Cümlede Anlam – 21 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam – 21 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam - 21 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisi "İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur." atasözünün an­lamını içermez?(ÖSS 1988)

 

A
Sen her zaman demez misin, huylu huyundan vazgeçmez, diye?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Can çıkmadan huy çıkar mı?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Büyükler, sütle giren huyun, canla çıkacağını boşuna söylememişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ben sana, huyunu bilmediğin kişilere güvenme, demez miydim?
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ne dersen de, değiştiremezsin onu, huy canın altındadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Yazın tarihi boyunca nice yazar "sevgi"yi anlat­mıştır; ama hangisinin dile getirdiği, bir başkasınınkiyle tıpatıp aynıdır?

Bu cümlede belirtilmek istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır?

(ÖYS 1996)

A
Konuları birbirine benzeyen halk hikayelerindeki farklılık, hikayelerin anlatılışında, deyişlerin ezgisindedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Konusunun özgünlüğü, dili ve kültür tarihi¬mizdeki yeriyle halk hikayeleri, günümüzde de önemini korumaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Değişik dönemlerde ortaya çıkan halk hikayelerinde düzyazıyla şiir iç içedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halk hikayelerinde, toplum içi ilişkiler ya da bireyler arasındaki çatışmalar dile getirilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk hikayelerinde kahramanlık, sevgiliyi elde etme uğruna girişilen savaşlarda, çarpışmalarda gösterilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "karşı­laştırma" söz konusu değildir?(ÖSS 1989)

A
O, hemen her konuda bildiğini tam bilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Öğretmen, sınıfın en çok konuşanını öne oturttu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
0, sanatçılar arasında eşi az bulunur bir insandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çocukların en beceriklisini bulup getirmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ona aldığım kalem daha çok benim işime yaradı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) Bu şiirlerin tadına varabilmem ipin, oldukça fazla çaba harcamam gerekti, (II) Bunların bir yanı ne kadar açık ve yalınsa bir yanı da o kadar karmaşık ve yoğun. (III) Bu noktada, sanatçının öyküleriyle benzerlikler görülüyor, (IV) Kitabın so­nuna, şiirlerin sezgisel dünyasını ortaya koyacak notların eklenmesi, yararlı olabilirdi, (V) Yine de sanatçının şiirlerinden bir demetin Türkçeye kazandırılması çok olumlu bir çalışma.

Yukarıdaki   parçayı    oluşturan    cümlelerin hangisinde bir "öneri" söz konusudur?

(ÖSS 1990)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) Aydın kesimi, tiyatro sanatına, bu sanatın değerine, sorumluluklarına karşı duyarlıdır. (II) Tiyatro seyircisinin çoğunluğu ise tiyatro sevgisini yalnızca bir alışkanlık olarak sürdürmektedir. (III) Bu sanatı oluşturan dil, sahne, ışık ve müzik gibi öğeler konusunda fazla bilgisi yoktur. (IV) Onun için, seyirciye her zaman daha iyisini, daha doğrusunu, daha güzelini götürmek, tiyatro sevgisini ince bir beğeniyle donatmak, düşünceyle yoğurmak gerekir. (V) Bu da ancak tiyatro sanatçılarının, bu sanatçıları yetiştirenlerin, inançlı ve sürekli çabalarıyla gerçekleşir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde belirtilenler, tiyatro sanatıyla uğraşanlar için bir "görev" olarak nitelendirilebilir? (ÖSS 1997)

 

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

(I) Bu kitapta sanatçı "sevgi"yi ele almış. (II) Kitap­ta yer alan on öyküde, değişik yaklaşımlarla bu konudaki düşüncelerini, yüreğinden geçenleri ya­zıya dönüştürmüş, (III) Yazıların hepsinde, sanat­çının şiirlerine özgü, o lirik ve epik duyarlılık egemen. (IV) Bunlar, okurun kitabı okuyup bitirdikten sonra Öykülerin birbiriyle bağlantısını görmesini kolaylaştırıyor. (V) Daha doğrusu kitabın bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlıyor,

Yukarıdaki eleştiride, numaralanmış cümleler­den hangisi sözü edilen sanatçının anlatımına ilişkin bilgi vermektedir?

(ÖSS 1998)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Geleceğe bakmanın en iyi yolu, nereden geldiğinin bilincinde olmaktır; belleğini kaybeden bir halk, ölü bir halktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatıl­mak İstenene anlamca en yakındır?

(ÖSS 1995)

A
Bir toplumun varlığını sürdürmesi, geçmişini iyi tanımasına ve onu özümseyip korumasına bağlıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Geçmişteki olayları ele alma ve değerlendirme biçimi toplumdan topluma değişiklik gösterir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Toplumların, geçmişlerini, kendilerine özgü nitelikleri göz önünde tutarak değerlendirmeleri gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşanmış olaylar her toplum için yararlanılması gereken bir kaynaktır; bunlar değişik açılardan ele alınıp değerlendirilmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir toplumun geleceği, geçmişinin zenginliğine ve parlaklığına bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Halk şiirinde şair, kendini özentiye, yapaylığa kaptırmaz. (II) Yaşamda ve doğada gördüklerini soyutluktan uzak bir söyleyişle anlatır o, (III) Se­vinçlerini, acılarını, olayların kendisi üzerindeki etkilerini, duyduğu gibi belirtmek ister. (IV) İçten­lik, kolay ve hazırlıksız söyleyiş, halk şiirinin en üstün niteliğidir. (V) Özgün olması ve Türk ruhunu yansıtması bakımından ulusal karakter taşıyan bir şiirdir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han­gisi "Halk şiirinin başta gelen özelliği doğallık ve somutluktur." yargısıyla ilgili değildir? (ÖYS 1993)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

"Müziksever bir arkadaşım: 'Bir parça dinlerken, bestecinin adını o an söyleyemesem de çağını söylerim en azından.' diyordu."

Bu cümleden, aşağıdaki yargılardan hangi­sine varılabilir?

(ÖSS 1982)

A
Her çağın, o çağda yaşamış tüm sanatçıları etkileyen özellikleri vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bir çağın özelliklerini bilmek,o çağın sanatçılarını tanımak için yeterli değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her çağa, belirleyici özelliklerini veren büyük sanatçılar vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çağının özellikleri dışına çıkamayan sanatçı, büyük sanatçı olamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir parçasını  dinleyerek sanatçıyı  tanıma olanağı yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Ünlü bir bilgin şöyle diyor: "Eğer işiniz doğruyu tanımlamaksa süslemeyi başkalarına bırakın."

Burada sözü edilen özdeyişle anlatılmak is­tenene en yakın açıklama aşağıdakilerden hangisidir?  

(ÖSS 1999)

A
Sonuçları özet olarak verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlaşılır bir dil kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anlatımda yalınlığa önem verme
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Olumluyu da olumsuzu da belirtme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yinelemelerden kaçınma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Tiyatro eleştirmeni, izlediği oyunun en çarpıcı, en belirleyici yönlerini yakalayıp belgeler.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca en yakındır?(ÖSS 2001)

A
Tiyatro eleştirmeni, bir oyunu her izleyişinde oyunun farklı bir özelliğini yakalar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tiyatro eleştirisi, oyunun ayırıcı ve etkileyici yanlarına yönelik düşünceler içerir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tiyatro eleştirisi, belirli ölçütlere bağlı kalmayı gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tiyatro eleştirisi yazmak ipin oyunu birkaç kez izlemek gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tiyatro  eleştirisi  yazma,  öteki  eleştiri türlerinden daha güçtür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

I. Eleştirmenler bir yapıtı anlamak ve anlatmak yerine, yapıttan yola çıkarak çeşitli konulardaki düşüncelerini dile getiriyorlar.  

II. Aynı yapıtı eleştirenlerden birinin öne sürdüğü düşünceler ötekininkiyle çelişebilir.  

III. Eleştirmenlerin eleştiri adı altında ürettikleri, yal­nızca kendi dünya görüşleri, kendi deneyim­leridir. 

IV. Eleştirmenler kanıtlanması güç birtakım dü­şünce kalıplarını ortaya koyuyorlar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır? (ÖYS 1993)

A
I. ve III.          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
I. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

(I) Anadoluhisarı'nın bulunduğu bölgenin tarihi, eskiye dayanıyor. (II) Kaynaklara göre, Anadoluhisarı, Boğaz'dan geçişleri kontrol etmek amacıyla Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmış. (III) Yapılırken kullanılan malzemeler arasında, Bizans yapılarından alınmış taşlar da var. (IV) Bu durum, burada eski bir Zeus Tapınağı'nın bulun­duğu yolundaki düşünceleri daha da güçlen­diriyor. (V) Boğaz'ın en dar yerinde, Göksu Deresi kıyısında bulunan bu bölgenin, bugün olduğu gibi, Osmanlı öncesinde de yerleşim alanı olarak kul­lanıldığı çeşitli kaynaklarda belirtiliyor.'

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler "tahmin" niteliği taşı­maktadır?(ÖSS 2000)

 

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

(I) Evimin balkonundan arka bahçelere bakarak sonbaharı günü gününe izliyorum. (II) Sonbahar bu yıl bana her zamankinden daha yakın geliyor. (III) Ama yine de yazın üzerimdeki etkilerinden bir türlü sıyrılamıyorum. (IV) Sanki avucumdan bir­denbire kayıp gitti yaz. (V) Adalar Denizi'nin bol yıldızlı gecelerinin tadına varamadan sonbahar geliverdi.

Bu parpadaki numaralanmış cümlelerin han­gisinde yazarın duygularına yer verilmemiştir?

(ÖSS 1997)

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.