Şiir ve Düzyazı Türleri – 6 (Test Çöz – Online)

Şiir ve Düzyazı Türleri - 6

Soru 1

Gazellerde genellikle konu bütünlüğü bulun­maz; yani şiirdeki beyitler, anlamca birbirine bağlı olmaz. Anlam bütünlüğü taşıyan gazelle­re " .....”" denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
yek - ahenk                          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
beytü'l gazel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
matla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
makta
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
mahlas beyti
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

İnsan yaşamını dramatik olaylara, çatışmalara dayanarak konuşturma yöntemiyle sahneleme­ye tiyatro denir. Tiyatronun konusunu daha çok tarihten, mitolojiden alan ve kahramanın acıklı, trajik durumunu ön planda işleyen türüne "......” denir. Olayların gülünç yönlerini aktaran tiyatro türüne de ".....” denir; ".....” ise hayatın hem ağlatan hem güldüren yanlarını birlikte yansıtır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
piyes, melodram, dram
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
feeri, trajikomik, dram
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
trajedi, komedi, dram
İpucu:
TEBRİKLER!
D
dram, komedi, melodram
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
trajedi, feeri, komedi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde "Tekke-Tasavvuf Edebiyatı" ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A
İlahi aşkı (gerçek aşkı) arayan ve dünyaya pek değer vermeyenlerin oluşturduğu bir edebiyattır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gazel, şarkı, tuyuğ, murabba, semai gibi ürünleri vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Şairlerin amacı insanlığı iyiye, doğruya, gü¬zele yöneltmek olduğu için toplumcu; sonsuz bir insan sevgisi ve hoşgörüsü taşıdığı için evrensel bir edebiyattır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Temelde hece ölçüsü kullanılmış, bazen aruz tercih edilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli temsilcilerinden bazılarıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerin  hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A
Yazarın, kendi yaşamını doğrudan kendisi¬nin anlattığı yazı türüne biyografi denir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Anı, geçmişte yaşananı aktarır; günlük ise yaşananı günü gününe kaydeder.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan edebiyatında sanatçıların kısa yaşam öykülerini anlatan eserlere "tezkire" denir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fıkra; gazetelerin belirli köşelerinde güncel konulan, yazarın kendi düşüncesine göre yorumladığı yazılara denir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tiyatro, insanı ve toplum yaşamını sahnede göze ve kulağa aynı anda seslenerek canlandıran türdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Tiyatro yapıtlarındaki şiir bölümlerine verilen addır. Trajedi, komedi ve dramlarda bu türün en tipik örneklen görülür.
Burada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lirik                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dramatik        
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Epik              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

           Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş

Okunu kör nefsin kılıçla çelmiş

Yukarıdaki ikili dizede hangi kafiye türü kul­lanılmıştır?

A
Zengin              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tam                
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yarım                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tunç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

I.    Bir sanat, edebiyat ve düşün yapıtının içe­riğini doğru ya da yanlış yönleriyle ele alan düşünce yazısıdır. II.    Kişinin kendi kalemiyle yine kendisini anlatmasıdır, yazıyı kaleme alan bunu kişisel yaşamıyla sınırlı tutar, III.  Gözlem ve izlenimlerden hareket ederek geçmişin tanıklığını yapan düzyazı türüdür. IV. Bilimsel içerikli, nesnel yazılar olup bu yazı­larda ciddi ve tutarlı bir üslupla bir düşünce kanıtlanmaya çalışılır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde, aşağı­daki düzyazı türlerinden hangisinden söz edilmemiştir?

A
Biyografi  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Makale            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Otobiyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Romanın içeriğine ve yazarın üslubuna genel anlamda diyecek yok. Ancak betimlemeler bü­tün özgünlüğüne ve akıcığına rağmen kitabın önemli bir bölümünü işgal ediyor. 15. sayfada başlayan bahçe betimlemesi, 25. sayfaya ka­dar aralıksız sürüyor. Bu da romanda olması gereken hareketliliği durağanlığa çeviriyor.
Bu parçada aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eleştiri
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sohbet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde ya­zılmıştır?

A
Hüküm Gecesi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Seyahatname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Avrupa Mektupları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anadolu Notları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hac Yolunda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Gazel,  (I) 5 ile 15 beyit arasında değişen beyit sayısına sahiptir. Gazeller  (II) sınırsız beyit sayısına sahiptir. Kasidelerde,  (III) din ve devlet büyüklerine övgü söz konusudur. Mesneviler  (IV) ise aşk, şarap ve güzellik konularını ele alır.
Yukarıdaki parçada bilgi yanlışlığı numara­lanmış bölümlerden hangilerinin değiştiril­mesiyle giderilebilir?

A
I. ve III.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.              
İpucu:
TEBRİKLER!
E
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki "sa­gunun, Divan ve Halk edebiyatındaki karşı­lığı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A
Hicviye - taşlama            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mersiye - ağıt
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Münacaat - ağıt              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Semai - mersiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mersiye - varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

(I) Öykü, yaşanmış ya da yaşanabilir nitelikteki olayları anlatır. (II) Yer, zaman öyküde belirgin değildir. (III) Olay ya da durum ve kişiler öykü­de bulunan unsurlardır. (IV) Klasik öykünün us­tası Fransız yazar Guy de Maupassant'tır. (V) Bizim edebiyatımızda da Ömer Seyfettin ve Refik Halit'i sayabiliriz.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışlığı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

(I) Ölçü, şiirde dizeleri oluşturan hecelerin sayı­sı ya da uzunluk kısalık açısından denkliğine dayanır ve şiirin ahengini sağlayan unsurlardan biridir. (II) Türk edebiyatında hece ve aruz ölçü­süyle serbest ölçü kullanılmıştır. (III) Hece ölçü­sü, Divan edebiyatında yaygın olarak kullanılır ve hecelerin sayısının eşitliğine göre uygulanır. (IV) Aruz ölçüsü, hecelerin uzunluk ve kısalık uyumuna dayanır. (V) Serbest ölçüde ise her dize bir öncekinden üç hece kısa olmalıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
I. ve III.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II.veV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V.              
İpucu:
TEBRİKLER!
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
13 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

İmge, Sembol, Alegori Nedir, Örnekler…

İmge, Sembol, Alegori Nedir, Örnekler… İmge Yeniden üretilmiş bir görünümdür ve her imgede bir görme …