Milli Edebiyat Dönemi Şiiri İle İlgili Test Çöz

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ SORULAR

1. Milli Edebiyat döneminde Ziya Gökalp ve çevresinde gelişen “milliyetçi şiir” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A) Sade bir Türkçe ile şiir yazılmıştır.
B)  Konu seçiminde yerlilik esas  alınmıştır.
C)  Millî kaynaklara yönelme gerçekleşmiştir.
D)  Halk edebiyatı şiir biçimlerinden  yararlanılmıştır.
E)  Divan edebiyatı ölçü birimi olan aruz kullanılmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi dil anlayışıyla çelişir?
A) İstanbul halkının günlük konuşma dili esas alınmalıdır.
B) Terimler bilimle ilgili oldukları için aynen kullanılmalıdır.
C) İhtiyaç duyulması durumunda diğer Türk lehçelerinden sözcük alınabilir.
D) Yabancı dilbilgisi kuralları ile Arapça, Farsça ad ve sıfat tamlamalarının kullanılmasında bir sakınca yoktur.
E) Arapça ve Farsçadan gelen sözcüklerden, konuşma diline kadar girip yaygınlaşmış olanlar
Türkçeleşmiş sayılmalıdır.

3. Fecriati adı verilen edebiyat topluluğu içinde yer aldı. Fransız sembolist şairlerinden etkilendi. Aşk ve doğa konularında, şiirler yazdı. Şiirde ses ve ahenge çok önem verdi. Tüm şiirlerini aruzla yazdı. Piyale adlı kitabının ön sözünde  şiirle  ilgili  görüşlerin açıkladı.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Tevfik Fikret
B)   Ahmet Haşim
C)   Ziya Gökalp
O) Yahya Kemal Beyatlı
E)  Mehmet Akif Ersoy

4. Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A)  Gerçekçi bir şiir anlayışı vardır.
B)  Şiirleri manzum hikaye niteliği gösterir.
C)   Tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
D)  Saf (saf) şiire özgü arayışlar içine girmiştir.
E) Milli Edebiyat döneminde halkın yaşama biçimi ve değerlerini anlatan şiirler yazmıştır.

5. Milli Edebiyat akımının etkili olduğu yıllarda halkın yaşama tarzı ve değerlerini anlatan manzumeler yazmıştır. Türk edebiyatında “toplum için sanat” akımının başlıca temsilcilerinden
biridir. Halka seslenen, yalın, halkın söyleyiş özelliklerini koruyan, konusu günlük ya da  siyasal olaylardan alınmış, gerçekçi ve gözleme dayalı, aruz ölçüsü ile lirik-epik,  lirik-didaktik şiirler yazmıştır. Şiirleri, yedi  bölümden oluşan Safahat  adlı kitapta  toplanmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Ziya Gökalp
B)  Ahmet Haşim
C)  Faruk Nafiz Çamlıbel
D)  Mehmet Akif Ersoy
E) Yahya Kemal Beyatlı

6. Bugün —- hareketi olarak bilinen edebi hareket, —- Selanik ‘te çıkan —– dergisinde —-  aynı adla isimsiz olarak yayımladığı makaleyle başlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Birinci Yeni – 1905’te -Fecriati – Ahmet Haşim’in
B) Genç Kemler – 1839’da – Tercüman-ı Ahval – Şinasi’nin
C) Yeni Lisan – 1911’de -Genç Kalemler – Ömer Seyfettin’in
D) Edebiyat-ı Cedide – 1896’da – Servetifünun – Tevfik Fikret’in
E) Beş Hececiler – 1917’de -Servetifünun – Faruk Nafiz’in

7. Milli Edebiyat dönemi şiiri içinde Ziya Gökalp ve çevresinde gelişen şiir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Hece ölçüsü kullanılmıştır.
B)   Türkçülük akımının  etkisi görülür.
C)  Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
D)   Pek çok şiirde kuru bir didaktizm öne çıkmıştır.
E)  Sadece Halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.

8. Milli Edebiyat dönemi şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyat- ı Cedide anlayışıyla şiir yazan şairler de vardır.
B) Batı edebiyatı kaynaklı nazım şekilleri kullanılmamıştır.
C)  Ziya Gökalp ve çevresine sade bir dille ve hece ölçüsüyle şiirler yazılmıştır.
D) Mehmet Akif bu dönemde halkın yaşama tarzını ve değerlerini yanıtsan  manzumeler  yazmıştır.
E) Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı başta olmak üzere bazı şairler saf (öz) şiir yolunda ürünler vermişlerdir.

9. Türkçülük cereyanını bir sisteme bağlayan fikir adamı ve bu sistemi eserlerinde işleyen bir sanatçıdır. Türk milletinin din, dil, ahlak, edebiyat yönünden aynı kültürle yetişmiş kişilerden oluştuğuna inanır. Eserleriyle Türk milliyetçiliğinin sınırlarını belirlemiş, milli edebiyatın da fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur. Onun Türkçülük anlayışı, dil, edebiyat, din, iktisat, güzel sanatlar ve siyaset alanlarını kapsar. Turancılık ideolojisini de savunmuştur. Türk Medeniyeti Tarihi, Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-Muasırlaşmak-İslamlaşmak  gibi   fikri  bir  temele dayanan eserleri vardır.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Ziya Gökalp
B)  Ahmet Haşim
C) Yahya Kemal Beyatlı
D)  Mehmet Akif Ersoy
E)   Ali Canip Yöntem

10.   
I-  Dil sade olmalıdır.
II- Milli kaynaklara yönelmeli, yurt sorunları dile getirilmelidir.
III-  Şiirde yalnız hece ölçüsü kullanılmalıdır.
Bu görüşler aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde  savunulmuştur?
A)  Fecriati
B)  Milli Edebiyat
C)  Edebiyat-ı Cedide
D)  Tanzimat Edebiyatı
E) 1940 Sonrası Türk Edebiyatı

11. Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin tümü, Milli Edebiyat döneminde Ziya Gökalp ve çevresinde gelişen şiir doğrultusunda ürün vermiştir?
A) Ali Canip Yöntem – Mehmet Fuat Köprülü- Ziya Gökalp
B) Yahya Kemal Beyatlı – Ahmet Haşim – Mehmet Akif Ersoy
C) Mehmet Fuat Köprülü – Ahmet Haşim – Mehmet Akif Ersoy
D) Mehmet Emin Yurdakul – Mehmet Fuat Köprülü – Ahmet Haşim
E) Mehmet Akif Ersoy – Mehmet Emin Yurdakul – Tevfik Fikret

12. —-, Paris yıllarında yurtdışında yüksek nitelikli beğeniyle, Batı şiirine yönelip ona öykünme yerine, geleneksel şiirimizi yeni bir yorumla ele aldı. Divan şiiri çizgisinde, biçime ağırlık veren, yetkin şiirler yazdı. Şiirde, dili, biçimi, ahengi son derece önemli görür. Milli Edebiyat akımı sanatçılarını makaleleriyle desteklemiş olmasına karşın onlara katılmamış saf (öz) şiir yolunda ürünler vermiştir. Biri dışında tüm şiilerini aruz vezniyle yazmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Ahmet Haşim
B)  Ziya Gökalp
C)  Yahya Kemal Beyatlı
D)  Mehmet Akif Ersoy
E)  Mehmet Fuat Köprülü

CEVAPLAR

1 C            7 D      
2 A        8 C   
3 D          9 B        
4 E         10 D         
5 C              11 D     
6 D             12 C