Modernizmi Esas Alan Eserler ve Yazarlar – 2

İçindekiler

MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMANLAR

HALDUN TANER

Hikâye: Şişhaneye Yağmur Yağıyor, Ayışığında Çalışkur, On ikiye Bir Var

Konçinalar, Sancho’nun Sabah Yürüyüşü

Oyun: Günün Adamı, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Vatan Kurtaran Şaban, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Fazilet Eczanesi, Eşeğin Gölgesi

Fıkra – Söyleşi: Devekuşuna Mektuplar, Düşsem Yollara Yollara,

Hak Dostum Diye Başlayalım Söze, Yaz Boz Tahtası,  Çok Güzelsin Gitme Dur

Koyma Akıl Oyma Akıl

Anı: Ölür ise Ten Ölür Canlar Ölesi Değil

YUSUF ATILGAN

♦    Türk romanında modern anlatının öncüleri ara­sında yer almıştır.

♦ Çağdaş bireyin yaşamını, yalnızlık, yabancılaş­ma, bunalım, uyumsuzluk, hayata tutunamama, hayatın saçmalığı gibi temalar çerçevesinde an­lattığı roman ve öyküleriyle tanınmıştır.

♦    Modern anlatım tekniklerini, bilinçaltı ve psikanalitik öğeleri başarıyla kullanmış; varoluşçu felse­feden etkilenmiştir.

♦    İlk romanı Aylak Adam çağdaş bireyin trajedisini yansıtan bir kent romanıdır. Yazar, romanında ge­çim derdi olmayan, bohem bir hayat yaşayan C. adlı genç bir adamın, gerçek sevginin peşine düş­tükten sonra uğradığı hayal kırıklığını anlatmıştır.

♦    Yazarın ikinci romanı Anayurt Oteli’nde, kentli bireyin yalnızlığı, Zebercet tipiyle kasabaya ta­şınmıştır. Aylak Adam’ın C.’si gibi, Anayurt Oteli’nin Zebercet’i de sevgiyi arayan bir kişidir.

♦ Ancak yalnızlığını kimsesizlik olarak yaşayan Ze-bercet’in bu kimsesizliği giderek çözümsüzlüğe, bunalıma, en sonunda da cinayet ve intiharla noktalanan bir trajediye dönüşür.

Eserleri

Roman: Aylak Adam, Anayurt Oteli, Canistan

Hikâye: Bodur Minareden Öte, Eylemci

SAİT FAİK ABASIYANIK

♦    Çağdaş Türk hikâyecili­ğinde bir dönüm noktası yaratmıştır.

♦    İnsan gerçeğini kavrama­ya çalışırken bireyden ve daha çok kendisinden yola çıkmıştır.

♦    Hikâyelerinde İstanbul balıkçılarını, yoksul in­sanları, doğa sevgisini, yaşama sevincini, avare­lik ve yalnızlık duygularını anlatmıştır.

♦   Olaya, kişilere, entrikaya, başlangıç ve sonuca da­yanan öykücülük anlayı­şını kırmış, daha çok at­mosfer öyküsü denebile­cek ürünler vermiştir.

♦   Geliştirdiği hümanist söy­lem kendisinden sonraki öykücüleri çok etkilemiştir.

♦    Kimi öykülerinde gerçeküstücü özelliklere rasııa-nır.

♦    Öykülerindeki ayrıntı zenginliği yaşanan anı de­rinliğine kavramasının bir sonucudur.

♦    Konuşma diliyle yazmış; ancak anlık coşkuları, izlenimleri yansıtmayı ilke edinen üslubu, zaman zaman dil kurallarının dışına çıkmıştır.

Eserleri

Hikâye: Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam,Mahalle Kahvesi,

Havada Bulut,  Kumpanya, Havuzbaşı, Son Kuşlar, Alemdağ’da Var Bir Yılan,  Az Şekerli

Roman: Medar-ı Maişet Motoru, (İkinci baskısı Birtakım insanlar), Kayıp Aranıyor.

Şiir: Şimdi Sevişme Vakti

ADALET AĞAOĞLU

♦ Genellikle aydınların sorunlarını ve ilişkilerini ir­delediği romanlarında egemen ideolojilerin bu­nalttığı, toplumsal çözülüşün çaresizliğe, yalnızlı­ğa ittiği küçük burjuva kökenli bireylerin açmazı­nı, dünya görüşüyle yaşam biçiminin çatışması sonucu içine düştükleri çelişkileri ele aldı.

♦ Klasik romandan bilinç akışı tekniğine hemen bütün anlatım  biçimlerini kullanarak özle biçimin dengelediği ürünler verdi.

Roman : Ölmeye Yatmak, Fikrimin ince Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu, Üç Beş Kişi, Göç Temizliği, Hayır, Ruh Üşümesi

Romantik Bir Viyana Yazı

Hikâye: Yüksek Gerilim, Sessizliğin ilk Sesi Hadi Gidelim, Hayatı Savunma Biçimleri

Oyun: Evcilik Oyunu, Tombala, Çatıdaki Çatlak,

Deneme:Geçerken, Gece Hayatım Karşılaşmalar, Başka Karşılaşmalar

 OĞUZ ATAY

♦    Postmodernizm akımının edebiyatı mızdaki öncülerindendir.

♦    Genel olarak, bireyin sorunlarına eğilmiş, egemen burjuva  zihniyeti karşısında bireyin bunalımlarını ve başkaldırısını dile getirmiştir.

♦    Cumhuriyet dönemi aydınının kimlik arayışı, Doğu-Batı ikilemi ve izm’ler arasında kendini bir yere konumlandıramayışı, bunun sonucu olarak yaşadığı ruhsal travmalar, psikozlar, korku yılgınlıklar, başarısızlık ve hayal kırıklıkları eserlerinin başlıca konularıdır.

♦    İlk romanı “Tutunamayanlar (1972), modemist romanın da Türk edebiyatındaki ilk örneğidir.”Atay’ın tutunamayanları, burjuva düzeninin kurallarına, değer yargılarına, beğenisine, yaşam biçimine ayak uyduramayan, topluma yabancılaşmış yalnız insanlardır. Yazar küçük burjuva aydınlarını silkelemek için onların kültür değerleriyle, ideolojik tutumlarıyla, yaşamda bağlandıkları konvansiyonlarla alay eder, ama bununla yetinmez. Çünkü saldırı hedefi olan zihniyet, sanat anlayışını da içerir ve bundan ötürü Atay, saldırısını, tutunanların anlamayacağı, reddedeceği türden bir romanla yapar. Böylece onların  roman konvansiyonlarını da yıkmaya çalışır.”

♦ Tutunamayanlar’m devamı niteliğindeki ‘Tehlikeli Oyunlar”da da benzer tema tekniklerle karşılaşırız. Romanın başkişisi Hikmet, bir oyun yazarıdır ve gerçek ben’ini bulmak, kendisiyle hesaplaşmak amacıyla, yaşadığı küçük burjuva ortamını bırakıp bir gecekonduya çekilir; orada oyunlar, düşler kurgular. “Tehlikeli Oyunlar”, başkişisinin yazarlık öyküsünün yer aldığı, roman kişilerinin metinlerden oluşan bir dil-yazı dünyasında yaşadığı ve yazma sorunlarını tartıştığı, okurun ise metnin bir parçası yapılmak istendiği bir üst kurmaca romanıdır.

♦ “Bir Bilim Adamının Romanı” yazarın üniversiteden hocası Mustafa İnan’ın hayatını anlattığı biyografik romanıdır.

Eserleri

Roman:Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Eylembilim

Hikâye :Korkuyu Beklerken

Oyun: Oyunlarla Yaşayanlar,

Günlük: Günlük

 ORHAN PAMUK

Eserleri:

Roman: Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Kar, Masumiyet Müzesi

Anı İstanbul: Hatıralar ve Şehir, Babamın Bavulu

Söyleşi: Öteki Renkler