Akımlarına Göre Roman Türleri Nelerdir?

Akımlarına Göre Başlıca Roman Türleri

1)  Romantik Roman: Romantizm akımının etkisinde kaleme alınan roman­lardır. Yazar kendi duygu, düşünce, hayal, anı ve izlenimlerinden yola çıka­rak eserini oluşturur. Kişilerin duygularını, arzularını, hislerini, düşüncelerini yalnızca kendilerine ait, içten gelen doğal ve gerçek olgular gibi görür. Aynı zamanda acı, keder ve hüzün de bu roman türünün konularındandır.

2) Realist Roman: Gerçekçi akıma uygun olarak gözlem ve deneyimin, duy­gu ve hayalden daha ön plânda olduğu akımdır.

3)  Natüralist Roman: Natüralizm akımına uygun biçimde yazılan romanlar­dır. Gerçekçiliğin izinden giden natüralizmde, gerçeğe sıkı sıkıya bağlı kal­ma, yaşamı olduğu gibi aktarma vardır. Bilimsel araştırmalara bağlı kalarak kahramanlarını gözlemlerle seçen romanlardır.

4)  Estetik Roman: Belli biçim ve anlatım kaygıları ile yazılmış romanlardır.

5)  İzlenimci Roman: Eşyanın ve dış olayların kendi nesnel gerçeklikleriyle insanların bunları algılama biçimleri arasındaki farkları ortaya çıkarmaya yö­nelir. Duyu ve duygulara, iç yaşantının betimlenmesine öncelik verir.

6)  Dışavurumcu Roman: 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Dışavurumculuk, top­lumsal kimliklerin reddedilmesi ve insan yaşamını belirleyen toplum karşıtı ya da uygarlık karşıtı güçlerin öne çıkarılmasıyla belirlenir.

7) Yeni Roman: Aslında dışavurumculuğun izlerini taşır. Özellikle 1930 son­rasında ilk örnekleri görülmeye başlandı. Kendisinden önceki akımlardan hiç­birine benzemeyen, yazma deneyini hatta romanın olanaksızlığını romanın asıl konusu hâline getiren romanlardır. Yeni roman, yazma eyleminin kendi­sini sorgulamaya yönelir.