Şiir ve Düz Yazı Türleri – 8 (Test Çöz – Online)

Şiir ve Düz yazı Türleri

Şiir ve Düzyazı Türleri - 8

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yazarın, güncel olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır. Yer yer nükteli sözler söz konusudur. Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez. Okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir. Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Falih Rıfkı, Ahmet Haşim, H. Cahit Yalçın, Pe­yami Safa'dır.
Yukarıda özellikleri verilen tür, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıkra              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Deneme          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Roman              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Dinle sana bir nasihat edeyim

Hatırdan gönülden geçici olma

Yiğidin başına bir iş gelende

Anı yad ellere açıcı olma

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisi­ne örnek olabilir?

A
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Didaktik
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Dramatik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Divan edebiyatında XVIII. yüzyılda kullanılmaya başlanan bir nazım biçimidir. Dörtlüklerle yazılır. Halk edebiyatındaki türkü nazım biçiminin etkisiy­le doğduğu söylenir. En ünlü şairi Nedim'dir. Dörtlükler "aaaa/bbba/ccca biçiminde uyaklanır. Aşk, doğa, içki, kadın gibi konular işlenir.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki nazım biçim­lerinden hangisinden söz edilmiştir?

A
Şarkı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Murabba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Müstezat  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Terkib-i bent
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

A
Gazel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kaside
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Rubai
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kıt'a                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mesnevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) Arap edebiyatından alınmıştır. (II) Aşk, doğa, şarap, eğlence konulan işlenir. (III) Beyit nazım birimiyle yazılır ve 5-15 beyitten oluşur. (IV) İlk beyit "matla(doğuş)", son beyit makta (kesiş)", en güzel söylenmiş beyit de "beytü'l gazel" adı­nı alır. (V) Şairin adı, matla beytinde geçer.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde gazel ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Yazılarımdaki herhangi bir konuyu, kesin kural­lara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyu­cuyu inandırmaya zorlamadan yazarım. Ken­dimle konuşuyormuş gibi bir hava sezdiririm. Samimi bir dil kullanırım.
Böyle söyleyen biri aşağıdaki nesir türlerin­den hangisinden yararlanmıştır?

A
Makale              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fıkra            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Deneme
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hikaye              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Bahçemize üç gül diktim biterse

Şakıyıp dalında bülbül öterse

Benim vadem senden evvel yeterse

Mezarıma çift taş dikin kırmızı

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A
11'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Redif vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yarım kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nazım biçimi koşmadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ulamaya yer verilmemiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve dü­şünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara — denir. An­latım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Makale              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Fıkra              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Günlük
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Deneme            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi koşma nazım türle­rinden değildir?

A
Taşlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ağıt        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Güzelleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Semai
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının özelliklerinden birisi değildir?

A
Bu edebiyat, halk diline bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dil ve anlatımda süslü söyleyişe yöneliş yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halkın içinden doğan eserler, konu tema ve duyarlık bakımından halkın hayatına sıkı sıkıya bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şairler, genellikle okumamış kişilerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Toplum hayatını ilgilendiren sorunlara değinilmemiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Konusunda uzman kişilerce yazılan bilimsel ni­telikli yazılardır. Gazete ve dergilerde okuyucu­ya bilgi vermek, okuyucunun düşüncelerini de­ğiştirmek, belli bir tezi kanıtlamak amacıyla ya­yımlanır. Ele alınan olay, sorun, konu objektif (nesnel) bir yaklaşımla incelenir.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Makale
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Röportaj
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

A
Dil süslü ve sanatlıdır. Arapça ve Farsça kelime ve tamamlamalara sıkça yer verilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirde konu bütünlüğü aranmaz. Beyit bütünlüğü esastır. Her beyit ayrı bir konuyu işleyebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anlamdan çok söyleyiş önemlidir. Ne söylediği değil, nasıl söylediği önemlidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kafiye göz içindir. Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şiire başlık konmaz. Her şiir, redifle veya konusunun adı ile anılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Tekke edebiyatı na­zım türleri arasında yer almaz?

A
İlahi                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nefes              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nutuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Devriye          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Güzelleme
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.