Romantizm Kaynağı, Önemli Özellikleri, Sanat Görüşü, Anlatım Özellikleri, Temsilcileri…

İçindekiler

Romantizm Kaynağı, Önemli Özellikleri, Sanat Görüşü, Anlatım Özellikleri, Temsilcileri…

KAYNAĞI

 • Hristiyanlık ve millî efsa­neler esas alınmıştır.
 • Çağdaş edebiyatlar örnek alın­mıştır.
 • Romantiz­min doğuşun­da “Fransız İhtilali” önem­li rol oynamış­tır.
 • Klasisizm nasıl ki mo­narşinin eseri ise roman­tizm de tam bunun karşıtı durumundaki hürriyet, eşit­lik, demokra­si arzularının ürünüdür.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

 • Aydınlanma Dönemi‘yle birlikte Batı’da okuyucu kitle­si genişlemiş ve sanat, klasik dönemdeki seçkin tabakanın belirlediği kuralcı ve dar çemberden kurtul­maya başlamıştır.
 • Romantizm; klasisizmin gittikçe artan ve sanatçıların özgürlüğünü kısıtlayan ku­ralcılığına, katı akılcı tutu­muna, doğallıktan uzakla­şan dil ve anlatımına tepki olarak doğmuştur.
 • Hayal, duygu ve coşkuya önem verilmiştir.
 • Romantizmde kişisellik ön plandadır. Romantik sa­natçılar; kişisel duygu, heye­can, hayal, ümit, kötümser­lik vb. duygulara yaslanmış­lardır. Aklın yerini duygular almıştır.
 • Sanatçılar yapıtlarında kişiliklerini gizlememişlerdir.
 • Dış dünyaya, örf ve âdet­lere önem verilmiştir.
 • “Kutupluluk” önemli bir özelliktir. “İyi ya da “kötüvardır, yani olaylar ve kişiler tek yönlüdür.
 • Tabiattan yararlanılmış ve somut tipler kullanılmıştır.

SANAT GÖRÜŞÜ

 • “Toplum için sa­nat” anlayışı hâkim­dir.
 • Romantik kişilikle­rinin imkân verdiği ölçüde hayata ve topluma yönelen ro­mantikler, Fransız İhtilali’nin getirdiği düşünceleri savunur­lar ve bunların toplu­ma kazandırılmasını isterler. Toplumsal sorunlar üzerinde durur ve olumsuz­lukları eleştirirler.
 • Romantikler bir taraftan içinde yaşa­dıkları çağın sosyal ve siyasi gelişmele­rini izleyip geleceğe bakarlarken diğer taraftan da kendi millî geçmişlerine yönelirler ve ulusal­lığa önem verirler.
 • Tabiata dönül­müştür. Klasisizm için “insan ruhu, psikolojisi” anlamı­na gelen tabiat, ro­mantizme göre ‘dış dünya, doğa” anla­mındadır.
 • Klasisizme tepki olarak doğmuştur. 

DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ

 • Romantikler öncelikle klasisizmin günlük hayatta herke­sin konuştuğu, yaşayan doğal dilden uzak olan dil ve an­latımına tepki göstermişlerdir çünkü bu dil, önemli ölçüde akademik ve felsefiydi. On­lar, sanatçının özgürlüğünü kısıtlayan, onu dil ve üslupta yapaylaştıran kuralları red­detmişlerdir. Romantizmde öznelliğe bağlı olarak ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.
 • Romantizm­de, klasisizm-den farklı ola­rak hem şiirde hem de düz yazıda tasvire geniş yer ve önem verilmiş­tir.
 • Büyük ölçü­de sübjektif olan roman­tizmdeki tasvir, dış dünyanın gerçekliğinden ziyade, o me­kâna bakan insanın duygu dünyasını sez­direcek nitelik­tedir. 

İNSAN TİPİ

 • Melankoli (hüzün) asrın hastalığıdır.
 • Romantiz­min duygu­sallığı genel­de hüzünlü ve melanko­liktir. Aşırı bir hassasiyete sahip olan sanatçılar; gerek kendi iç dünyaların­da, gerekse dış dünya ve tabiata bakış­larında kö­tümserdirler.
 • Romantik­lere göre ya­şamak, acı çekmektir, verem olmak genç yaşta ölmek moda­dır.Böyle bir ruh hâli; ro­mantik sa­natçıların, ha yatı ve olay­ları sürekli bir karşıtlık için­de algılama­larına neden olmuştur.

HANGİ TÜRLERDE GÖRÜLDÜĞÜ

Edebiyatın aşağı yukarı bütün türlerin­de görülmüş­tür (roman, öy­kü, şiir, tiyatro vb.)

ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

 • J.J Rousseau
 • Victor Hugo
 • Goethe
 • Shakespeare
 • Schiller
 • Lord Byron
 • Lamartine
 • Puskin
 • Alfred de Musset
 • Alexandre Dumas