Cümlede Anlam – 9 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam - 9 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Az söz erin yüküdür

Çok söz hayvan yüküdür

Bilene bu söz yeter

Sende güher var ise

Bu dörtlüğün teması ile aşağıdaki atasözleri ve özdeyişlerden özellikle hangisi arasında bir anlam yakınlığı vardır?

(ÜSS 1977)

A
Sözü söyle alana, kulağında kalana.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Söz gümüşse sükût altındır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Düşüncenin canı kısa sözdedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Lafla peynir gemisi yürümez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki tanımlardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?

(ÖSS 2009)

A
Şiirde dizeyi, düz yazıda cümleyi oluşturan sözcüklerin ses Özelliklerine göre sıralanışından doğan uyum. (ahenk)
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yazınsal yaratılarda yer alan öğelerin birbirine bağlanıp bütünleşerek oluşturdukları düzen. (biçim)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir yapıtta anlatılmak isteneni örneklerle yansıtma. (ayrıntı)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçının bir olayı ya da konuyu belli bir yönden ele alıp değerlendirmesi. (bakış açısı)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazınsal yaratılarda yansıtılmak isteneni daha canlı, etkili, görünür kılmak amacıyla zihinde canlandırılmaya çalışılan görüntü. (imge)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Şiire yaşlı bir şair gibi başlamak, genç bir şair gibi onu sürdürmek gerekir.

Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdakiler­den hangisine anlamca en yakındır?

(ÖSS 1993)

A
Şiir, deneyim ve coşkunun ürünü olmalıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şair, gençlik döneminde daha çok ürün verebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gerçek   şiire,   sürekli   çalışmalar   sonunda ulaşılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiir yazmaya belli bir yaştan önce başlanmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirde, duyguların ve aklın payı aynı oranda olmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir düşünce dile getirilmiştir?(ÖSS 2004)

A
Öğrencilere, Türkçe düşünme alışkanlığı kazandırmak İçin, işlenen parçalarda geçen ve aralarında anlamsal, bağıntılar olan sözcük kümeleri buldurulmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlamca ilişkili söz değerlerini içeren sözcük grupları oluşturmaya yönelik çalışmalara, ders  kitaplarında gereğince yer verilmemektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sözcükler arasında bağlantı kurma, karşıtlık ya da benzerlikleri ortaya çıkarma, Türkçe öğretimindeki temel etkinliklerden biri olmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türkçe ve yazın derslerinde sözcük çalışmaları, çeşitli sözcüklerin temel ve yan anlamlarını içerecek biçimde yapılmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aynı kavram alanıyla ilgili söz değerlerinin oluşturduğu sözcük salkımları, Türkçemizin zenginliğini göstermektedir.                                      
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinde "biri ötekinin açık­layıcısı olarak birbirine bağlanan" iki yargı ve­rilmiştir? (ÖSS 1981)

A
Fransızcayı  öğrendi, şimdi İngilizceye çalışıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bugün gelmeyecek, ama yarın gelir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dersini bilemedi, demek ki yeterince çalışmamış.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Akşama bizde buluşalım ya da biz size gelelim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okulu bitirdi, hem de işe girdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir özelliğe değinilmemiştir?

(ÖSS 2004)

A
Sağlam bir roman tekniğinin yanı sıra canlı, en az sözcükle çok şey anlatmayı amaçlayan, yoğun bir anlatımı vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirlerindeki, okurun değişik duygularını etkileyen imgelen, sıradan sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek oluştururdu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yapıtlarındaki karakterler, halk arasından seçilmiş, zengin bir duygu dünyası olmayan, tek boyutlu kişilerdi.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şiirlerini oluştururken sözcükleri, ses, anlam ve çağrışım yönünden sıkı bir değerlendirmeden geçirerek kullanırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Betimlemelerinde gözlem gücü ağır basar, özentili ve coşkulu bir söyleyişten özellikle kaçınırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

(l)Toroslar, Çukurova'nın bereketli topraklarını iç Anadolu'nun bozkırından ayırır. (II) Çukurova'yı atnalı biçiminde kuşatmış bir duvardır sanki. (III) Ovadan bakılınca çelikten dev bir testere ağzını andıran tepeler, yaz kış ışıl ısıldır. (IV) Toroslar öylesine sarp ve yüksektir ki kolay kolay geçilmez. (V) Tren bile Toroslar'ı geçerken tünelin birinden çıkıp Ötekine girer.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde benzetme yapılmıştır?

(ÖSS 2000)

A
I. ve II.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II. ve IV.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Birçok sanatçı gibi o da edebiyata şiirle baş­ladı. (II) Ölçülü olarak yazdığı İlk şiirlerinde halk şiirinin izleri açıkça görülür. (III) Bu şiirleri İçeren ilk kitabi yayımlandığı zaman olumlu yankılar uyandırmasına karşın, nedense sanatçı şiiri bıra­kıp öykü ve roman türüne yöneldi. (IV) İlk Öyküsü 1930 yılında o dönemin ünlü bir dergisinde ya­yımlandı, (V) Daha sonraki ürünleriyle, Cumhuri­yet sonrası Türk öykücülüğünün gelişiminde köşe taşı sayılan bir sanatçı kimliğini kazandı,

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gisi, ötekilere göre anlamca daha geniş kap­samlıdır?

(ÖYS 1997)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru Cevap:
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

O, kırsal kesim insanını, bir ressamın renklerle betimlemesi gibi ince ince işler öykülerinde. Tip­lerin kan dolaşımını bile görürsünüz neredeyse; ........

Yukarıdaki sözler, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?

(ÖYS 1996)

A
öylesine canlı ve gerçektirler.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
öyle ki kendi yaşamlarını sürdürürler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
olaylara sizin gözünüzle bakarlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
yaşadıkları olayların içine sizi de çekerler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
aşırı ölçüde hareketlidirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"söğüt ağaçları tozlu

iki sıra

 arasına gerilmiş yüksek"

Yukarıdaki sözcük ve sözcük öbeklerini kulla­narak "Yolun sağında dikenli tel vardı." cümlesini anlam yönünden daha belirgin kılmak istesek en uygun biçim aşağıdakilerden hangisi olur?

(ÜSS 1978)

A
Tozlu yolun sağında, yüksek söğüt ağaçlan arasına gerilmiş iki sıra dikenli tel vardı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yolun sağında, söğüt ağaçlan arasına yüksek gerilmiş tozlu, iki sıra dikenli tel vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yolun sağında yüksek tozlu söğüt ağaçlan arasına gerilmiş, dikenli iki sıra tel vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tozlu İki sıra yolun sağında söğüt ağaçları arasına gerilmiş yüksek dikenli tel vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tozlu yüksek yolun iki sıra sağında söğüt ağaçlan arasına gerilmiş dikenli tel vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Şiir, sanatların içinde en ulusal olanıdır; çünkü o, yalnız söylendiği dilin ürünüdür.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki düşün­ceyi desteklemez?

(ÖYS 1998)

A
Bir şiir, ancak yazıldığı dilde güzelliğini koruyabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yabancı dillere çevrilen şiirler, aslındaki güzelliklerini bir ölçüde yitirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dillerde, şiire özgü ortak söyleyiş özellikleri vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Dillerin anlatım gücü, büyük ölçüde o dillerdeki şiirlerde yansır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ozanlar, en iyi şiirlerini anadillerinde yaratabilirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldur­maya yöneliktir?(ÖSS 1983)

A
Türkan ^ ı Ayşe dün mü aradı?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türkan ^ ı dün okulda Ayşe mi aradı?
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ayşe dün okulda Türkan ^ ı mı aradı?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ayşe, Türkan ^ ı dün okulda mı aradı?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türkan dün Ayşe'yi niçin aradı?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

(I) Sabahları, peçenin nemiyle ürpermiş çimenler üzerinde yürüyüş yapıyorum. (II) Hava saydam; gün ışığı, gözleri kamaştıran güçlü bir aydınlık yayıyor ortalığa. (III) Ağaçlar çiçekte, tepelerin kadifemsi koyu maviliğine gururla yaslanmışlar. (IV) Öğle vakti balkonda oturup kemiklerimi bahar güneşinin sıcaklığına bırakıyorum. (V) Yaşlanıyo­rum; ama aynalarda göremediğim bir genç kız var içimde.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile­rinde İnsana özgü nitelikler başka varlıklara aktarılarak verilmiştir?

(ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

A
I. ve II.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.            
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

(I) Yapıtlarında farklı çevrelerin ve insanların yaşamlarına, sorunlarına yönelmiş. (II) Acı veren olaylardan hoşlandığı belli. (III) Düşsel yaşamlar, ilişkiler üretiyor. (IV) Anlattıklarında, insan sıcak­lığını yansıtıyor. (V) Bunları göz önünde bulun­durarak, onun gelecekte dünyayı çok daha farklı bir bakış açısıyla yansıtabileceğini söyleyebiliriz.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, sözü edilen yazara duyulan güven dile getirilmektedir?

(ÖSS 1998)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "çaresiz­lik" söz konusudur?(ÖSS 1989)

A
Tek oğlunu da yitirince eli böğründe kaldı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Elinde avucunda nesi varsa bu işe yatırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Elden çıkardığı evinin yerine yenisini aldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Elinde kalan malları komşusuna devretti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O olaydan sonra buralardan elini ayağını çekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.