Sözcükte Anlam – 19

SÖZCÜKTE ANLAM-19

1. O, sık sık, emekliler lokaline gidip dostlarıyla buluşan bir şairdi. Anılarıyla yaşıyordu; ama anılarının altında ezilmemiş, günüyle arasındaki bağlarını kesmemişti. Birçok sanatçının yaptığı gibi, bütünüyle geçmişe gömülmemişti.

Bu   parçada  altı  çizili sözle anlatılmak  istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yaşadığı olumsuz olayları görmezden gelmek

B)  Geçmişin sadece ders alınacak yönleriyle ilgilenmek

C) Geçmişte yaşadıklarının etkisinde kalıp yaşadığı dönemden kopmamak

D)  Başından geçenleri yakın çevresiyle paylaşmak

E)  Dostlarına, fırsat buldukça geçmişe ait güzellikleri anlatmak

 

2. Bir öykü veya roman, ancak okuyucusunun isteklerine kulak verirse kalıcı olur. Okur, “ben” sesinin çok çıktığı yapıtlarda, kendine barınacak yer bulamaz.

Bu parçada geçen “ben sesinin çok çıkması” sözüy­le anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Olayların birinci tekil kişi tarafından anlatıldığı

B)  Yazarın, sürekli kendi düşünce ve duygularından söz ettiği

C)  Yapıtın, toplumsal sorunlara çözümler sunduğu

D)  Yazarın,  gördüklerini,   kendi   duygularını  katarak anlattığı

E)  Yazarın, insanların ortak duygu ve düşüncelerini dile getirdiği

 

3. Bir öyküde bazen ilk cümle, ilk paragraf çok önemlidir. Yazarını çok iyi tanıyan bir okur, yazarın kim olduğunu, söyleyişteki işaretlerden çıkarır kolayca. Yapıtın kapağına bakmaya bile gerek duymaz.

Bu parçada geçen “yazarın kim olduğunu, söyleyiş­teki işaretlerden çıkarmak” sözüyle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yazarın yaşamıyla ilgili bütün ayrıntıları bilmek

B)  Yazarın kişisel özelliklerini göz önünde bulundurmak

C)Aynı konuları, hep aynı biçimlerle anlatan yazarla­rın yapıtlarını okumamak

D)Üslup özelliklerinde değişiklik yapamayan yazarla­rın yapıtlarından zevk almamak

E)Bir yapıtın anlatım özelliklerinden yola çıkarak ya­zarını tanımak

 

4. Öykücünün doğallığına müdahale edebilecek türden birçok unsur vardır: Bunların başında eleştirmenin öv­güsü gelir. Sonra ödüller ve onun öykücülüğü hakkın­da oluşmuş genel yargılar da vardır. Bunların hepsi sanatçıyı motive eder. Yalnız, bütün bunlar, öykücü­nün yazacakları için bir sipariş anlamına gelmemelidir.

Bu parçadaki altı çizili bölümle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ödüllerin maddi değerlerinden çok manevi değer­lerini dikkate almak

B)  Yazarlıkta maddi kaygı taşımamak

C)  Eleştirmenlerin söylediklerini ölçüt kabul etmemek

D)  Okurun isteklerini göz ardı etmemek

E)  Başkalarının istekleri doğrultusunda öykü yazma­mak

5.Üniversitelerin edebiyat bölümlerindeki öğretim gö­revlilerinin edebiyatla ilgili düşüncelerini, ne dergiler­de görebiliyoruz ne de kitaplarda. Onların bu düşün­celeri, sınıfın dışına çıkamıyor.

Bu parçada “düşüncelerin sınıfın dışına çıkamaması” sözüyle öğretim görevlileriyle ilgili olarak anlatıl­mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Bilgilerini öğrencilere uygun bir düzeyde aktardık­ları

B)  Bilimsel düşünceleri, akademik olmayan yayımlar­da yayımlamayı küçümsedikleri

C)  Edebiyatla ilgili düşüncelerini dersler dışında orta­ya koyamadıkları

D)  Düşüncelerini başkalarıyla paylaşmaktan çekindik­leri

E)  Edebiyat araştırmalarında belli konuların dışına çı­kamadıkları

 

6.   Şiir yazabilmek ustalık gerektirir. Zengin bir malzeme kötü şairin elinde berbat olup gider, tıpkı güzel bir kumaşın kötü bir terzi elinde elbise olamayacağı gibi.

Bu parçada “güzel bir kumaşın kötü bir terzi elinde elbise olamaması” sözüyle şiirle ilgili olarak anlatıl­mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Konu seçiminin, şiirde güzelliği sağlayan en önem­li unsur olduğu

B)  Şiirin duygularla değil sözcüklerle yazıldığı

C)  Şiirde her zaman güzelliklerin anlatılması gerektiği

D)Yetkin olmayan şairin iyi bir konuyu bile şiire dö­nüştürmeyeceği

E)  Bir şiirde kalıcılığı sağlamanın biçim ve içerik uyu­muna bağlı olduğu

 

7.       Dil bilinci olan hiçbir ozan, yabancı sözcüklerin albe­nisine kapılıp dilini yamalı bohçava çevirmek istemez.

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Etkileyici olmak için süslü bir anlatıma başvurmak

B)  Türkçe olmayan gösterişli sözcükleri kullanarak uyumsuz bir anlatım oluşturmak

C)  Yabancı sözcükleri dilimizin özelliklerine uyarla­maya çalışmak

D)  Yabancı sözcükleri Türkçe dilbilgisi kurallarına uymayacak biçimlerde yazmak

E)  Kendi dilini yetersiz görüp yabancı sözcüklere ya­pıtlarında yer vermek

 

8.       İki yıl önce aramızdan sessiz sedasız ayrılan bu sanat­çının dostları tarafından uzun çabalar sonunda oluştu­rulan bu kitap, durgun yazın ortamımızda güçlü bir dalgalanma oluşturacak gibi görünüyor.

Bu cümlede geçen “güçlü bir dalgalanma oluşturmak” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerin hangi­sinde vardır?

A)  Bir zamanlar romanlarını zevkle okuduğum bu ya­zarların yapıtlarından artık aynı tadı alamıyorum.

B)  Edebiyat dergilerinin sayısının iyice azaldığı günü­müzde yeni çıkan bu dergi, edebiyatımızı tekrar canlandıracak.

C)  Denemelerinde gündelik hayatın sıradan denebile­cek olaylarının yanında belli bir okur kitlesinin ilgisini çekecek konuları da işler.

D)  Nitelikli okur kitlesinin günden güne artması, ede­biyatımız için çok sevindirici bir durum.

E)  Her geçen gün okur sayısını artıran bu yazarın ya­pıtlarında, uzun zamandır aradığınız söyleyiş gü­zelliğini bulabileceksiniz.

 

9.       Ben, bir şiir okuru olarak hep yeninin peşinde oldum. Bir şiiri okuduğumda, onda başka şiirlerle söyleyiş ak­rabalığı gördüm mü hemen bırakırım o şiiri. Bu, genç bir şairin şiiri bile olsa fark etmez benim için.

Bu parçada “başka şiirlerle söyleyiş akrabalığı taşı­mak” sözüyle, şiirle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Özgün bir anlatımdan uzak olmak

B)  Sıkça işlenen konulara yer vermek

C)  Eski şiir kalıplarını yeniden canlandırmak

D)  Şiir türlerinin arasındaki sınırları kaldırmak

E)  Genç şairlere karşı hoşgörülü olmamak

 

10. Dergimizin imza yelpazesini mümkün olduğunca yet­kin ve geniş tutmava gayret ediyoruz. Okurlarımıza her ay ülkenin değişik kalemlerinden tatlar sunmaya çalı­şıyoruz.

Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tanınmamış ancak yetenekli yazar ve şairleri ede­biyata kazandırmak

B)  Sadece geniş okur kitlelerine sahip sanatçılarla çalışmak

C)  Özgün anlatıma sahip olan yazarları genç yazarlar­la buluşturmak

D)  Edebiyat çevrelerinde tanınmış, deneyimli yazar­lara öncelik tanımak

E)  Yazar kadrosunda hem usta hem de çeşitli sanat­çılara yer vermek

 

11. Nedense bu eleştirmenimiz uçakla gidilecek yere kağ­nı ile gitmeye kalkıyor. Başkalarının iki üç sayfada an­lattığını, onlarca sayfada ancak anlatabiliyor. Gerçek bir kalem işçisi olmadığı, daha ilk cümlelerden anla­şılıyor.

Bu parçada “uçakla gidilecek yere kağnıyla gitmeye kalkmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?

A)  Az sözle çok şey anlatmak

B)  Kılı kırk yararcasına titizlenmek

C)  Sözü gereğinden çok uzatmak

D)  Anlaşılmaz bir dil kullanmak

E)  Özensiz cümleler kurmak

 

12. Sanatçı, kendisini geliştirmek için eleştirileri dikkate almalıdır. Ancak sanatının dümenini eleştirmenlere kaptırırsa, kısa zamanda kendisi olmaktan çıkacağını ve unutulacağını da bilmelidir.

Bu parçada “sanatının dümenini eleştirmenlere kap­tırmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yapıt ortaya koyarken eleştirmenlerin düşünceleri­ni dikkate almamak

B)  Sanatına yönelik eleştirileri kabul etmemek

C)  Sanat çizgisini sık sık değiştirmek

D)  Sanat anlayışını, eleştirmenlerin yönlendirmesine göre düzenlemek

E)  Sanat kaygısı gütmeden yapıt verdiğinden, çok eleştirilmek

cevaplar

1-C         

2-B         

3-E         

4-E

5-C         

6-D        

7-B         

8-B

9-A        

10-E       

11-C      

12-D