Servet-i Fünun – Fecr-i Ati – 3

SERVET-İ FÜNUN VE FECRİ ATİ – 3

 
1.     Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn şiirinin özellikleri arasında sayılamaz?
A)    Divan edebiyatı beyit geleneği devam etti.
B)    Nazım, nesre yaklaştırıldı.
C)    Divan edebiyatı nazım biçimleri tamamen bırakıldı.
D)    Fransız şiirinden alınan sone, terzarima kullanıldı.
E)    Genellikle aruz ölçüsü kullanıldı.
 
 
2.     Tanzimat ve Servet-i Fünûn edebiyatıyla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A)    Tanzimat’ta toplumsal; Servet-i Fünûn’da bireysel konular ağırlıklıdır.
B)    Tanzimat’ta dilde sadeleşme cereyanı varken, Servet-i Fünûn’da böyle bir durum yoktur.
C)    Tanzimat’ta tiyatro önemli bir yer tutarken, Servet-i Fünûn’da ihmal edilmiştir.
D)    Tanzimat romanında realizm; Servet-i Fünûn’da ise romantizm akımının etkileri vardır.
E)    Tanzimat’ta sanatçılar halkı eğitmeyi amaçlamıştır; Servet-i Fünûn’da böyle bir amaç güdülmemiştir.
 
3.     Aşağıdaki romanlardan hangisinin yazıldığı dönem diğerlerinden farklıdır?
A)    Henüz On Yedi Yaşında
B)    Mai ve Siyah
C)    Bir Ölünün Defteri
D)    Aşk-ı Memnu
E)    Eylül
 
4.     Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf’a ait bir roman değildir?
A)    Eylül
B)    Şıpsevdi
C)    Define
D)    Halas
E)    Kan Damlası
 
5.     –      Sanatın sanat için yapılması
        –      Şiirde sembolizm ve parnasizm, romanda realizmin etkisinde kalınması
        –      Fransız edebiyatını taklit ederek Fransızcadan çeşitli kavramlar tercüme edilmesi
        –      Batı’dan alınma sone ve terza-rima nazım biçimlerinin kullanılması
        Yukarıda verilen özellikler hangi edebi döneme aittir?
A)    Tanzimat
B)    Servet-i Fünûn
C)    Fecr-i Âti
D)    Milli Edebiyat
E)    Cumhuriyet
 
6.     Tevfik Fikret, … adlı kitabında oğlunun kişiliğinde, istediği neslin özelliklerini, onlara verdiği öğütleri anlatmıştır. Buradaki şiirler sanat için sanat prensibinden toplum için sanata doğru yol aldığını gösterir.
        Parçadaki boşluğa getirilmesi gereken Tev­fik Fikret eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Rubab-ı Şikeste
B)    Haluk’un Defteri
C)    Rübabın Cevabı
D)    Tarih-i Kadim
E)    Haluk’un Amentüsü
 
 
 
7.     Cenap Şehabettin’in şiirlerinde hem parnasizm hem sembolizmin etkisi
                              I                                                               II
görülür. Elhan-ı Şita   adlı, kaş manzaralarını anlattığı şiirinde söz­cükler
                                                               III
okuyucuya karın yağışını dahi hissettirir. Triyole tarzını ilk ve en iyi kullanan
                                                                              IV
 O’durBazen de sone şeklinde yazdığı şiirlerinde çok   
                                      V
mecazlarıyla,tamamıyla Batılı bir söyleyişe sahiptir.
        Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
 
8.     Edebiyat-ı Cedide döneminin gezi yazısı türünde eser veren sanatçısı kimdir?
A)    Halit Ziya
B)    Mehmet Rauf
C)    Cenap Şehabettin
D)    Tevfik Fikret
E)    Hüseyin Suat
 
9.     Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn şiirinin özelliklerinden biridir?
A)    Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.
B)    Dil oldukça yalın duruma getirilmeye çalışılmıştır.
C)    Nazım nesre yaklaştırılarak anlamı, beytin dışına çıkarılmıştır.
D)    “Sanat toplum içindir” ilkesinden hareketle toplumsal sorunlara yer verilmiştir.
E)    Bütün güzelliği yerine parça güzelliği temel alınmıştır.
 
10.   Edebiyatımızda beyanname ile kurulan ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Tanzimat
B)    Servet-i Fünûn
C)    Fecr-i Âti
D)    Yedi Meşaleciler
E)    Beş Hececiler
 
11.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Âti topluluğundandır?
A)    Tevfik Fikret
B)    Ahmet Haşim
C)    Orhan Veli
D)    Yaşar Nabi
E)    Hüseyin Rahmi
 
12.   Cenap Şehabettin, Servet-i Fünûn edebiyatının en büyük şairidir. O,
                I
 özgürlük, devrim, hak ve insanlık şairidir. Şiirlerinde sağlam bir nesir yapısı, kendisinden önceki şiirlerde görülmeyen iç ve dış yenilikler; toplumsal
                                                                                                   II
konular; bi­çim, uyak serbestliği; ustalıklı bir aruz uygula­macılığı görülür. 1901’den sonraki şiirleri sosyal bir özellik kazanır; vatan, millet, ada­let,
                                                  III
hürriyet gibi toplum davalarını savunur. Tarih-i Kadim adlı eserinde, din, hayat
                                                                IV
ve in­san üzerine düşündüklerini serbestçe söyle­miştir. “Sis” şiirinde İstanbul’un
                                                                                          V
birbirini izle­yen üç dönemini anlatır. Sadece kişisel çıkar­ları peşinde koşanlar, dalkavuklar, jurnalciler… Bir pislik kokuşmuşluk sis perdesine bürünmüş olarak anlatır İstanbul’u.
        Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
 
 
CEVAPLAR

 

1 A
2 D
3 A
4 B
5 B
6 B
7 D
8 C
9 B
10 C
11 B
12 A