Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 11

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 11

1.     Toplum için sanat anlayışı doğrultusunda eserler veren natüralist, bağımsız bir yazardır. Genellik­le kendi gözlemlerinden yararlanarak batıl inanç­ları, aile ilişkilerini, yozlaştırılan Batılılaşmayı ko­nu ettiği roman ve hikayelerinde mizahi anlatı­mıyla İstanbul’un yaşama biçimini canlı sahne­lerle vermiştir. Ona semtin, sokağın, evlerin, kahvehanelerin ayaklı aynası demek isabet olur.
        Paragrafta tanıtılmaya çalışılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Yahya Kemal Beyatlı
B)    Hüseyin Rahmi Gürpınar
C)    Ömer Seyfettin
D)    Halide Edip Adıvar
E)    Memduh Şevket Esendal
 
2.     “‘Millet’ nasıl yeni bir anlayış ise ‘Milli Edebiyat’ da onun gibi biçim için yeni bir anlayıştır ve mil­let nasıl bir çağcıl bir toplum demekse, Milli Edebiyat da çağcıl edebiyat, yani milli kişiliği en yüksek derecede gösteren ‘yaratıcı edebiyat demektir.’” diyerek Türkiye’de edebiyatımızın tarihini ilk kez bilimsel yöntemlerle incele­yen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Ahmet Rasim
C)    Şinasi
D)    Ziya Gökalp
E)    Tevfik Fikret
 
3.     Şair, bir öğretmen olarak İstanbul’dan Kayse­ri’ye atanmış, Ulukışla yolundan “yaylı” adı ve­rilen arabayla üç gün yolculuk etmiş, ilk kez gördüğü Anadolu’yu ve yol izlenimlerini şiirle­rinde, duygu yüklü, içten ve realist bir anlatım­la, akıcı ve güzel bir söyleyişle dile getirmiştir.
        Parçada sözü edilen sanatçı ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Ahmet Hamdi Tanpınar – Bursa’da Zaman
B)    Yahya Kemal – Açık Deniz
C)    Necip Fazıl Kısakürek – Ben ve Ötesi
D)    Orhan Veli Kanık – Destan Gibi
E)    Faruk Nafiz Çamlıbel – Han Duvarları
 
4.     Şiirimiz onunla tanışıncaya dek sokağa, sokaktaki insanın diline kapalıydı. Diğer bir deyişle toplumun alt kesimlerinde kullanılan, “bayağı” sözcükleri, şiirlerde kullanmak tabuları yıkmaktı. O ve onun yolundan yürüyen şairler bu tabuyu yıktılar, kalıpları kırdılar. Kafiye ve ölçüyü gereksiz görüp günümüz şiirinin temellerini attılar.
        Paragrafta sözü edilen şair ve temsil ettiği akım aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Orhan Veli – Garip
B)    Orhan Seyfi – Beş Hececiler
C)    Cevdet Kudret – Yedi Meşaleciler
D)    Attila İlhan – Maviciler
E)    Turgut Uyar – İkinci Yeniciler
 
5.     Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı’nın niteliklerine ters düşmektedir?
A)    Şiir bir bütündür; parça ve dize güzelliği düşünülmemelidir.
B)    Her türden sözcük şiirde yer almalıdır.
C)    Şiirin konusunu her şey oluşturabilir.
D)    Şiirde bilinçaltına eğiliş kaçınılmazdır.
E)    Toplumla ilgili konular yergiye açık olmalıdır.
 
6.     “Bu Ülke, Jurnal, Kırk Ambar” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
A)    Suut Kemal Yetkin
B)    İsmail Habip Sevük
C)    Mehmet Kaplan
D)    Cemil Meriç
E)    Vasfi Mahir Kocatürk
7.      I.    Dudaktan Kalbe
         II.    Çalıkuşu
        III.    Yeşil Gece
        IV.    Akşam Güneşi
         V.    Miskinler Tekkesi
        Yukarıda “R. Nuri Güntekin”e ait numaralan­mış eserleri içeriklerine göre gruplarsak hangisi dışta kalır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
 
8.     Dergah dergisinde çıkan şiirleriyle edebiyata atı­lan sanatçı, eleştiri, günlük ve özellikle deneme türünde yazdıklarıyla ünlüdür. Dilimizin yabancı sözcüklerden arınması yolunda büyük çaba har­camış ve yeni bir nesir biçiminin doğmasına önayak olmuştur. “Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze…” başlıca yapıtlarıdır.
        Yukarıda tanıtılan ünlü denemecimiz aşağı­dakilerden hangisidir?
A)    M. Fuat Köprülü
B)    Falih Rıfkı Atay
C)    Nurullah Ataç
D)    Ahmet Rasim
E)    Zeki Ömer Defne
 
9.     Eser, İstanbullu genç bir kızın Anadolu’ya öğretmen olarak gitmesini ve aşkını ele almıştır. Aşk konusunda aşırı duygusallığa yer verişi yüzünden gerçekçi akıma karşı olmakla eleştirilmiş, diğer yandan da toplumsal gerçekleri yansıtması bakımından realizmin gelişmesine ortam hazırlamıştır.
        Parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Dudaktan Kalbe
B)    Yalnızız
C)    Kurtlar Sofrası
D)    Huzur
E)    Çalıkuşu
 
10.   Sanatçı, din, tasavvuf, politika, ekonomi, öykü, roman, şiir, tiyatro gibi birçok alanda yapıtlar verdi. Ama asıl ününü “Kaldırımlar” adlı şiiriyle yakaladı. Hece ölçüsünü şiirlerine başarıyla uyguladı. Seçtiği sözcük ve söz gruplarıyla geniş hayal ve söyleyiş özelliklerini birleştirerek özgün olma özelliği kazandı. İnsan, ruh, fizikötesi ile ilgili şiir ve piyesleri edebiyatımızın başlıca yapıtları arasındadır.
        Paragrafta kendinden bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    A. Kutsi Tecer
B)    F. Nafiz Çamlıbel
C)    N. Fazıl Kısakürek
D)    H. Fahri Ozansoy
E)    A. Nihat Asya
 
11.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Yedi Meşaleciler” topluluğunun bir şairi değildir?
A)    Yaşar Nabi Nayır
B)    Ziya Osman Saba
C)    Ahmet Kutsi Tecer
D)    Vasfi Mahir Kocatürk
E)    Sabri Esat Siyavuşgil
 
12.   “Romancı, olguları değiştirmeden ortaya koymalı, yargılamaktan ve sonuca varmaktan    uzak duran bir yazman olarak kalmalıdır.”
        Aşağıdaki romanlardan hangisi, yukarıda sözü edilen özelliğin etkilerini taşımaktadır?
A)    Mai ve Siyah
B)    Yaprak Dökümü
C)    Sinekli Bakkal
D)    Çalıkuşu
E)    Kiralık Konak
  
CEVAPLAR
1 B
2 B
3 E
4 A
5 D
6 D
7 B
8 C
9 E
10 C
11 C
12 C