Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 19 (Test Çöz-Online)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili hazırlanmış online testi çözmeye aşağıdan başlayabilirsiniz.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 19

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Milli edebiyat ilkeleri doğrultusunda Halk şiiri nazım biçimleri ve yerli özellikleri şiirde yaşat­maya çalışmışlar. Genellikle yurdun görünüm ve güzelliklerini anlatmışlar. Hece ölçüsüyle yazdıkları şiirler aruzdan serbest ölçüyle geçiş­te bir köprü kabul edilebilir. Temsilcilerinden en yaşlısı 1890 doğumlu Orhan Seyfi, en genci 1898 doğumlu Faruk Nafiz'dir.

Bu parçada sözü edilen topluluk, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Tanzimatçılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Servet-i Fünuncular
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Genç Kalemler          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Beş Hececiler
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Garipçiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Genellikle edebiyat akımları birbirini beğenme­diği, eleştirdiği yönüyle gündeme gelir. Duygu­lara önem veren romantizm, (I)  akıl ve mantığı ön plana çıkaran klasisizme (II)  tepki olarak doğmuştur. İnsanı bir laboratuvar malzemesi ola­rak gören natüralizm, (III)  açıklık ilkesine bağlı kalan sembolizm,  (IV) geleneği reddeden fütürizm  (V) hep bir tepki kökenlidir.
Parçada altı çizili kelimelerden hangisi bilgi yanlışlığına sebep olmuştur?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Meşrutiyet döneminde Ziya Gökalpçi, Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu, Cumhuriyet döne­minde Atatürkçüdür. Dili sade, cümleleri kısa­dır. Gezi, anı, deneme türünde yazmış, çeşitli gazetelerde uzun yıllar başyazarlık yapmıştır. Eserleri arasında gezi yazıları ön plandadır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları...

Bu parçada sözü edilen yazarımız, aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Behçet Kemal Çağlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Abdülhak Şinasi Hisar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz ile Yu­suf Ziya'nın ortak özelliği değildir?

A
Aynı edebi topluluğa bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirlerinde süsten, yapmacıktan uzak bir dil kullanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eserleriyle "Türkçülük" düşüncesini yaymaya çalışmışlardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şiirlerinde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlık gibi konuları işlemişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hece veznine şiirlerinde başvurmuşlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

I.    Toplumun her kesiminden gelen sanatçılar sayesinde konular genişlemiştir.

II.    Edebiyatımızda yeni üsluplar, olayların geçtiği yeni mekanlar bu dönemde görül­meye başlanmıştır.

III.   Roman ve hikayelerde toplum problemleri gözleme dayanan bir gerçeklikle anlatılmıştır.

IV.   Kurtuluş Savaşı ve bu dönemde toplum haya­tı birçok roman ve hikayede konu edinilmiştir.

V.   Bütün şairler, vezin olarak hece veznini be­nimsemiş ve sadece onu kullanmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde Cumhu­riyet dönemi edebiyatı ile ilgili verilen yargı­lardan hangisi yanlıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Edebiyatımızdaki Çehov tarzı hikayenin temsilcilerindendir. Gözlemci ve gerçekçi bir yazardır. Toplumu konu olan hikayelerinde toplumdaki bazı problemleri işler. Deniz, tabiat, yaşlı adam, bir boyacı çocuk, balıkçı kahvesi onun hikaye­lerinde sık rastlanan unsurlardır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Sait Faik Abasıyanık      
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Haldun Taner                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cahit Külebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Peyami Safa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Hecenin Beş Şairi ile Garip Akımı arasında yer alır. İlk şiirindeki Baudelaire etkisinden sıyrılarak dil ve üsluba ağırlık verdi. Şiiri plastik bir söz bü­tünü haline getirene kadar yoğuran bir şair oldu. "Olvido", "Kar", "Fahriye Abla" bu oluşumun önemli ve yıllardır unutulmayan örnekleridir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Muhip Dıranas
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sait Faik Abasıyanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cahit Külebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Yazı hayatına şiir, makale ve tiyatro eleştirile­riyle başladı. Deneme ve eleştiri türlerinde ba­şarılı eserler verdi. Cumhuriyet sonrası edebi­yatımızda yol gösterici bir görevi üstlenmiştir. Türkçeyi özleştirmedeki yılmayan çabasıyla, nesir anlatımında devrik cümlenin, konuşma di­linin gerekliliğini savunması ve uygulaması onun en belirgin özelliğidir. "Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği, Sözden Söze" başlıca eser­leridir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nurullah Ataç              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Suat Kemal Yetkin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Peyami Safa              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Necip Fazıl
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Haşim gibi o da küçük yaşta kaybettiği annesi­nin yokluğundan duyduğu acıyı ve kendisini avutacak bir sevginin özlemini dile getirir, içe dönük bir bakışla doğa ile iletişim kurmaya ça­lışır. Şiirinin bir başka yönü Bergson felsefesin­den kaynaklanan zaman kavramıdır. Onun eserlerinde zaman, basit bir süreklilik değil, çok katlı ve karmaşık bir akıştır. "Ne İçindeyim Za­manın, "Bursa'da Zaman" şiirleri bu olgunun ör­nekleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yahya Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Cumhuriyetin ilk yıllarında sesini duyurmaya başlayan bir şiir topluluğudur. Bu topluluk Meh­met Emin Yurdakul ve Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın açtığı yoldan yürüdü. Bu topluluğa mensup şair­ler, hece ölçüsüyle yazmayı ilke edindiler, halk şiiri nazım şekillerini, yerli özellikleri şiirlerinde yansıtmaya çalıştılar. Anadolu'nun doğa güzel­liklerini olanca büyüleyiciliğiyle dile getirdiler.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen edebi topluluğa mensup olamaz?

A
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Oktay Rıfat Horozcu
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Halit Fahri Ozansoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yusuf Ziya Ortaç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Orhan Seyfi Orhon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aruzla başladığı şiirde rubailer, gazeller yazdı. Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailer­den oluşan 5 ayrı kitap yayımladı. Daha sonra heceli ve serbest vezinli şiirler yazdı. Ulusçu şi­irleriyle dikkat çekti. Yurdun güzelliklerini, doğa­sını anlatan, kimi zaman yergici ama Türklüğü yücelten şiirleriyle bilinir. Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler, Heykeltıraş başlı­ca şiir kitaplarıdır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Nihat Asya          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mehmet Akif Ersoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Necip Fazıl                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Peyami Safa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Muhip Dıranas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

I.    Reşat Nuri Güntekin

II.    Orhan Veli

III.   Sait Faik Abasıyanık

IV.  Orhan Seyfi

V.   Yusuf Ziya

Yukarıda adları verilen sanatçılarımızın han­gi ikisi aynı edebi topluluğa mensuptur?

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 13

Şiire lise yıllarında başladı. İlk şiirleri 1932'den sonra Varlık, Yeditepe, Ses, İnsan gibi dergiler­de yayımlandı. İlk şiir kitabı "Yaradana Mektup­lar" 1941'de basıldı. Şiirlerinde de resimlerinde olduğu gibi Halk edebiyatının zengin motiflerin­den esinlendi, yararlandı. Yalın bir dille, içten li­rik şiirler yazdı.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bedri Rahmi Eyüpoğlu
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Oktay Rıfat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Melih Cevdet Anday
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.