9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 231

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 231. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hazırlık

Çok eski dönemlerde dahi biyografiye benzer türde eserler verilmesi hakkında neler söylenebilir? Tartışınız.

Tezkire, tercüme-i hal

3. Metin

ENVERÎ

İstanbullı’dur. Evsâfın işitdügümüz şu’arâdandur. Bârgâh-ı mu’allânun kunbaracı bölügünden imiş. Hadd-ı zâtında ag u kara okumamış ‘âmîdür amma âteş-bâzlık san’atinde hemân bir çakım kav ve bir pâre yanar od imiş. Her bir zamânda bir dürlü reng ile fitil otları peydâ itmede mâhir ve imdâd-ı himmet ile cârî mürekkeb düzmege kâdir ve şûh-tab’-ı nedîm ü zarîf ve yâr-ı latîf oldugı ecilden kendü hasb-i hâlîn bir matla’da derc itmiş budur yazıldı. Matla’ Zülfünle hatun ‘ilm-i vefâ bahsin ider hep Biri kara câhil birisi cehl-i mürekkeb

(…)

Bağdatlı Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları

‘âmî: İleri gelenlerden olmayan. Avam.

âteş-bâzlık: Ateşle oynayan.

bârgâh-ı mu’allâ: İzinle girilecek yer. Padişah divanhanesi.

cârî: Akıcı. İnsanlar arsında itibarlı.

cehl-i mürekkeb: Bilmediği hâlde kendini bilmiş

sayma.

derc itmek: Toplamak, içine almak.

ecil: Geriye bırakılan.

evsâf: Vasıflar, sıfatlar.

hasb-i hâl: Sohbet.

imdâd-ı himmet: Yardım etme gayreti, isteği.

kav: Ağaçların gövdesinde veya dallarında yetişen,

bir tür mantardan elde edilen ve çabuk

tutuşan, süngerimsi madde.

kunbaracı bölüğü: Osmanlı ordusunda topçu

bölüğü.

matla: Gazel ve kasidelerde ilk beyit.

od: Ateş.

pâre: Parça.

peydâ itmek: Açığa çıkarmak.

şu’arâ: Şairler.

şûh-tab’-ı nedîm ü zarîf: Özgür ruhlu, parıltılı,

nazik tavırlı sohbet arkadaşı.

yâr-ı latîf: Nazik, ince ruhlu dost.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Tezkire

Eski dönemlerde önemli kişilerin, özellikle şairlerin hayatlarının anlatıldığı; eserlerinden örneklerin verildiği düzyazı türüdür. Günümüzdeki biyografik-antolojik eserlere benzeyen tezkireler bir tür edebiyat tarihi çalışması da sayılabilir. Tezkireler genellikle mukaddime (giriş), şairlerin ve  eserlerinin tanıtıldığı asıl metin ve hâtimeden (bitiş) oluşur. Mukaddimelerde eserin sunulduğu kişiye övgüler, dönemin şiir anlayışı ve eserin yazılma nedeni hakkında bilgiler bulunur. Asıl metin bölümünde,

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.