Şiir ve Düz Yazı Türleri – 7 (Test Çöz – Online)

Şiir ve Düz yazı Türleri

Şiir ve Düzyazı Türleri - 7

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ulusların yaşamlarında büyük yankılar oluştu­ran tarihsel, toplumsal olayların hayallerle süs­lenerek dilden dile değişmelere uğrayarak oluş­muş manzum öykülere  ------ denir. Aşk ve sevgi konularının duygusal bir coşkuyla dile getirdiği şiir türüne ise ----------- adı verilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Epik şiir, lirik şiir
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Lirik şiir, dramatik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Epik şiir, pastoral şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dramatik şiir, lirik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Epik şiir, didaktik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Lale yaktı ciğerini gül-i handanın için

Serviler kesti kolunu kadd-i hıramanın için

Yukarıdaki beyitle ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi doğru değildir?

A
Türkçe olmayan kelimeler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aruz vezniyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Farsça tamlamalara yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir gazelin son beytidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Teşhis sanatı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Halk şiirinin en uzun biçimidir. Nazım birimi dörtlüktür. Kimilerinde dörtlük sayısı yüzü ge­çer. Genellikle 11'li hece kalıbıyla söylenir. Kendilerine özgü ezgileri vardır. Toplumsal ko­nuları işler (savaş, isyan, doğal afet gibi).
Yukarıdaki parçada hangi nazım biçimi hak­kında bilgi verilmiştir?

A
Türkü                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koşma            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Varsağı            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Destan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özellikle­rinden değildir?

A
Konusunu, yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kusursuz bir üslubu vardır, kaba sözlere yer verilmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eser baştan sona kadar ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde geçer.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çirkin olaylar, seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez, sahne arkasında gerçekleştirilebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt

Yıllarca döktürür sana gözyaşı

Yavrunun derdiyle ah eder

Bayburt Turnanın özlemi yakar Maraş'ı...

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A
Benzetme sanatı yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mecaz-ı mürsel vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zengin kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hece ölçüsü kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sarma kafiye düzeni vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Koşma,  (I) Aşık edebiyatının en çok kullanılan nazım şekillerindendir. Semaide (II)  konu olarak savaş, kahramanlık, isyan, yangın gibi konular ele alı­nır. Varsağı (III)  Anadolu'nun güneyinde yaşayan Varsak boylarına ait şairler tarafından söylenir. Destan (IV)  ise 8'li hece ölçüsüyle yazılıp özel bir besteyle söylenir.
Yukarıdaki parçadaki bilgi yanlışlığı numa­ralanmış bölümlerden hangilerinin değişti­rilmesiyle giderilebilir?

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.              
İpucu:
TEBRİKLER!
E
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Dört dizeden oluşur. Uyak düzeni aaxa'dır. An­lam bütünlüğü gösterir. Konusu önemli bir dü­şünce, bir nükte, bir yergi olabilir. Bu nazım bi­çiminde şair mahlasını kullanmaz.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki nazım biçim­lerinden hangisinden söz edilmiştir?

A
Mesnevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Rubai            
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Murabba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kıt'a
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Müstezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık ol­duğu olayları, sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır. Geçmişteki olay üzerine ya­zılır. Yazar, olayları kendi bakış açısından anla­tır. Türün ünlüleri, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Rasim, Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Falih Rıfkı'dır.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki türlerden han­gisinden söz edilmiştir?

A
Anı                  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Günlük                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Deneme            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Hani o, bırakıp giderken seni

Bu öksüz tavrını takmayacaktın

Alnına koyarken veda buseni

Yüzüme bu türlü bakmayacaktın

Yukarıdaki dörtlükte hangi kafiye türü kulla­nılmıştır?

A
Cinas - tunç                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
tam - yarım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
zengin - cinas                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
yarım - tunç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
tunç - tam
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Gölgeler içinde ağaçlar yorgun

Her tarafta yetim bir tevekkül var

Sanki fısıldıyor Anadolu'nun

Uyuyan ruhuna ninniler rüzgar

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A
Birden fazla varlık kişileştirilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstiare sanatı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tam kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Redif yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Düz uyak kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde tunç kafiye kulla­nılmıştır?

A
Uzaktan gelirken derin akisler
Kapadı geçtiğim yolları sisler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
O, beyaz bir kuştu ak kanatlıydı
Yel gibi dağları aşan atlıydı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hayaldi, hayalden bile tatlıydı
Ne ışık bıraktı, ne iz bıraktı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gezer çamlar altında hasta bir kadın
Baş örtüsü, göğsümde bir tül kanadın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bayıltıyor hararet otu, taşı, böceği
Fazla güneş içmiş de ortada ayçiçeği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Kafiye düzeni yönüyle birbiriyle benzerlik gösteren nazım şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rubai, tuyuğ, türkü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tuyuğ, türkü, murabba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Rubai, tuyuğ, mani
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tuyuğ, murabba, şarkı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Rubai, murabba, türkü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bunları da gezebilirsin.

blank

Trajedi (Ağlatı), Komedi, Dram Özellikleri Nelerdir?

Trajedi (Ağlatı) Seyircide acıma, korku gibi duygular uyandırarak insanları tutkularının esiri olmaktan kurtarmak amacıyla yazılmıştır. …