Şiir ve Düz Yazı Türleri – 7 (Test Çöz – Online)

Şiir ve Düz yazı Türleri

Şiir ve Düzyazı Türleri - 7

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dört dizeden oluşur. Uyak düzeni aaxa'dır. An­lam bütünlüğü gösterir. Konusu önemli bir dü­şünce, bir nükte, bir yergi olabilir. Bu nazım bi­çiminde şair mahlasını kullanmaz.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki nazım biçim­lerinden hangisinden söz edilmiştir?

A
Mesnevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Rubai            
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Murabba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kıt'a
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Müstezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Kafiye düzeni yönüyle birbiriyle benzerlik gösteren nazım şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rubai, tuyuğ, türkü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tuyuğ, türkü, murabba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Rubai, tuyuğ, mani
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tuyuğ, murabba, şarkı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Rubai, murabba, türkü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Halk şiirinin en uzun biçimidir. Nazım birimi dörtlüktür. Kimilerinde dörtlük sayısı yüzü ge­çer. Genellikle 11'li hece kalıbıyla söylenir. Kendilerine özgü ezgileri vardır. Toplumsal ko­nuları işler (savaş, isyan, doğal afet gibi).
Yukarıdaki parçada hangi nazım biçimi hak­kında bilgi verilmiştir?

A
Türkü                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koşma            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Varsağı            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Destan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Ulusların yaşamlarında büyük yankılar oluştu­ran tarihsel, toplumsal olayların hayallerle süs­lenerek dilden dile değişmelere uğrayarak oluş­muş manzum öykülere  ------ denir. Aşk ve sevgi konularının duygusal bir coşkuyla dile getirdiği şiir türüne ise ----------- adı verilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Epik şiir, lirik şiir
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Lirik şiir, dramatik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Epik şiir, pastoral şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dramatik şiir, lirik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Epik şiir, didaktik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Lale yaktı ciğerini gül-i handanın için

Serviler kesti kolunu kadd-i hıramanın için

Yukarıdaki beyitle ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi doğru değildir?

A
Türkçe olmayan kelimeler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aruz vezniyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Farsça tamlamalara yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir gazelin son beytidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Teşhis sanatı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Gölgeler içinde ağaçlar yorgun

Her tarafta yetim bir tevekkül var

Sanki fısıldıyor Anadolu'nun

Uyuyan ruhuna ninniler rüzgar

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A
Birden fazla varlık kişileştirilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstiare sanatı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tam kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Redif yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Düz uyak kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Hani o, bırakıp giderken seni

Bu öksüz tavrını takmayacaktın

Alnına koyarken veda buseni

Yüzüme bu türlü bakmayacaktın

Yukarıdaki dörtlükte hangi kafiye türü kulla­nılmıştır?

A
Cinas - tunç                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
tam - yarım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
zengin - cinas                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
yarım - tunç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
tunç - tam
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Koşma,  (I) Aşık edebiyatının en çok kullanılan nazım şekillerindendir. Semaide (II)  konu olarak savaş, kahramanlık, isyan, yangın gibi konular ele alı­nır. Varsağı (III)  Anadolu'nun güneyinde yaşayan Varsak boylarına ait şairler tarafından söylenir. Destan (IV)  ise 8'li hece ölçüsüyle yazılıp özel bir besteyle söylenir.
Yukarıdaki parçadaki bilgi yanlışlığı numa­ralanmış bölümlerden hangilerinin değişti­rilmesiyle giderilebilir?

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.              
İpucu:
TEBRİKLER!
E
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özellikle­rinden değildir?

A
Konusunu, yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kusursuz bir üslubu vardır, kaba sözlere yer verilmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eser baştan sona kadar ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde geçer.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çirkin olaylar, seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez, sahne arkasında gerçekleştirilebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık ol­duğu olayları, sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır. Geçmişteki olay üzerine ya­zılır. Yazar, olayları kendi bakış açısından anla­tır. Türün ünlüleri, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Rasim, Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Falih Rıfkı'dır.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki türlerden han­gisinden söz edilmiştir?

A
Anı                  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Günlük                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Deneme            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde tunç kafiye kulla­nılmıştır?

A
Uzaktan gelirken derin akisler
Kapadı geçtiğim yolları sisler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
O, beyaz bir kuştu ak kanatlıydı
Yel gibi dağları aşan atlıydı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hayaldi, hayalden bile tatlıydı
Ne ışık bıraktı, ne iz bıraktı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gezer çamlar altında hasta bir kadın
Baş örtüsü, göğsümde bir tül kanadın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bayıltıyor hararet otu, taşı, böceği
Fazla güneş içmiş de ortada ayçiçeği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt

Yıllarca döktürür sana gözyaşı

Yavrunun derdiyle ah eder

Bayburt Turnanın özlemi yakar Maraş'ı...

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A
Benzetme sanatı yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mecaz-ı mürsel vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zengin kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hece ölçüsü kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sarma kafiye düzeni vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.