Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 19 (Test Çöz-Online)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili hazırlanmış online testi çözmeye aşağıdan başlayabilirsiniz.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 19

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Genellikle edebiyat akımları birbirini beğenme­diği, eleştirdiği yönüyle gündeme gelir. Duygu­lara önem veren romantizm, (I)  akıl ve mantığı ön plana çıkaran klasisizme (II)  tepki olarak doğmuştur. İnsanı bir laboratuvar malzemesi ola­rak gören natüralizm, (III)  açıklık ilkesine bağlı kalan sembolizm,  (IV) geleneği reddeden fütürizm  (V) hep bir tepki kökenlidir.
Parçada altı çizili kelimelerden hangisi bilgi yanlışlığına sebep olmuştur?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Yazı hayatına şiir, makale ve tiyatro eleştirile­riyle başladı. Deneme ve eleştiri türlerinde ba­şarılı eserler verdi. Cumhuriyet sonrası edebi­yatımızda yol gösterici bir görevi üstlenmiştir. Türkçeyi özleştirmedeki yılmayan çabasıyla, nesir anlatımında devrik cümlenin, konuşma di­linin gerekliliğini savunması ve uygulaması onun en belirgin özelliğidir. "Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği, Sözden Söze" başlıca eser­leridir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nurullah Ataç              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Suat Kemal Yetkin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Peyami Safa              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Necip Fazıl
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Meşrutiyet döneminde Ziya Gökalpçi, Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu, Cumhuriyet döne­minde Atatürkçüdür. Dili sade, cümleleri kısa­dır. Gezi, anı, deneme türünde yazmış, çeşitli gazetelerde uzun yıllar başyazarlık yapmıştır. Eserleri arasında gezi yazıları ön plandadır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları...

Bu parçada sözü edilen yazarımız, aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Behçet Kemal Çağlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Abdülhak Şinasi Hisar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Hecenin Beş Şairi ile Garip Akımı arasında yer alır. İlk şiirindeki Baudelaire etkisinden sıyrılarak dil ve üsluba ağırlık verdi. Şiiri plastik bir söz bü­tünü haline getirene kadar yoğuran bir şair oldu. "Olvido", "Kar", "Fahriye Abla" bu oluşumun önemli ve yıllardır unutulmayan örnekleridir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Muhip Dıranas
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sait Faik Abasıyanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cahit Külebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aruzla başladığı şiirde rubailer, gazeller yazdı. Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailer­den oluşan 5 ayrı kitap yayımladı. Daha sonra heceli ve serbest vezinli şiirler yazdı. Ulusçu şi­irleriyle dikkat çekti. Yurdun güzelliklerini, doğa­sını anlatan, kimi zaman yergici ama Türklüğü yücelten şiirleriyle bilinir. Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler, Heykeltıraş başlı­ca şiir kitaplarıdır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Nihat Asya          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mehmet Akif Ersoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Necip Fazıl                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Peyami Safa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Muhip Dıranas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Haşim gibi o da küçük yaşta kaybettiği annesi­nin yokluğundan duyduğu acıyı ve kendisini avutacak bir sevginin özlemini dile getirir, içe dönük bir bakışla doğa ile iletişim kurmaya ça­lışır. Şiirinin bir başka yönü Bergson felsefesin­den kaynaklanan zaman kavramıdır. Onun eserlerinde zaman, basit bir süreklilik değil, çok katlı ve karmaşık bir akıştır. "Ne İçindeyim Za­manın, "Bursa'da Zaman" şiirleri bu olgunun ör­nekleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yahya Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Şiire lise yıllarında başladı. İlk şiirleri 1932'den sonra Varlık, Yeditepe, Ses, İnsan gibi dergiler­de yayımlandı. İlk şiir kitabı "Yaradana Mektup­lar" 1941'de basıldı. Şiirlerinde de resimlerinde olduğu gibi Halk edebiyatının zengin motiflerin­den esinlendi, yararlandı. Yalın bir dille, içten li­rik şiirler yazdı.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bedri Rahmi Eyüpoğlu
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Oktay Rıfat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Melih Cevdet Anday
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

I.    Toplumun her kesiminden gelen sanatçılar sayesinde konular genişlemiştir.

II.    Edebiyatımızda yeni üsluplar, olayların geçtiği yeni mekanlar bu dönemde görül­meye başlanmıştır.

III.   Roman ve hikayelerde toplum problemleri gözleme dayanan bir gerçeklikle anlatılmıştır.

IV.   Kurtuluş Savaşı ve bu dönemde toplum haya­tı birçok roman ve hikayede konu edinilmiştir.

V.   Bütün şairler, vezin olarak hece veznini be­nimsemiş ve sadece onu kullanmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde Cumhu­riyet dönemi edebiyatı ile ilgili verilen yargı­lardan hangisi yanlıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Milli edebiyat ilkeleri doğrultusunda Halk şiiri nazım biçimleri ve yerli özellikleri şiirde yaşat­maya çalışmışlar. Genellikle yurdun görünüm ve güzelliklerini anlatmışlar. Hece ölçüsüyle yazdıkları şiirler aruzdan serbest ölçüyle geçiş­te bir köprü kabul edilebilir. Temsilcilerinden en yaşlısı 1890 doğumlu Orhan Seyfi, en genci 1898 doğumlu Faruk Nafiz'dir.

Bu parçada sözü edilen topluluk, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Tanzimatçılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Servet-i Fünuncular
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Genç Kalemler          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Beş Hececiler
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Garipçiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Cumhuriyetin ilk yıllarında sesini duyurmaya başlayan bir şiir topluluğudur. Bu topluluk Meh­met Emin Yurdakul ve Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın açtığı yoldan yürüdü. Bu topluluğa mensup şair­ler, hece ölçüsüyle yazmayı ilke edindiler, halk şiiri nazım şekillerini, yerli özellikleri şiirlerinde yansıtmaya çalıştılar. Anadolu'nun doğa güzel­liklerini olanca büyüleyiciliğiyle dile getirdiler.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen edebi topluluğa mensup olamaz?

A
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Oktay Rıfat Horozcu
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Halit Fahri Ozansoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yusuf Ziya Ortaç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Orhan Seyfi Orhon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

I.    Reşat Nuri Güntekin

II.    Orhan Veli

III.   Sait Faik Abasıyanık

IV.  Orhan Seyfi

V.   Yusuf Ziya

Yukarıda adları verilen sanatçılarımızın han­gi ikisi aynı edebi topluluğa mensuptur?

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz ile Yu­suf Ziya'nın ortak özelliği değildir?

A
Aynı edebi topluluğa bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirlerinde süsten, yapmacıktan uzak bir dil kullanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eserleriyle "Türkçülük" düşüncesini yaymaya çalışmışlardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şiirlerinde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlık gibi konuları işlemişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hece veznine şiirlerinde başvurmuşlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Edebiyatımızdaki Çehov tarzı hikayenin temsilcilerindendir. Gözlemci ve gerçekçi bir yazardır. Toplumu konu olan hikayelerinde toplumdaki bazı problemleri işler. Deniz, tabiat, yaşlı adam, bir boyacı çocuk, balıkçı kahvesi onun hikaye­lerinde sık rastlanan unsurlardır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Sait Faik Abasıyanık      
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Haldun Taner                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cahit Külebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Peyami Safa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.