9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-2.Ünite-Hikâye(Online Test-2)

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 2.ünitesinin Hikâye başlıklı konusu ile ilgili aşağıdaki 12 tane soru bulacaksınız. Başarılar dilerim.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-2.Ünite-Hikâye

Tebrikler - 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-2.Ünite-Hikâye adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Olmuş ya da olması mümkün bir olayı yer, zaman ve kişi bildirerek anlatan türdür. (Il)  Edebiyatımıza Tanzimat Dönemi'nde girmiştir. (III) Türk ve dünya edebiyatında ortaya çıkan ilk  hikaye örnekleri, masal ve destan tür­lerinin izlerini taşımaktadır. (IV) Durum hikayelerinde  bir olay; yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatılır. (V) Olay hikayelerinde serim, düğüm ve çözüm bölüm­lerine yer verilir.
Hikaye türü ile ilgili bu parçadaki numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I        B) II       C) III     D ) IV      E)V

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

Muharebe senelerinde bir sonbahardı. Vapurlar insan­ dan ziyade yükle doluyordu. Orta kat salonunda pencere önünde oturuyordum. Kadınlar kendilerine mahsus dar aralığa tıkıldılar. Birbirleri üzerine yığıldılar. Hepsinin elinde, koltuğunda, kucağında ya bir sepet ya bir bohça veya bir çocuk vardı. Arada bir nezaketsizce söylemlerle kalabalık bir okul gibi o yegane sıranın üzerinde dizildiler.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Yazıldığı dönemin ekonomik hayatıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir.
B)Yazıldığı dönemin sosyal hayatından izler vardır.
C)Olay merkezli bir edebi metinden alınmıştır.
D)Hikayenin yapı unsurlarına yer verilmiştir.
E)Mekan, betimlemelerle anlatılmıştır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Hikayeler , bünyelerinde yazarlarının zihniyetini yansıtan ipuçlarını barındırır.
B) Hikayede anlatılan gerçeklikle yaşanan gerçeklik arasında fark yoktur.
C) Hikayenin anlatıcısı değiştiğinde metnin anlatım özellikleri de değişir.
D) Hikaye metni; okuyucunun kültürüne, anlayışına, zevkine, içinde bulunduğu duruma ve psikolojik  haline göre yeni anlam değerleri kazanır.
E) Hikaye metinlerinin bazılarında yazarın hayat hika­yesi ve bilinen özellikleri ile ilgili  ipuçları yer alır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

Aşağıdaki parçalardan hangisi kahraman anlatıcının bakış açısıyla anlatılmıştır?

A)Puslu , yapış yapış bir geceydi. Gökte çok parlak olmayan bir iki yıldız ışıldıyordu. Sağda solda, yama arda çoban ateşleri yanıyordu. Memed, gittiği yolu çok iyi biliyordu. Küçücük, kayalıklı bir keçi yoluydu.

B)Seniha, yağmurlu bir kış günü, elinde tuttuğu bir küçük kamçıyı sağa sola sallayarak; kapılara, duvarlara, eşyaya vurarak gayet sıkıntılı bir tavırla evin içinde dolaşıyordu. Tam bu esnada karşısına büyükbabası Naim Efendi çıkıverdi.

C)Yemeğe  giderken  alışkanlıkla  kitapçının  önünde durdum, kitaplara bakıyordum. Bir yandan da "Ne yesem?"  diye düşünüyordum.  Canım  sahan  kül­ bastısı istiyor. Bizim lokantalarımızda bulunmaz ki ev ister. Anam kadını nasıl aramazsın!

D) Üç zabit, Ayşe'nin elini öptüler. Onun hayatındaki faciayı mutlak duymuşlardı. O da minarelerdeki siyah bayrakların uyandırdığı huşuyu, vecdi uyandırıyordu. Milletin başına gelen acı matemin canlı alemi bu sakat Ayşe oluvermişti.

E) Kadın, serin tahtaların üzerine serdiği yatakta yanağını avucuna dayamış uyuyan küçük kızına bakarak yeniden bir ağlama tutturdu. çenesi titriyor.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

(I) Serim, düğüm, çözüm planına çok dikkat edilen durum (kesit) hikayelerinde günlük hayatta  yaşanan olaylar ele alınır. (II) Merak ve heyecanın arka plana itil­diği bu hikayelerde duygu ve hayaller ön planda tutulur. (III) Kişiler kendi ortamlarındaymışçasına rahat anlatılır. (IV) Olayların ve durumların gidişatı okuyucunun hayal gücüne bırakılır. (V) Türk edebiyatında Tank Buğra, Memduh Şevket Esendal ve Sait  Faik Abasıyanık, bu hikaye tarzının en önemli isimleridir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I       B) II       C) III      D) IV    E) V

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

Bu tür öyküde yazar, ya yaşamdan okuyucuya bir bölüm sunar ya da bir insanlık durumunu belli bir  ortam içinde aktarır. Bu öykü türünde "olay"ın ve "gerilim"in yerini; belli bir ortamdan  kaynaklanan izlenimler, çağ­rışımlar almıştır. Konular, günlük yaşamın içinden geli­şigüzel  çıkarılır. Sıradan insanlar; kendi ortamı içinde, değişik açılardan yansıtılır. Bu tür öykülerde  serim, düğüm, çözüm gibi bölümlere rastlanmaz.
Bu parçada sözü edilen hikaye türü aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Durum hikayesi
B) Olay hikayesi
C) Modern hikaye
D) Kısa hikaye
E) Dramatik hikaye

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

I. Durum hikayeleri olay değil, hayatın bir kesitini işler.
II. Durum hikayelerinde kahramanlar ayrıntılı bir biçim­ de tanıtılmaz.
III. Durum hikayelerinde olay ve durumların akışı oku­yucunun hayal gücüne bırakılır.
IV. Durum hikayesinin öncüsü, Rus yazar Anton Çehov'dur.
V. Durum hikayesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri Ömer Seyfettin ve Refik Halit  Karay'dır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I        B ) II     C ) III       D) IV           E) V

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

I. Guy de Maupassant -----Olay hikayesi
II. Merak ve heyecan -----Durum hikayesi
III. Günlük yaşama ait bir an ------- Durum hikayesi
IV. Serim, düğüm, çözüm ------- Olay hikayesi
V. Refik Halit Karay ----Olay hikayesi

Yukarıdaki numaralanmış eşleştirmelerin hangisin­de bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I         B) II       C) III     D) IV     E) V

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Durum hikayesi, bir olayı değil günlük yaşamın her­ hangi bir kesitini ele alıp anlatan yazılardır. Bu hikayelerde serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz. Belli bir sonucu da yoktur. Merak ve heyecandan çok, duygu ve hayallere yer verilir; fikre önem verilmez. Bu tarzın dünya edebiyatında en önemli temsilcisi Rus yazar ----. Bizdeki en güçlü temsilcileri ----ve----.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A)Anton Çehov'dur - Memduh Şevket Esendal - Sait Faik Abasıyanık'tır

B)Guy  de Maupassaunt -   Ömer  Seyfettin  -   Refik Halit Karay'dır

C) Kafka'dır - Haldun Taner - Tarık Buğra'dır

D) Anton Çehov'dur - Ömer Seyfettin - Memduh Şevket Esendal'dır

E) Boccacio'dur - Refik Halit Karay - Hüseyin Rahmi

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A)Hikaye göstermeye bağlı bir türdür.
B)Klasik hikayelerde (Maupassant tarzı) olay; serim, düğüm, çözüm biçiminde planlanarak bir sonuca bağlanır.
C)Hikaye, gerçek ya da düş ürünü bir olayı aktaran kısa düzyazı şeklindeki anlatıdır.
D)Hikayede karakterlerin çoğu zaman sadece belli özellikleri yansıtılır.
E)Hikayede olayın geçtiği yer sınırlı, anlatım özlü ve yoğundur.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Hikayede kurgulanmış olaylar, merkezde yer alan ---- etrafında şekillenir. Olay örgüsünde üstlendikleri rollere göre bunlar önem kazanırlar. ----  ise gerçek hayata dairdir ve edebı metinlerin kurmaca dünyasının bir parçasıdır. Bir de hikayenin  oluştuğu ---- mevcut­ tur. Genellikle kişilerle bütünleşmesi söz konusudur. Hikayede olaylar  belli bir ---- çerçevesinde gerçekleşir. Bu unsur, uzun olabileceği gibi sadece bir "an"dan da  oluşabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

A) olaylar           

B) kişiler

D) mekan       

C) zaman

E) bakış açısı

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

----, hikayenin giriş bölümüdür. Bu bölümde olayın geçtiği çevre, kişiler tanıtılarak ana olaya  giriş yapılır. Hikayenin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölü­ mü ise ---- bölümüdür.  Hikayenin sonuç bölümü yani ---- bölümü, merakın bir sonuca bağlanarak giderildiği bölümdür. Ancak bütün hikayelerde bu plan  uygulan­maz, bazı öykülerde başlangıç ve sonuç bölümü yoktur. Bu bölümler okuyucu tarafından  tamamlanır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Serim - düğüm - çözüm
B) Düğüm - serim - çözüm
C) Serim - çözüm - düğüm
D) Çözüm - serim - düğüm
E) Düğüm - çözüm - serim

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.