Servet-i Fünun – Fecr-i Ati -1

SERVET-İ FÜNUN VE FECRİ ATİ – 1

 
1.     Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn sa­natçılarının ortak özelliklerinden değildir?
A)    Hemen hepsi çocuk yaşta, Batı dillerini öğrenmeye başladıklarından, Doğu kültüründen koptular.
B)    Sanat için sanat yapmak onları bir yığın so­rumluluktan ve giderek tehlikeden uzak tuttu.
C)    Sansür, jurnalcilik, hafiye korkusu ve ya­saklar dizisi yüzünden bireyci bir nemege­rekçilik ve düzeni bozmama eğilimi hepsinde ortak özellik olarak belirdi.
D)    Yazarlar, aydınlar kendi köşelerine,bencil duvarlarına sıkıştırıldı.
E)    Amaçlarının sanatta incelmek oluşu, küçük bir azınlığa seslenme olanağı veren tiyatroya yönelmelerine yol açtı.
 
2.     Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn sanatçılarından biri değildir?
A) Tevfik Fikret                                              B) Cenap Şehabettin
C) Ahmet Haşim                                            D) Mehmet Rauf
E) Halit Ziya Uşaklıgil
 
3.      I.    Şairler bireysel konulara yönelmiş, toplumsal konulardan uzaklaşmışlardır.
         II.    Tanzimat’la başlayan dilde sadeleşme devam ettirilmiş, günlük konuşma dilinin           havasına inilmiştir.
        III.    “Sanat, sanat içindir” anlayışını benimsemişlerdir.
        IV.    Şiirde aruz kullanılmıştır. Bazı şairler heceyi       de kullanmışlardır.
         V.    Romanda klasizm ve sembolizm, şiirde parnasizm etkili olmuştur.
        Servet-i Fünûn dönemiyle ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I ve II                                         B) II ve III                                                 
C) III ve IV                                      D) II ve V                                              
E) IV ve V
 
4.     Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’e ait bir şiir kitabı değildir?
A)    Rubab-ı Şikeste
B)    Haluk’un Defteri
C)    Lane-i Melal
D)    Tarih-i Kadim
E)    Rübabın Cevabı
 
5.     Servet-i Fünûn dönemine ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A)    Kırık Hayatlar
B)    Hepsinden Acı
C)    Kırk Yıl
D)    Ferda-yı Garam
E)    Son Yıldız
 
6.     Duygusallığı ve karamsarlığı, hastalık derecesine ulaşan şair, “Sis” şiirinde İstanbul için ağza alınmayacak sözler sarf etmiştir. Ve bu yönüyle İstanbul’u kötüleyen, onu yerden yere vuran ilk şair olarak tarihe geçmiştir.
        Bu parçada sözü edilen Edebiyat-ı Cedide şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Tevfik Fikret
B)    Süleyman Nazif
C)    Hüseyin Suat
D)    Hüseyin Siret
E)    Cenap Şehabettin
 
 
7.     “Kırk Yıl, Eylül” adlı eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kendi türünün ilki olmaları
B)    Roman türünde yazılmış olmaları
C)    Anı türünde yazılmış olmaları
D)    Halkı eğitme amacıyla kaleme alınmaları
E)    Aynı sanatçının eseri olmaları
 
8.     Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A)    Şermin, Tarih-i Kadim – Cenap Şehabettin
B)    Define, Pençe – Mehmet Rauf
C)    Hac Yolunda, Avrupa Mektupları – Tevfik Fikret
D)    Eylül, Pençe – Halit Ziya
E)    Mai ve Siyah, Kırk Yıl – Süleyman Nazif
 
9.     Türk edebiyatına Tanzimat döneminde giren roman ve hikayenin çeşidi, … döneminde geliştirilmiş, ilk usta romancılar bu dönemde yetişmiş ve meyvelerini vermiştir.
        Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    Servet-i Fünûn
B)    Fecr-i Âti
C)    Milli Edebiyat
D)    Yedi Meşaleciler
E)    Cumhuriyet
 
10.   Roman kahramanı Ahmet Cemil, şairdir. Dönemin duygusal, hayalci, ince ruhlu şair tipinin bir örneğidir. Mai (Mavi), Ahmet Cemil’in hayallerini; siyah, hayallerin karşısında hayatın acı gerçeklerini temsil eder.
        Yukarıda tanıtılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Eylül – Mehmet Rauf
B)    Mai ve Siyah – Halit Ziya
C)    Sergüzeşt – Sami Paşazade Sezai
D)    Gönül Hanım – A. Hikmet Müftüoğlu
E)    Araba Sevdası – R. Mahmut Ekrem
 
11.   Avrupa edebiyatında kullanılan klasik bir nazım şeklidir. Bize Fransız edebiyatından geçmiştir. Toplam on dört dizeden oluşan bu nazım şeklinde dizeler iki tane dörtlük, iki tane üçlük şeklinde gruplanır. Avrupa’da sadece lirik şiirler bu nazım şekliyle yazıldığı halde, bizde konu ayrımı yapılmamıştır.
        Yukarıda özellikleri verilen ve ilk olarak Servet-i Fünûn döneminde kullanılan bu nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Triyole                                       B) Sone                  
C) Terza Rima                                D) Serbest Müstezat             
E) Balad
 
 
12.    I.    İlk kitabı “Sefile” adını taşır. Hizmet gazetesinde yayınlanan bu eser kitap haline getirilememiştir.
 II.   “Mai ve Siyah” adlı romanında yazarın Ahmet Cemil’e söylettiği sözler aslında Servet-i Fünûn’un edebi anlayışıdır.
III.   Sanatçının başyapıtı “Aşk-ı Memnu” roma­nı Boğaziçi yalılarındaki hayattan alınmıştır.
IV.   “Kırk Yıl” adlı öyküsünde yazar kendi kırk yılından esinlenerek tipleri canlandırmıştır.
 V.   “Saray ve Ötesi” anılarının toplandığı bir yapıttır.
        Bu cümlelerin hangisinde sözü edilen Halit Ziya eseri yanlış açıklanmıştır?
             A) I                     B) II                       C) III                  D) IV            E) V
 
 
CEVAPLAR

 

1 E
2 C
3 D
4 C
5 C
6 A
7 A
8 B
9 A
10 B
11 B
12 D