Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 1 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 1

Soru 1

Orhan Kemal'le ilgili aşağıdaki yargılardan hangi­si yanlıştır?

A
Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insanla¬rının ve gecekondu bölgelerinde oturanların yaşamını konu almıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yöresel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Esir Şehrin İnsanları adlı romanıyla yazın çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Anlatımı, olaylara bakış açısı yönünden toplum¬cu gerçekçi yazarlarımızdan biri sayılmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yapıtlarında, kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2
Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarındandır. Edebiya­ta şiirle başlamış, daha sonra öykü ve tiyatro türünde de yapıtlar vermiştir. Edebiyattaki ününü tiyatrolarıyla kazanmıştır. Tiyatro alanında tanınmasını sağlayan yapıtı, konusunu Babil efsanesi Gılgamış'tan alan Tanrılar ve İnsanlar piyesidir. Tiyatro yapıtları arasın­da Hürrem Sultan, Karacaoğlan, Atçalı Kel Mehmet ve Ölü Kentin Nabzı da sayılabilir.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangi­sidir? 
A
Necati Cumalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Refik Erduran
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Orhan Asena
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Recep Bilginer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Cumhuriyetin ilanından 1940'lara kadar şiirimizin dört yöneliminden biri olan Beş Hececiler, halk şiirinin dış yapısını, özellikle ölçü ve uyak düzenini benimsedi­ler. Böylelikle halk şiirinin dünyasına ulaşabilecekleri­ni sandılar. Dil açısından arı, açık bir söyleyişe yönel­diler. Ürettikleri şiirler ise kalıplaşmış bir yapı içinde kaldı.

Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa bağlı kala­rak şiir yazanlardan biri değildir?

A
Orhan Seyfi Orhon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ceyhun Atuf Kansu
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Enis Behiç Koryürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yusuf Ziya Ortaç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4
İlk şiirlerini 1936'da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkal­dırıdır. Öyle ki, şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, yıp­ranmış benzetmelerden, başka bir deyişle şairanelik-ten kurtarmıştır. Hayali, şiirden kovmuş ya da çok az bir hayalle yetinmiştir. Yalın, gündelik bir dilin söz ka­lıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Orhan Veli Kanık          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Fazıl Hüsnü Dağlarca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cahit Külebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cahit Sıtkı Tarancı        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5
İlk şiirlerinde duygusal, bireysel romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilen­diği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksız­dır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebilece­ğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yahya Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Orhan Veli
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Haşim                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Nurullah Ataç'la ilgili aşağıdaki yargılardan han­gisi yanlıştır?

A
Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkılar da bulunmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öykü alanında da ürünler vermiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7
Uyandım baktım ki sabah  /  
Güneş vurmuş içime  / 
Kuşlara yapraklarla dönmüşüm   /  
Pır pır eder durur, bahar rüzgarlarında  /

Bu dizeler, Orhan Veli'nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilebilir?

   
A
Edebi sanatlara yer vermemesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Doğa betimlemesine başvurmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ölçü ve uyağa önem vermemesine
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Toplumsal sorunlara değinilmesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Hikayelerinde konu ve olaydan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıla­rı ve deniz insanlarını anlatan, daha çok bir İstan­bul hikayecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sait Faik
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Necati Cumalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Zeyyat Selimoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halikarnas Balıkçısı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öykü ve oyun yazarı olarak tanındı. İlk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak "Keşanlı Ali Destanı"nı yaz­dı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını se­yirciye sunabilmek için kabare tiyatrosunun kuruluşu­na öncülük etti.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haldun Taner                  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Recep Bilginer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Necati Cumalı                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Refik Erduran
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Turan Oflazoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olma­yan öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. Öy­küleri, biçim, teknik, dil ve anlatım özellikleri bakımın­dan "olay öykücülüğü"nden ayrılır. "Olay Öykücülü­ğünü yaygınlaştırmaya çalışan "..........” etkilenmekle bir­likte, kendi çizgisini geliştiren, yeni bir öykücülük akı­mının öncüsü olan "........”, Cumhuriyet Döneminde kla­sik öykü tekniğini yıkmıştır. Böylece Türk öykücülü­ğünde bir devrim gerçekleştirmiştir.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Gustave Flaubert'ten - Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anton Çehov'dan - Sabahattin Ali
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Franz Kafka'dan - Memduh Şevket Esendal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Guy de Mauppassant'tan - Sait Faik Abasıyanık
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Alphonse Daudet'ten - Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Abdullah Efendinin Rüyalarıyla "........”-, Ekmek Kavga­sı 'yla ".......”-, Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu'yla "..............”, Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gere­ken yazar adları, aşağıdakilerin hangisinde sıra­sıyla verilmiştir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal - Haldun Taner
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Haldun Taner - Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner - Orhan Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Haldun Taner - Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır. …