Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 3 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 3 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 3

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cumhuriyet döneminin başlarında roman ve hika­yede .... sanatçıları etkilidir. 1940'lı yıllardan sonra Cumhuriyet dönemine özgü roman ve hikayeler görülmeye başlar. Bu dönemde toplumcu, gerçek­çi romanların yanı sıra psikolojik romanlar da yer almıştır.

Yukarıdaki   boşluğa   aşağıdakilerden   hangisi getirilmelidir?

A
Tanzimat I. dönem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tanzimat II. dönem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Servet- i Fünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fecr-i Ati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Milli Edebiyat
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazılmış bir eserdir?

A
Yaban
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fahim Bey ve Biz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çalıkuşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ateşten Gömlek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bingöl Çobanları
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

I.   Hece ölçüsü esas alınmıştır.

II.    Sanatlı ve ağır bir dil tercih edilmiştir.

III.    Halk şiiri nazım biçimleri kullanılmıştır.

IV.    Yurt sevgisi, yanında kahramanlık konuları da işlenmiştir.

V.    Toplumsal sorunlara çok fazla değinilmemiştir.

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi Milli Edebiyat dönemindeki şiir anlayışıyla bağdaşmaz?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden   hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A
Temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türk halkının her kesimi Türk edebiyatında yer almıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yeni dil, eski dil tartışmaları sona ermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türk halk sanatları ve folkloru ön plana çıkmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanat için sanat görüşü benimsenmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Aşağıdakilerden   hangisi   Milli   edebiyatçıların savunduğu ilkelerden biri olamaz?

A
Arapça, Farsça gramer kuralları kullanılmayacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halk diline yerleşmiş Arapça ve Farsça söz¬cükler kullanılabilir, fakat bu dillerden yeni sözcükler alınmayacak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konuşma ve yazı dili İstanbul Türkçesi olacak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazı dilinde milli söz dizimi hakim olacak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Divan edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanılacak.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Öykücülüğü meslek edinen ilk sanatçımızdır. Genç Kalemler dergisindeki yazılarıyla Milli Edebiyatın ku­rulmasında etkili olmuştur. Hikayelerinde tarihi olayla­rı, çocukluk anılarını, halk fıkralarını vs. konu edinmiş­tir. Maupassant tarzında yazarak olayları şaşırtıcı bir sonla bitirmiştir. Falaka, Bomba, Başını Vermeyen Şehit bazı öykülerindendir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ömer Seyfettin
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sait Faik Abasıyanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Milli Edebiyat akımı döneminde eser verdiği halde bu akıma katılmayan sanatçılardan biridir?

A
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Akif Ersoy
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Rıza Tevfik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ali Canip Yöntem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

I.   Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanıla­cak.

II.    Arapça, Farsça tamlama ve gramer kuralları kullanılabilecek.

III.    Eserlerde yerli hayat ve milli tarihle ilgili konu­lara yer verilecek.

IV.    Şiirde aruz ölçüsü yerine hece ölçüsü kullanı­lacak.

V.    Eserlerde halkın konuştuğu Türkçe kullanıla­cak.

Yukarıda numaralandırılmış görüşlerden han­gisi Milli Edebiyat akımının ilkeleriyle örtüşmez?

A
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
TEBRİKLER!
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Ahmet Hamdi Tanpınar birçok türde eser veren bir sanatçıdır. Özellikle romandaki başarısı dikkat çe­kicidir. Sanatçı... adlı romanında romanın kahra­manı Mümtaz'ın hisleri ve düşünceleri rüya ve ha­yallerini yansıtırken...... adlı romanında Cumhuriyet döneminde değişen insanların bunalımlarını başa­rıyla anlatır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Fahriye Abla - Düşten Güzel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çamlıcadaki Eniştemiz - Hicret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Semaver  -  Sarnıç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Huzur- Saatleri Ayarlama Enstitüsü
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Vazgeçemediğim - Garip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki eserlerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarını konu edinmemiştir?

A
Küçük Ağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ateşten Gömlek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaban
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Vurun Kahpeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pembe İncili Kaftan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Şiirlerinde ölüm korkusuna sıkça yer verir. Hayatın bir gün son bulacağı düşüncesi tüm huzurunu ka­çırır. Hece ölçüsüne, kafiyeye çok önem vermiştir. Fakat Garipçilerin etkisiyle serbest şiirler de yaz­mıştır. Ömrümde Sükût, Düşten Güzel, Sonrası bazı tanınmış eserleridir.

Yukarıda tanıtılan Cumhuriyet Dönemi şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oktay Rıfat Horozcuoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Behçet Necatigil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Arif Nihat Asya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Orhan Veli Kanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Mili Edebiyat döneminde yaşadığı halde bu akıma katılmayan sanatçı Batı şiiriyle Divan şiirini har­manlamıştır. Şiiri düzyazıdan uzaklaştırmıştır. İstanbul'u dünyanın en güzel şehri sayan sanatçı Aziz İstanbul gibi birçok şiirinde İstanbul hayranlı­ğını ve sevgisini dile getirmiştir.

Ok şiiri dışındaki tüm şiirlerini aruzla yazan bu sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhan Seyfi Orhon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yusuf Ziya Ortaç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Akif Ersoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerden biri değildir?

A
Orhan Seyfi Orhon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yusuf Ziya Ortaç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Atilla ilhan
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Enis Behiç Koryürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Atilla İlhan'ın eserle­rinden biri değildir?

A
Yağmur Kaçağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ben Sana Mecburum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Duvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Han Duvarları
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sisler Bulvarı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.