Servet-i Fünun – Fecr-i Ati – 6

SERVET-İ FÜNUN VE FECRİ ATİ – 6

1.     Servet-i Fünûn düzyazısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Tanzimat’la, düzyazının gelişmesinde önem­li payı olan gazetenin yerine Servet-i Fü­nûn’da dergi aldı.
B)    Anlatım teknikleri Tanzimat edebiyatına göre gelişti.
C)    Romanlarda konu, aşk ve aile sorunlarıyla sınırlandı.
D)    Realizmin ve natüralizmin açık etkileri görüldü.
E)    Roman dili, öykü diline göre daha sadeleştirildi.
 
2.     Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn dö­neminde düzyazıyla ilgili bir özellik olamaz?
A)    Cümleler, bağlaçlarla uzatıldı.
B)    Yüklem sondan başa doğru kaydırıldı.
C)    Yazı dili konuşma diline yaklaştırıldı.
D)    Eylem cümleleri yanında ad cümlelerine de yer verildi.
E)    Konuşma cümlelerinin arasına çeşitli ünlemler serpiştirildi.
 
3.     Tevfik Fikret’in toplumu ve vatancı şairliğinin olgun ve güçlü örneği olarak kabul edilen eseridir. Vatanın kötü yöneticiler elinde çektiği sıkıntıları eleştirel bir üslupla anlattığı bu şiirlerinde şairin bu durum karşısında umudunu yitirmediği sezinlenir.
        Özellikleri verilen bu eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Tarih-i Kadim
B)    Rübabın Cevabı
C)    Rubab-ı Şikeste
D)    Haluk’un Defteri
E)    Şermin
 
4.      I.    Sanat, şahsi ve muhteremdir.
         II.    Sanat toplum sorunlarına alet edilemez.
        III.    Servet-i Fünûncuların edebiyatı ulaştırdıkları seviye korunmalıdır.
        IV.    Özellikle Doğu’nun edebiyatı iyi kavranmalı        ve halka tanıtılmalıdır.
         V.    Edebiyatın önemi ve ciddiyeti halka anlatılmalıdır.
        Numaralanmış görüşlerden hangi ikisi Fecr-i Âti edebiyatına ait olamaz?
A) I ve II                                         B) II ve III                                              
C) III ve IV                                      D) I ve V                                
E) IV ve V
 
5.     Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim için söylenemez?
A)    Sembolist bir şair olması
B)    Kapalı anlatımı yeğlemesi
C)    Hayale ve ahenge önem vermesi
D)    Nazım biçimi olarak terzarima ve soneyi seçmesi
E)    Tüm şiirlerini aruzla yazması
 
6.     –      Hüseyin Rahmi Gürpınar 
        –      Y. Kadri Karaosmanoğlu
        –      R. Halit Karay
        –      Hamdullah Suphi
        Yukarıda verilen sanatçıların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Sanat sanat içindir, anlayışla eser vermeleri
B)    Şiirlerinde Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaları
C)    Milliyetçilik akımının başını çekmeleri
D)    Dini ve ahlaki konuları eserlerinde her yönüyle işlemeleri
E)    Fecr-i Âti bildirgesinde bulunup sonradan bağımsız ya da Milli edebiyata dahil olarak ürün vermeleri
 
7.     Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserleri arasında yer almaz?
A)    Rubab-ı Şikeste
B)    Rübabın Cevabı
C)    Şermin
D)    Kırık Hayatlar
E)    Haluk’un Defteri
8.      I.    Yüklemi başa ve ortaya alarak devrik cümle kurar.
         II.    Soru ve ünlem cümlelerini bolca kullanır.
        III.    Çok sade yazar.
        IV.    Ara söz ve ara cümleleri bolca kullanır.
         V.    Eksiltili cümleler kullanır.
        Halit Ziya’nın üslubuyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
 
9.     “Şiiri ve sanatı büyük davaların dışında ve daha kendi başına bir şey olarak alır. Fransız sembolistlerine yakınlığıyla bildiğimiz şair, Piyâle isimli eserinin önsözünde ‘Şiirin anlamı kapalı olmalı, musikili olmalı.” der. Şair, resmin, bilhassa renk zevkini şiirine katmıştır.”
        Tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Halit Ziya Uşaklıgil
B)    Tevfik Fikret
C)    Ziya Paşa
D)    Ahmet Haşim
E)    Şinasi
 
10.   “Halit Ziya’nın en başarılı romanı sayılır. Hazır yiyici, eğlenceye, alafranga yaşayışa düşkün bu insanların bir işte çalıştıkları görülmez. Bihter’in kocası Adnan Beye, akraba Behlül’e ilişkiye girerek ihaneti; Behlül’ün Adnan Bey’in kızıyla evlenme niyeti üzerine, Bihter’in intikam hırsıyla intiharı, eserin realist çehresinin izlerini taşır.”
        Paragrafta tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Aşkı-ı Memnu
B)    Kırık Hayatlar
C)    Kırk Yıl
D)    Mai ve Siyah
E)    Şık
 
11.   Türk edebiyatının en tanınmış ve ilk psikolojik romanı olan …, kişi sayısı az, olayın basit olduğu bir romandır. Ancak …, ustaca ruh çözümlemeleri yapmıştır.
        Parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)    Kiralık Konak – Yakup Kadri
B)    Hasan Mellah – A. Mithat Efendi
C)    Mürebbiye – Hüseyin Rahmi
D)    Eylül – Mehmet Rauf
E)    Zehra – Nabizade Nazım
 
12.   Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’e ait değildir?
A)    Muhsin Bey ve Şemsa adlı eserler
B)    Çok Bilen Çok Yanılır ve Vuslat adlı tiyatrolar
C)    Makber adlı şiir
D)    “Her güzel şey şiirdir.” sözü
E)    Talim-i Edebiyat, Takdir-i Elhan adlı edebiyat çalışmaları
 
 
 
CEVAPLAR
1 E
2 C
3 B
4 C
5 D
6 E
7 D
8 C
9 D
10 A
11 D
12 C