Servet-i Fünun – Fecr-i Ati – 2

SERVET-İ FÜNUN VE FECRİ ATİ – 2

 
1.     Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn ede­biyatının genel özelliklerinden biri değildir?
A)    Çağdaş Fransız edebiyatı örnek alınarak geliştirildi.
B)    Toplumsal konular yasaklandığı için bireysel konular işlendi. Yalnız Cenap Şehabettin 1901’den sonra toplumsal konulara yöneldi.
C)    Halka seslenemediklerinden tiyatro türü ihmal edildi.
D)    Tanzimat’ın ikinci dönemindeki “sanat için sanat” anlayışı bu dönemde de sürdü.
E)    Sansür nedeniyle gazetecilik eski canlılığını yitirdi, tarih adeta yasaklandı.
 
2.     Servet-i Fünûn neslinin en güçlü şairidir. Eserlerinde toplumsal konulara yer vermiştir. Özellikle İttihat ve Terakki iktidarı beklenen rahatlığı ve huzuru sağlayamayınca o bunlara cephe almış ve “Han-ı Yağma, Doksan Beşe Doğru” şiirlerini yazmıştır.
        Yukarıda tanıtılmaya çalışılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Cenap Şehabettin
B)    Tevfik Fikret
C)    Süleyman Nazif
D)    Yahya Kemal
E)    Ahmet Haşim
 
3.      I.    Hac Yolunda: Gezi
         II.    Evrak-ı Eyyam: Makale
        III.    Yalan: Tiyatro
        IV.    Körebe: Deneme
         V.    Tiryaki Sözleri: Sohbet
        Cenap Şehabettin’e ait yukarıda numara­lanmış eserlerden hangilerinin türü yanlış belirtilmiştir?
A) I ve II                          B) II ve III                                                                 
C) III ve IV                       D) I ve V                                                
E) IV ve V
 
4.     Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya’ya ait bir roman değildir?
A)    Nemide
B)    Ferdi ve Şürekası
C)    Aşk-ı Memnu
D)    Kırk Yıl
E)    Mai ve Siyah
 
5.     Tevfik Fikret ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A)    Divan şiirindeki beyit ve mısra disiplinini kırmış, anlamı birkaç mısraya yaymıştır.
B)    Parnasizmden etkilenmiş ve şiirler yaz­mıştır.
C)    Bireysel konuların yanında toplumsal yaşantıyı yansıtan şiirler de yazmıştır.
D)    Yaygın olarak heceyi kullanmış ve başarılı olmuştur.
E)    Çocuklar için “Şermin” adlı bir şiir kitabı hazırlamıştır.
 
6.     Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedide­cilerden değildir?
A)    Halit Ziya Uşaklıgil
B)    Mehmet Rauf
C)    Hüseyin Rahmi Gürpınar
D)    Tevfik Fikret
E)    Hüseyin Cahit Yalçın
 
7.     Servet-i Fünûn döneminde biri roman ve hika­yede, diğeri şiirde en büyük olma unvanına sahiptir. Daha sonra yetişen sanatçılara eserleri ve görüşleriyle örnek teşkil ettiler.
        Parçada sözü edilen yazar ve şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Halit Ziya – Cenap Şehabettin
B)    Mehmet Rauf – Ahmet Haşim
C)    Ahmet Hikmet – Yahya Kemal
D)    Halit Ziya – Tevfik Fikret
E)    Mehmet Rauf – Cenap Şehabettin
 
 
8.     –      Üçer dizelik bentlerle kuruludur.
        –      İlkin İtalyan edebiyatında görülmüştür.
        –      Servet-i Fünûn döneminde bir kez Tevfik Fikret tarafından kullanılmıştır.
        –      Dante’nin İlahi Komedya’sı bu nazım şekliyle yazılmıştır.
        Yukarıda bazı özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sone                                           B) Balad                                  
C) Özgür koşuk                               D) Terza Rima                       
E) Serbest Müstezat
 
9.     Sanatçı siyasi yazılarıyla şimşekleri üzerine çekmiş hatta Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesiyle Servet-i Fünûn dergisinin kapanmasına ve Servet-i Fünûn     edebiyatının bitmesine neden olmuştur.
        Yukarıda tanıtılmaya çalışılan Servet-i Fü­nûn sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Hüseyin Cahit
B)    Ali Ekrem
C)    Cenap Şehabettin
D)    Hüseyin Siret
E)    Süleyman Nazif
 
10.   Aşağıdaki Servet-i Fünûn sanatçılarından hangisi şiir türünde eser vermemiştir?
A)    Tevfik Fikret
B)    Hüseyin Suat
C)    Hüseyin Siret
D)    Cenap Şehabettin
E)    Mehmet Rauf
 
11.   Aşağıdakilerden hangisinde tümüyle Servet-i Fünûn sanatçıları birlikte verilmiştir?
A)    Cenap Şehabettin – Ahmet Haşim
       Halit Ziya – Hüseyin Cahit
B)    Mehmet Rauf – Halit Ziya
       Muallim Naci – Ali Ekrem
C)    Tevfik Fikret – Halit Ziya
       Ziya Paşa – Mehmet Rauf
D)    Halit Ziya – Tevfik Fikret
       Cenap Şehabettin – Hüseyin Cahit
E)    Hüseyin Rahmi – Hüseyin Suat
       Yahya Kemal – Ali Ekrem
 
12.   “Sanat, sanat içindir.” görüşünü benimseyen “Şiir vezinden ve kafiyeden ibarettir.” diyebilecek kadar biçim güzelliğine önem veren parnasçılar bizim edebiyatımızda da etkili olmuşlar, özellikle de Servet-i Fünûn sanatçıları tarafından benimsenmişlerdir.
        Aşağıdakilerden hangisi bu akımdan en çok etkilenen şairimizdir?
A) N. Kemal                                   B) A. Hamit                           
C) H. Cahit                                      D) T. Fikret                            
E) R. M. Ekrem
 
 
CEVAPLAR

 

1 B
2 B
3 E
4 D
5 D
6 C
7 D
8 D
9 A
10 E
11 D
12 D