Çoşku ve Heyecana Bağlı Metinler (Şiir) Doğru – Yanlış Etkinliği -2

Çoşku ve Heyecana Bağlı Metinler (Şiir) Doğru - Yanlış Etkinliği-2

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aliterasyon, şiirde aynı sessiz harflerin tekrarlanmasından oluşan ahenktir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 2
Çapraz uyak; bir dörtlükte, birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü dizelerin uyaklı olmasıdır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 3
Şiirde anlatılanlar düz yazıyla ifade edilebilirken manzumede anlatılanlar düz­ yazıyla ifade edilemez.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 4
Okurun bir metni kendi birikimlerine, özelliklerine, kültürüne, zevkine ve hayal gücüne göre anlamlandırmasına "yorum" denir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 5
Şiirde, ahenk oluşturmak amacıyla dizelerdeki hece sayılarının ya da ses de­ğerlerinin birbirine eşitlenmesine ulama adı verilir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 6
Dizelerdeki sözcükleri aruz kalıplarına uydurabilmek için, kısa hecenin uzun okunmasına imale, uzun hecenin kısa olarak okunmasına ise zihaf denir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 7
Ölçü ve kafiye gözetilerek dizeler halinde yazılan metinlere "manzume" denir. Manzumelerin sanat değeri taşıyanlarına da "şiir" denir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 8
Düz uyak; bir dörtlükte, birinci ile dördüncü, ikinci ile üçüncü dizelerin uyaklı olmasıdır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 9
Dize ortalarında bulunan ve mısra sonlarındaki uyakla uyumlu ses benzerliği­ne iç kafiye adı verilir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 10
Halk şiiri geleneği; halkın içinden yetişmiş ve çoğu okuryazar olmayan sanat­çılar tarafından oluşturulmuştur.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 11
Serbest ölçüde, dizelerdeki ahenk, aruz ya da hece ölçüsüne değil; sözcüklerdeki ses uyumuna dayanır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 12
Divan şiiri geleneğinde; şiirlerde konu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine de­ğil, parça güzelliğine yer verilmiştir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 13
Dize sonlarında yazılışları aynı, anlamları ve görevleri farklı olan eklerin, söz­cük ve sözcük gruplarının tekrar edilmesine redif adı verilir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 14
Hece ölçüsüyle oluşturulan şiirlerde dizelerde vurgu yapmak amacıyla bir ya da iki kez durulan yerlere bağlama denir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 15
Okurun bilgi, kültür seviyesi, zevk ve anlayışı, ruh hâli, yaşı, yaşadığı ortamı şiiri farklı anlamlandırmasında etkili değildir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 16
Epik şiir, kır ve çoban yaşamının, doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlerdir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 17
"Can bedenden ayrılacak / Tütmez baca yanmaz ocak" dizelerinde tunç uyak kullanılmıştır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 18
"Can kafeste durmaz uçar / Dünya bir han, konan göçer" dizelerinde yarım uyak kullanılmıştır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 19
Manzum biçimde yazılmış olan tiyatro yapıtları, dramatik şiirlerdir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 20
Dize sonlarında yazılışları, anlamlan ve görevleri aynı olan eklerin, sözcük ve sözcük gruplarının tekrar edilmesine kafiye adı verilir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 21
Diksiyon, şiirde aynı sesli harflerin tekrarlanmasından oluşan ahenktir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 22
Cinaslı uyak; dize sonlarında, anlamları ayrı, yazılış ve söylenişleri aynı olan sözcük ya da sözcüklerin benzerliğine dayanır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 23
Manzum hikâye, nazmın nesre yaklaştırılmasıyla ortaya çıkan bir türdür.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 24
Aruz ölçüsü, dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalık bakımından birbirine eşit olması esasına dayanır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 25
Bir sözcükte hecelerden birinin diğerlerine göre daha baskılı, daha kuvvetli söylenmesi demek olan vurgu, hem sözcüğün anlamını güçlendiren hem de şiiri ahenkli kılan bir unsurdur.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 26
Modern şiir geleneğinde; ölçünün, nazım biriminin ve kafiyenin şart olmadığı savunulmuş ve ölçüsüz ve kafiyesiz şiirlerin örnekleri verilmiştir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 27
Duyguların veya düşüncelerin gereğine göre bir uyum içinde, seslerin yük­seltilip alçaltılmasına tonlama denir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.