Servet-i Fünun – Fecr-i Ati – 4

SERVET-İ FÜNUN VE FECRİ ATİ – 4

 
1.     Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti sanatçı­larının yapmak istedikleri arasında yoktur?
A)    Batı’yı günü gününe takip etmek
B)    Genç sanatçıların yetişmelerini sağlamak için zengin bir kütüphane kurmak
C)    Batı’daki birçok eseri Türkçeye kazandır­mak için dil komisyonu oluşturmak
D)    Toplum için sanat yapıp eserlerini halka hizmet için hazırlamak
E)    Edebiyat ve fikir konularında konferanslar vermek
 
2.     Servet-i Fünûn şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Türkçe, aruza başarıyla uygulandı.
B)    Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya devam edildi.
C)    Cümleler dize sonunda bitirilmedi, dize ortasında başlayıp birkaç dize boyunca süren, başka bir dizenin ortasında biten cümleler kullanıldı.
D)    Kulak kafiyesi anlayışına göre şiirler yazıldı.
E)    Toplumsal konular şiire giremedi, yaşamdan alınan sıradan olaylar, bireysel duygular, aşk, inziva temaları işlendi.
 
3.      I.    Mai ve Siyah
         II.    Son Yıldız
        III.    Aşk-ı Memnu
        IV.    Ferdi ve Şürekası
         V.    Eylül
        Yukarıda numaralandırılmış romanlardan hangi ikisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) I ve II                                          B) III ve IV                             
C) II ve V                                         D) I ve IV                               
E) III ve V
 
4.     Aruz ölçüsünün sürekli kullanılan kalıplarının bozulmasıyla ve değişik aruz kalıplarının bir arada bulunmasıyla yazılan şiirlerin nazım şeklidir. Edebiyat-ı Cedide şairlerinin, Fransız sembolistlerinin özgür nazım ile yazdıkları şiirleri örnek alarak şiirimize uyguladıkları bu şeklin en başarılı örneklerini Cenap Şehabettin, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim vermiştir.
        Yukarıda tanıtılmaya çalışılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Triyole                                       B) Terza Rima
C) Balad                                         D) Serbest Müstezat
E) Sone
 
5.     Sanatçının hayatının sonlarına doğru, yazdığı bu şiir kitabında çocuklar için hece ölçüsüyle kaleme alınmış şiirler vardır.
        Yukarıdaki eser ve şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Piyale – Ahmet Haşim
B)    Yeni Hayat – Ziya Gökalp
C)    Şermin – Tevfik Fikret
D)    Şerare – Muallim Naci
E)    Sahra – A. Hamit Tarhan
 
6.     Mithat Cemal Kuntay’ın bir eseri için; romanın­dan bir küf kokusu gelir burnuma diye bahse­den şair, devamında ise şöyle der: Yazar göz­lerini hep bir kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar, dalkavuklar, jurnalciler… Şairin bu sözlerinden İstanbul’u yerden yere vurduğunu söyleyebiliriz.
        Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirinde İstanbul’u bu parçada verilen taraflarıyla tahlil etmeye çalışmıştır?
A)    Mehmet Akif Ersoy
B)    Ahmet Haşim
C)    Hüseyin Siret
D)    Süleyman Nazif
E)    Tevfik Fikret
 
 
 
7.     Eserde basit bir aşk olayı ele alınır ve aşkın güzelliği dile getirilir. Suat Hanım kocası Süreyya’yı çok sever. Ancak kocası tarafından çoğu kez yalnız bırakılan kadınla, kocasının arkadaşı Necip arasında gizli bir aşk sürer gider. Eser sonunda Suat Hanım ile Necip bir yangında yanarak ölürler.
        Paragrafta anlatılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Eylül – Mehmet Rauf
B)    Sergüzeşt – S. Paşazade Sezai
C)    Mai ve Siyah – H. Ziya Uşaklıgil
D)    Vurun Kahpeye – H. Edip Adıvar
E)    Sürgün – R. Halit Karay
 
8.     Servet-i Fünûn’a bağlı olmakla birlikte Namık Kemal geleneğini devam ettiren, duygu ve düşüncelerini canlı, ateşli, renkli bir dille anlatan kuvvetli bir nesir sanatçısıdır. Nesri şiirlerinden çok daha güçlü sayılır. Türklüğe hayran bir toplumcudur. Gençlik şiirlerini topladığı “Gizli Figanlar”, Bağdat Valisi olduğu sırada, oraların elimizden çıkışına ağlayan bir çeşit ağıt kitabı sayılan “Firak-ı Irak”, nesirler karışık şiirlerinin toplandığı “Malta Geceleri”, Vatan, Kahramanlık konularını işleyen nesir eserleri, “Batarya ile Ateş, Tarihin Yılan Hikayesi, Çal Çoban Çal” önemli eserleridir.
        Yukarıda tanıtılan Servet-i Fünûn sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Hüseyin Cahit Yalçın
B)    Süleyman Nazif
C)    Ali Ekrem Bolayır
D)    Mehmet Rauf
E)    Hüseyin Rahmi Gürpınar
 
9.     Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Ha­şim’e ait değildir?
A)    Altın Işık
B)    Göl Saatleri
C)    Bize Göre
D)    Gurabahane-i Laklakan
E)    Piyale
 
10.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Âti bildirgesine imza atanlardan biri değildir?
A)    Ahmet Haşim
B)    Yakup Kadri
C)    Refik Halit
D)    Fuat Köprülü
E)    Ziya Gökalp
 
11.   Servet-i Fünûn roman ve hikayesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Bu devir yazarları realizm ve natüralizm etkisi altındadır.
B)    Eserler teknik yönden kuvvetlenmiştir; gereksiz tasvirler yapılarak ya da konu dışı bilgi verilerek olayın akışı durdurulmuştur.
C)    Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlememişlerdir.
D)    Olup bitenler kahramanların gözüyle değil, yazarın gözüyle anlatılmıştır.
E)    Romanlarda olaylar genellikle İstanbul’da geçer. Hikayelerde ise İstanbul dışına çıkılmıştır.
 
  
CEVAPLAR
1 D
2 B
3 C
4 D
5 C
6 E
7 A
8 B
9 A
10 E
11 D