Divan Edebiyatı Nazım Türleri – Münacaat

Münacat

  • Konusu Allah’a yakarış olan şiirlerdir.
  • Genellikle kaside, ender olarak da gazel, kıta, mesnevî biçiminde yazılmıştır.
  • Türk edebiyatına 13. yüzyıldan sonra girdi.
  • Divan şairlerinin genellikle divanlarının başına koydukları münacatların temel konusu, zayıf ve çaresiz durumdaki insanın yüce ve güçlü Allah’a yalvarıp ondan yardım istemesidir.