Paragraf – 40 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 40 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 40 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Çevrenin, endüstri artıklarıyla kirlenmesi sonucu, doğa dengesi gittikçe bozulmaktadır, insan' de­nilen türün ortaya çıkmasıyla ve özellikle teknolojik dönemde, fiziksel çevre hızla değişmektedir. Ancak türlerin yeni ortama uyum yapabilme hızları, bu hızın çok gerisinde kalmak­tadır. Bunun sonucu olarak da kimi türler tüken­mekte ya da tükenme tehlikesiyle yüz yüze gelmektedir. Bunlar arasında 'insan' da vardır."

Bu paragrafta, aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmamıştır? (ÖSS 1981)

A
Çevre kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğa dengesinin bozulmasına karşı önlemler
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Teknolojik gelişmelerin sonuçları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Doğa dengesinin bozulma nedenleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnsanın geleceği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Bir kere sanatçının yaşantısı ile okuyucununki aynı olabilir mi? Unutmayalım ki sanatçının, yapıtı oluştururkenki yaşantısı sadece bir duyguyu (se­vinç, keder vb.) yaşamak değildir. Bunun yanı sıra yaratma sıkıntıları, zaman zaman yaptığını yeter­siz bulmanın verdiği ümitsizlik, bazen de teknik bir güçlüğü yenmenin verdiği keyif gibi okuyucu­nun paylaşmadığı duygular vardır ki bunları sanatçının yaşamış olduğunu okur bilemez de."

Aşağıdakilerden hangisi paragraftaki düşünceleri tamamlayan bir sonuç cümlesi olabilir? (ÖSS 1982)

A
Böylece sanatı, "sanatçının kendi duygularını dile getirmesi" olarak tanımlayabiliriz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu görüşe bakılırsa yapıt, sanatçının yaşantısını okura aktaran bir araçtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Böylece kişi, sanat sayesinde başkalarının duygularını paylaşır ve yaşantısı zenginleşmiş olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu bakımdan okur, sanatçının yaşantısını aynen duyar demek yanlıştır; bir kısmını duyar olsa olsa.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Buna göre, duygu aktarımı olmadıkça yapıt ne kadar gerçekçi olursa olsun sanat yapıtı değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Çoğu kimse onun o günkü yazısını, Türkiye'nin o günkü durumunun bir röntgeni sayardı. Popüler oluşunun bir başka nedeni de olayları her yönüyle kavraması, herkesin anlayacağı bir yalınlık içinde yorumlaması idi."

Böyle nitelenen bir yazarın yazısında aşağı­daki niteliklerden hangisi bulunmayabilir? (ÖSS 1981)

A
Gerçekleri değiştirmeden yansıtma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kişisel görüş belirtmekten çekinme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bilimsel bir dil kullanma
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Güncel sorunlara ayna tutma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Karmaşık bir anlatımdan kaçınma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Teknik, insanın kendi gereksinimleri bakımından doğada yaptığı bir reformdur. Bu reforma da in­sanı doğa zorlamıştır."

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımlanan "teknik" kavramıyla tam ilgili değildir? (ÖSS 1981)

A
Sulardan yararlanmak için barajlar yapılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yol yapımında tüneller açılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kuraklığı önlemek İçin yağmur yağdırılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ulaşımda denizlerden yararlanılması
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İklimi etkilemek için orman yetiştirilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"Yayınevleri, sanat dergileri, tanınmış şairlerin her yazdığı şiiri yayımlamakla şiir sanatımıza iyilik et­miyorlar. 'Ünlü şairlerin her yazdığı şiir güzeldir.' anlayışı, doğru bir anlayış değildir. Okurlar, şiirseverler böyle şiirlerle aldatılmamalıdır."

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi söylen­mek istenmektedir? (ÖSS 1982)

A
Adı yeni duyulmaya başlamış şairlerin de iyi şiirler yazabileceği unutulmamalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dergilerde gençlere olanak tanımak için, ünlü şairlerin şiirleri sık sık yayımlanmamalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir şiirin okura iletilmesinde, şairin ünü değil, şiirinin sanat değeri ana etken olmalıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sanatsevere duyulan saygı, ona değerli ürünler sunmakla da ortaya konabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiir sanatını  geliştirmenin tek yolu iyi şairleri desteklemektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Anadolu'da yapılan elişlerinde, bir süs varlığı olarak işlenen bitkilerin yörelere göre değiştiği, bir çiçeğin, bir başka bitkinin bütün bölgelerde örnek alınmadığı görülür. Karadeniz köylerinde örülen oyalarda karanfil, zambak, sümbül, lale türünden, özel bir ilgiyle yetiştirilen çiçekler pek görülmez. Güneydoğu Anadolu illerinde örülmüş bir elişinde ise fındık yaprağı oyası aramak boşunadır."

Bu parçada açıklanan durumu en iyi be­lirleyen etken aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 1982)

A
Geleneklere bağlılık, insanların sanatta değişiklikler yapmasını engellemektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanat ürünlerinde, yöresel olan ve olmayan özellikler bir arada bulunur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanat zevkinin oluşmasında yaşanılan çevre büyük bir önem taşır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İnsanın  yaratıcı gücü, sanat alışverişinin olduğu yörelerde daha çabuk gelişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hep birbirine benzer ürünler ortaya konuyorsa, sanatta taklitçilik vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Günümüzde yaygın bir yanlış var: Bilimin kesin olduğu inancı; çağdaş yaşayışın, çağdaş uygar­lığın değişmez temeli olan bilimsel kesinlik. Oysa sürekli bir değişikliktir bilimi var edip ayakta tutan. Bilim bilgi üretir; bilimsel doğrulardır bunlar. Ancak bilim sonsuz bir yenilenme İçindedir. Bilimde öne sürülen her doğru, yanlış olduğu henüz kesinlikle belgelenmemiş olan doğrudur. Birtakım koşullar­dan ötürü doğru sayılan bilgilerdir bunlar."

Bu parpada, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? (ÖSS 1981)

A
Bilim sürekli bir arayış içindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bilimde tam kesinlik yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bilim sürekli olarak gelişmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bilimsel kesinlik yanlış anlaşılmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bilimsel bulguların doğruluğu tartışılmaz.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

"Halk edebiyatı, insanlığın binlerce yıllık geçmişinden izler taşır. İlkel yönleri ağır bastığı için insanın daha çok ilkel ve doğal yönlerine seslenir. İnsanların doğal ve ortak duygularını işleyen bu edebiyattan hemen her düzeyde insan az çok etkilenir. Çünkü insan ne denli yetkinleşirse yetkinleşsin, ilkel ve doğal niteliklerinden büsbütün sıyrılamaz,"

Bu parçada, Halk edebiyatının her düzeydeki insanı etkilemesi, hangi nedene bağlanmıştır? (ÖSS 1982)

A
Tüm kişilerde bulunan benzer özellikleri ele almasına
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Genellikle kişinin sezgi ve sağduyusuna seslenmesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konularının, insanlığın geçmişiyle ilgili olmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dil ve anlatımın herkesçe anlaşılacak kadar açık oluşuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kolayca algılanabilen basit bir edebiyat olmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"Eski, tanınmış bir yazarımızdan bir gazetede günlük fıkralar yazması istenmiş, Ücret konusu açılınca yazarımız şunları söylemiş: 'Uzun yazarsam yarım altın İsterim; kısa yazarsam bir altından aşağı olmaz.'"

Yazar bu sözleriyle özellikle neyi vurgulamak istemiştir? (ÖSS 1981)

A
Uzun yazının gazetede yer almaması gerektiğini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kısa yazıların daha çok para getirdiğini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Alınacak ücretin, yazının uzunluğu ile orantılı olması gerektiğini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kısa, özlü yazı yazmanın güç olduğunu
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yazı yazmadaki başarının, verilecek ücrete bağlı olduğunu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Fakat ben boş ümitle insan avutmanın yararın­dan çok zararına inandığım için, çoğu kez yüzümü kızartır, açıkça 'Mümkün değil.' derim. Nitekim o gece tren beklerken istasyon görevli­sine de öyle yaptım."

Bu parçaya göre, istasyon görevlisi yazardan ne istemiş olabilir? (ÖSS 1981)

A
Yazma tekniğini kendisine de öğretmesini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İşlediği bir kusuru bağışlamasını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir sonraki trenle gitmesini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başka bir yere nakli için aracılık etmesini
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Geceyi kendi evinde geçirmesini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.