fiilidir. Bu fi­ilde de “dinlemeye gücü yetme, bunu yapabilme” an­lamı vardır.

“Yarın yağmur yağabilir”

cümlesinde “yağabilmek” fiili de yeterlik fiilidir. Ancak bu fiilde tahmin anlamı vardır.

 Yeterlik fiilinin olumsuzu yapılırken, “bilmek” fiili atı­larak bunun yerine “-ma, -me” olumsuzluk eki ge­tirilir. Yani fiile olumsuzluk eki “-ama-, -eme-” biçi­minde gelir. Ayrıca yeterlik fiilinin olumsuz biçimi de birleşik fiildir.

Olumlu              Olumsuz

Gelebildi           Gelemedi

Kazanabilir       Kazanamaz

 İhtimal anlamı taşıyan yeterlik fiilinde “bil-” fiili atıl­madan “-ma, -me” olumsuzluk eki getirilir.

Olumlu              Olumsuz

Yazabilir            Yazmayabilir

Seçebilir           Seçmeyebilir

Tezlik fiili: Herhangi bir fiile “-ıvermek” getirilerek yapılır. Tezlik fiili, “çabukluk, tezlik” anlamı katar.

“Fincanlar elinden düşüverdi.”

cümlesinde “düş-” fiiline “-üver-” getirilerek “düşüver-” tezlik fiili elde edilmiştir. Burada “düşüver-” eyleminde “çabukluk, hemen gerçekleşme” anlamı vardır.

İstediklerini marketten getirivermis.”

cümlesinde de “getiriver-” fiili de tezlik fiilidir.

Tezlik fiilinin olumsuzu, iki biçimde yapılır

Olum­suzluk eki ya birinci fiilden sonra ya da “-ıvermek” fiilinden sonra getirilir.

Olumlu                Olumsuz                     Olumsuz

Bakıverdi          Bakmayıverdi             Bakıvermedi

Yazıvermiş       Yazmayıvermiş           Yazıvermemiş

Yeterlik fiilinin iki olumsuz biçiminde anlam farkı vardır. Birinci olumsuz biçiminde “tezlik” anlamı belirgindir. İkinci olumsuz biçiminde ise “önemsememe” anlamı ağırlıktadır.

Sürerlik fiili: Herhangi bir fiile “-ekalmak”, “-edurmak” ya da “-egelmek” fiilleri getirilerek yapılır. Sürer­lik fiilinde “devamlılık, süreklilik” anlamı vardır

“Bu gelenek, yüzyıllardır uygulanagelmiş.”

cümlesinde “uygulanagelmek” fiili sürerlik fiilidir, “-agelmek” fiili “uygulan-” fiiline getirilmiştir. Görüldü­ğü üzere fiilde “devamlı uygulanma” anlamı vardır.

Çocuk, annesinin ardından bakakaldı.”

cümlesinde de “bak-” fiiline “-akalmak” getirilerek ya­pılan “bakakal-” fiili sürerlik fiilidir. Burada da “bak­mak” eyleminde bir “süreklilik, devamlılık” vardır.

“Onlar konuşadursun biz işimize bakalım.1

cümlesinde “konuşadur-” fiili de sürerlik fiilidir

Sürerlik fiillerinin olumsuz biçimi bulunmamaktadır.

Yaklaşıklık Fiili: Bir fiile “-eyazmak” getirilerek yapı­lır. Yaklaşma fiillerinde, “olacaktı, ama olmadı” anlamı vardır.

“Maç sırasında ayağı kırılavazdı.”

cümlesinde “kırılayazmak” fiili yaklaşma fiilidir. Bu fiil­de “kırılacaktı ama kırılmadı” anlamı vardır.

Yaklaşma fiilinin olumsuz biçimi yoktur Bunun yanında günümüzde yaklaşma fiilleri yaygın olarak kullanılmamaktadır. Örneğin “düşeyazdı” yerine “neredeyse düşecekti” ifadesi tercih edilmektedir.