Maddeler Halinde Destanların Genel Özellikleri

Destanların Genel Özellikleri

  • Bir milletin ortak kültürünü yansıtan metinlerdir.
  • Destanlarda olaylar, destan kahramanlarının haya­tı etrafında geçer.
  • Destanlar; ağızdan ağza dolaşmak suretiyle son şeklini aldıkları için anonim ve sözlü edebiyat ürün­leridir. Destanlar sonradan yazıya geçirilmişlerdir.
  • Destanlardaki kişiler, kral, han, hakan, tanrı gibi seçkin kişilerdir. Bu kişiler olağanüstü özelliklere sahiptirler, lider ve kurtarıcı rolündedirler. Destanlar kahramanları, gerçeğin üstünde; olduğundan da­ha güçlü gösterilir.
  • Destanlar millî dilde ve millî nazım ölçüsüyle söy­lenmiştir.
  • Bütün destanlar başta manzumdur. Bazen araları­na mensur parçalar da katılmıştır. Destanlardan yazıya geçirilme aşamasında düz yazıya dönüş­müş olanlar vardır. Kimi destanlar manzum olarak yazıya geçirilmiştir.
  • Bir milletin maddi ve manevi yapısı, kültür birikimi, yaşayışını şekillendiren öğeler, destanda yaşatılan veya savunulan hayat anlayışını besleyen kaynak­lardır.
  • Oldukça uzun metinlerdir.
  • Anlatılan olayların geçtiği yer ve zaman bilinmez.
  • Savaş, deprem, yangın, göç, kıtlık gibi toplumu derinden etkileyen olaylar anlatılır. Bu olaylarda olağanüstü özellikler de görülür. Destanlar; kişisel tutkulardan, geçici isteklerden çok, millete mal ol­muş, millet bütünlüğünü etkileyen davranış ve tut­kulardan doğar.