9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 249

 Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şikâyetnâme adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

 

Edebi mektuptur.

 

2. Memurlar, Fuzûlî’ye bağlanan maaşı ödememelerini hangi gerekçelere bağlıyorlar? Belirtiniz.

 

Çeşitli gerekçelerle vermek istemezler. Vakıf harcamalarından arta kalırsa veririz diye başından gönderirler.

 

3. Mektuptaki şiirsel ögeleri gösteriniz.

 

Seciler vardır. Düzyazıdaki kafiyeler söz konusudur. vebâldür, helaldur… gibi cümle sonlarındaki ifadeler secilerdir.

 

4. Şikâyetnâme’deki dil ve anlatım özelliklerini belirtiniz.

Dil ağırdır. Osmanlıca kelime ve terkiplerden oluşmuştur.

 

Yazarın Biyografisi

Fuzûlî (?-1556): Fuzûlî’nin hayatı hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır. Eldeki bilgilere göre asıl adı Mehmet’tir. Bağdat yakınlarındaki Hille’de doğduğu tahmin edilmektedir. Osmanlı Devleti’nde şairlerin şöhret bulduğu İstanbul’dan uzakta, Bağdat-Kerbela çevresinde yaşamıştır. İlimsiz şiir olmayacağını söyleyen Fuzûlî, Türk edebiyatının en çok tanınan şairlerindendir. Şiirlerindeki

yoğunluk, içtenlik, biçim mükemmelliği, ahenk ve coşku, aşkı etkileyici anlatması ve aşk ızdırabından mutlu olma temi onu diğer şairlerden farklı kılmıştır. Fuzûlî’nin dilinde Azeri Türkçesinin özellikleri baskın olmakla birlikte Osmanlı ve Çağatay Türkçelerinin yansımaları da görülür. Fuzûlî, Ali Şîr Nevâî’den ve Fars şairi Hafız’dan etkilenmiş; kendinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiştir. Türkçe, Arapça, Farsça Divan’ı bulunan sanatçının Rind ü Zahid ve Hadikatü’s-Süeda adlı eserleri ile Su Kasidesi, Şikâyetnâme adlı mektubu, Beng ü Bade ve Leyla ile Mecnun mesnevileri tanınmıştır.