Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR

ARİF NİHAT ASYA

 • Sanatçının henüz bir aylıkken babası ölür. Akrabalarının himayesinde büyü­müştür. Bu yüzden şiirlerinde öksüzlü­ğün acısını derinden duymuş ve duyur­muştur.
 •  Edebiyatımızda “Bayrak şairi” olarak ta­nınan şair, “Bayrak” şiirini Adana’nın kurtuluş günü olan “5 Ocak” tarihinin heyecanı ile yazar.
 • Milliyetçi muhafazakâr bir şairdir. Edebî şahsiyetinin en kuvvetli yönü şairliği olmakla beraber, şiirleri kadar güzel ve kuvvetli düzyazıları da vardır.
 • Şiirlerinde hece ve aruz vezniyle serbest vezni kullanmış, nazmın her tür ve şekliyle eserler vermiştir.
 • Canlı, çekici ve heyecan verici bir üslûbu vardır.
 • Büyük bir milliyetçi olan şairin eserlerinde, tarihimiz, coğrafyamız, imanımız, sanatımız, insanımız kısacası Türklüğümüz dile gel­miştir. Fikrin ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar. Çok renkli ve değişik biçimli şiirler yazmış, son şiirlerinde biraz da mistisizme yönelmiştir.
 • Tarihimizin şanlı sayfalarını şiirleşti-ren şair, rubai türünün yeni Türk edebiyatında önemli şahsiyetlerinden kabul edilir.Aruzla başladığı şiirde ru­bailer, gazeller yazmış; özellikle rubailere büyük önem vermiştir. Rubailerden oluşan beş ayrı kitap yayınla­mıştır.
 • Ulusçu şiirleriyle dikkat çeker. Yurdun güzellikle­rini, doğasını anlatan, kimi zaman yergici; ama Türklü­ğü yücelten şiirleriyle bilinir.

Şiir:Heykeltıraş, Yastığımın Rüyası, Ayetler, Kubbe-i Hadrâ, Kökler ve Dallar, Emzikler, Aynalarda Kalan, Kıbrıs Ru­baileriAvrupa’dan Rubailer, Kova Burcu, Bir Bayrak Rüzgâr BekliyorRubâiyyât-ı Arif -I-, Rubâiyyât-ı Arif -II-, Dualar ve Âminler, Fatihler Ölmez ve Takvimler, Ses ve Toprak, Nisan

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR:

 • Halkevlerinin açılışında yazdığı ve şahsen rol aldığı Çoban Piyesi ve ar­dından yazdığı ve oynadığı Ergenekon Piyesi dolayısıyla Atatürk’ün dikkatini çekmiştir.
 • Görevi dolayısıyla yurdun her tarafını dolaşmış; halk şiirleri ve halk sanatı ile yakından ilgilenmek fırsatını bulmuştur.
 • Şiiri biçim ve öz olarak iki kaynaktan besle­nir: Halk şiiri ve Atatürkçülük.
 • Giderek ulusal duygula­rı dile getiren deyişleri ve yurt güzellikleri bile bu özle belirlenir. Hecenin olanaklarını, en yüksek sesi verebil­mek için zorlar. Birey için değil, kalabalıklar için şiir yazmıştır.
 • Halk şiirinin geleneksel biçim özelliklerinden yararla­narak Atatürk’le ülke ve ulusla ilgili duygu ve coşkula­rını virgüllerle ayrılan birtakım seslenişlerle dile getir­meye çalışmıştır.
 • Ancak tek düze söyleyişiyle istenen şiirselliğe ulaşamamıştır. Daha çok söylevleriyle dikkat çekmiştir. “An­karalı Âşık Ömer” takma adıyla yazdığı âşık tarzı şiirle­rinde folklorumuzdan yararlandığı görülür.

Eserleri:

Şiir:Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Ben­den İçeri, Son Şiirleri

Oyun:Çoban, Atilla, Deniz Abdal

Öteki Yapıtları:Halkevleri (inceleme), Hasan Ali Yücel ve Eserleri, Hür Mavilikte Gezi, Dolmabahçe’den Anıtkabir’e Kadar (Gözlemler), Kur’an-ı Kerim’den İlhamlar, Atatürk De­nizinden Damlalar (antoloji), Battal Gazi Destanı, Bu­günün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri.

ZEKİ ÖMER DEFNE:

ŞİİRLERİ:  Denizden Çalınmış Ülke , Sessiz Nehir, Kardelenler

KEMALETTİN KAMU

 • Kur­tuluş Savaşı sırasındaki şiirleriyle dikkat çeker.
 • Hece ölçüsü kullandığı şiirleriyle Milli Edebiyat akımı­na bağlı bir şair olarak bilinir.
 • İlk şiirlerinde vatan sev­gisi, milli mücadele, sonraki şiirlerinde aşk, gurbet, yalnızlık gibi konuları işlemiştir. Savaş, yurt, gurbet, aşk konularında dili ve ahengi sağlam, lirik-epik şiirle­riyle tanınmıştır.
 • Milli Mücadele yıllarında savaşın kazanılması için çalış­mış, o dönemde yazdıkları elden ele dolaşmış. Kimi şi­irleri bestelenmiş, marş olmuş, şarkı olmuştur.
 • Bingöl Çobanları, Kimsesizlik, Gurbet, İrşad, Hicret onun çok bilinen şiirleridir.
 • Yazdıklarının hepsinin birbirinden değerli ürünler oldu­ğunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Bazı şiir­lerinin zayıf olduğunu kendisi de bilir. Bu yüzden yaşa­dığı dönemde pek çok şiirini yayınlamamıştır. Kemalettin Kamu, incedir, kırık gönüllüdür, incinmelerin ve gur­betin şairidir.

Şiirleri: Gurbet, Gurbet Geceleri, Gurbette Renkler, Kimsesiz­lik, Bingöl Çobanları, Güz, İzmir’e Tahassür, Hazan Yol­cusunda, İrşad, Söğüt.

ORHAN SAİK GÖKYAY

 • Önceleri âşık tarzına uygun, ço­ğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazmıştır.
 • 1940’lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve Halk edebi­yatı araştırmalarına yönelir.
 • Daha çok inceleme ve araştırmalarıyla tanı­nan sanatçı özellikle Dede Korkut kitabı üzerindeki özenli çalışmalarıyla tanınmıştır.
 • Kendi şiirlerini kitap olarak yayınlamamış; yalnızca beş şiirini İngilizce çevirileriyle birlikte “Birkaç Şiir-Poems” kitabında toplamış­tır.
 • Özellikle “Bu Vatan Kimin?” şiiri okul kitaplarının klasikleri arası­na girmiştir. Arınmış duru pürüzsüz bir dili vardır. İlk şi­irleri aruzladır.

Şiir:Birkaç Şiir-Poems

Sadeleştirme-düzenleme:Dede Korkut, Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları, Dedem Korkudun Kitabı Katip Çelebi Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri  Kâtip Çelebi’den Seçmeler

AHMET KUTSİ TECER

 • Memleketçi, ulusçu yolu izleyen şairler­dendir.
 • Hececilere bağlanmayarak sanatını tek başına sürdür­müştür. 1932’de “Şiirler” adlı kitabında topladığı şiirle­rinden sonra yazdıkları yalnızca dergilerde kalmıştır.
 • Şiirlerinde hece ölçüsünü benimsemiş, kimi zaman li­rik bir biçimde ve canlı bir dille kişisel duygularını ak­tarmış, kimi zaman da ulusal duyguları öne çıkaran te­malara yönelmiştir.
 • Daha sonra başladığı oyun yazarlığında da ulusal de­ğerlere önem vermiştir. İlk ve en önemli oyunu Köşebaşı’nda Batı’ya bilinçsizce özenenleri eleştirir.
 • Çoğunluğu dergilerde olmak üzere Halk edebiyatı ve folklor konularında çeşitli incelemeleri de vardır. Folklor­dan, Halk edebiyatından, günlük yaşantılardan, Anado­lu’nun eski efsanelerinden geniş ölçüde yararlanır.
 • Şiirden başka araştırma, inceleme ve tiyatro dallarında da yapıtlar vermiştir. Sağlam, geniş kültürlü, açık fikir­li, hür düşünceli bir kişiliği, ince, özlü, aydınlık, az me­cazlı, duygu yüklü bir şiir yapısı vardır.
 • Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel’in keşfedilip Türkiye’ye tanıtılmasında önemli rolü vardır.

Şiir:  Şiirler, Tüm Şiirleri ( Nerdesin, Orda Bir Köy Var Uzakta)

Oyun:  Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmadan

İnceleme:  Köylü Temsilleri,

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLIGİL:

ŞİİRLERİ: Deniz Savaşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri

HALİDE NUSRET ZORLUTUNA

 • Şiir yazmaya mütareke yıllarında başla­mış; Kurtuluş Savaşı’nın etkisi ve heye-canıyla Milli Edebiyat akımına katılmıştır.
 • Şiirlerinde kadın ruhunun duyarlığını dile getirmeye çalışır. Kadın duyarlılığıyla yazdığı şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, roman türlerinde de eserler vermiştir.
 • Milli Edebiyat akımı içinde değerlendirilen şiirlerinde geleneksel ölçü ve anlayışa bağlıdır. Şiir, öykü ve düz­yazıları Milli Mecmua, Ayda Bir, Çınaraltı, Hisar, Türk Kadını gibi dergilerde yayınlanmıştır.
 • Adını “Git Bahar” adlı şiiriyle duyurmuş; önce aşk konularında şiirler yazmış, sonra yurt güzelliklerini işlemiştir.
 • En son şiir­leri serbest nazımla mistik bir havayı içermektedir.

Şiir:Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Yurdumun Dört Bucağı, Ellerim Bomboş,

Roman:Küller, Sisli Geceler, Aşk ve Zafer, Gülün Babası Kim

Öykü:  Beyaz Selvi, Büyük Anne, Aydınlık Kapı

MİTHAT CEMAL KUNTAY

 • Yazmaya şiirle başlamış; çeşitli dergilerde  yayınlanan ve aruzu ustaca kul­landığı, ulusal duyguları ön plana çı­kardığı, vatan millet konularında aruz­la yazdığı epik-lirik şiirleriyle tanınmış­tır.
 • Şiirlerinde aruz, geleneksel nazım biçimleri ve uyaklar dışında, sözcükle­rin yinelenmesi ve aliterasyonlarla uyum sağlamaya çalışır. Klasik şiirimizden kalma kimi deyişleri kullanır.
 • Milli Edebiyat akımının değerlerini benimsemiş, Meh­met Akif’le tanışması, sanatı ve düşünceleri üzerinde etkili olmuştur. Yahya Kemal Beyatlı’dan da etkilendiği görülür. Yalın bir dil kullandığı “Kemal“, “Yirmi Sekiz Kânun-ı Evvel” gibi oyunlarında yurt sevgisi konusunu işlemiştir.
 • Meşrutiyet dönemini konu alan araştırmalarıyla adını iyice duyurmuş, tarihsel bir nitelik taşıyan ve roman dalında tek yapıtı olan Üç İstanbul romanıyla da yazın­sal değerini artırmıştır. II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının İstanbul’unu anlattığı bu romanı, en önemli eseridir. Gerçekçi kişiler, ayrıntılı tahliller ve bu üç dönemin yaşantısından sunduğu canlı kesitlerle dikkat çeken bu roman, televizyon dizisi olarak da ya­yınlanmış ve büyük ilgi toplamıştır.

Şiir: Türk’ün Şehnamesinden

Oyun:  Kemal, Yirmi Sekiz Kânun-ı Evvel

Roman: Üç İstanbul

NECMETTİN HALİL ONAN

 • Daha çok bireysel ve milli duygularla örülü hece şiirle­riyle tanınmıştır.
 •  Aruz ve hece ölçüsüyle yazdığı şiirle­rinde aşk, doğa ve ulusal duyguları işlemiştir.
 • Düzyazı­ya geçmesi, az şiir yazması, belirli sözcüklerle belirli konuların etrafında dönmesi şairlik dünyasını daraltır.

Şiir:Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha

Roman:  İşleyen Yara

BAŞA DÖN

Bunları da gezebilirsin.

Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır. …