Dilin Özellikleri

 Dilin Özellikleri

Doğal bir araç: Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır. İnsanlar, isteklerini, duygu ve düşüncelerini birbirlerine dil ile aktarırlar.
 
Canlı bir varlık: Dilin kendine özgü bazı kuralları vardır. Dilin tarihi süreçte, kendi içinde gelişen ve değişen bir yapısı vardır. O kendi kurallarını kendisi koyan canlı bir varlık gibidir.
 
Gizli antlaşmalar sistemi: Dil bir gizli antlaşmalar sistemidir. Canlı ve cansız varlıkları, kavranılan, hareketleri karşılayan kelimeler üzerinde, kelimelerin birbirleriyle ilişkileri ve kelime sırası üzerinde âdeta toplumun bütün bireyleri gizli bir anlaşma yapmış gibidir.
 
Sosyal ve millî kurum: Dil sosyal bir kurumdur. Bireylerin üstünde, bütün bir toplumun malı olan ve bütün bir toplumu içine alan güçlü bir kurumdur. Toplumun en büyük dayanağı dildir. Bir toplumu ayakta tutan, bir milleti millet yapan değerlerin başında dil gelir
 
Bütün bu özellikleriyle dil, insan ve toplum yaşamında çok özel bir yere sahiptir. Canlılar içinde konuşan yani dil aracılığıyla anlaşan tek tür insandır. İnsanlar, dil sayesinde, düşüncelerini ortaya koymakta ve tarih boyunca sürekli bir ilerleme içinde bulunmaktadır. Oysa diğer canlılar örneğin kuşlar yüzyıllar öncesinde olduğu gibi yaşamını sürdürmektedir. Bu bakımdan dil, gelişmenin temelidir. Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna millet denir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi dil, milleti millet yapan değerlerden biridir. Millet duygu ve düşüncelerini, ortak ülkülerini, kültürünü dil ile yaşatır. Dil, bir milletin yok olup gitmesini engelleyen önemli bir varlıktır
.
Diller, tarihî süreç içinde ana kaynağa göre kimi değişimler gösterir. Bu değişimler, şive, lehçe, ağız gibi isimlerle ifade edilir.