Divan Şiiri Geleneğinin Özellikleri Nelerdir?

Divan Şiiri Geleneğinin Özellikleri

  • Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  • Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar sıkça görülür.
  • Nazım birimi beyittir, dörtlükle oluşturulan nazım şekilleri de vardır.
  • Şiirlerde aşk, tabiat, din, tasavvuf gibi konular işlenmiştir.
  • Şiirlerde konu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine değil, beyit güzelliğine yer verilmiştir.
  • Ortak nazım biçimleri kullanılmıştır.
  • Mazmun denen ortak sözler kullanılmıştır.

ÖRNEK METİN
13.Yüzyıl

Hoca Dehhanî

Bir kadehle bizi sâk! gamdan âzâd eyledi

Şâd olsun gönli anın gönlümi şad eyledi

(Sâkî, bir kadehle bizi gamdan kurtardı. Gönlümü mutlu ettiği (için) onun (da)

gönlü mutlu olsun.)

14.Yüzyıl

Âşık Paşa

Ey Âşık sen ömrüni Hak ışkına sarf eylegil

Tâ iresin hazrete bir göz yumup açmış gibi

(Ey Âşık! Sen ömrünü Allah aşkına, onun yolunda harca ki onun huzuruna göz yumup açmış gibi bir çırpıda ulaşasın.)

15.Yüzyıl

Şeyhî

Virdi haraba gönlümi şol gam didükleri

Bulınmadı bu derdüme merhem didükleri

(Şu gam dedikleri gönlümü harap etti. Bu derdime merhem bulunmadı.)

16.Yüzyıl

Fuzulî

Mende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var

Âşık-ı sâdık menem Mecnûn1 un ancak adı var

(Bende Mecnûn’dan daha çok âşıklık yeteneği vardır. Sevgide sadakat gösteren âşık benim, Mecnun’un ancak adı var.)

17. Yüzyıl

Nedim

Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedfm

Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana

(Ey Nedim! Senin anlattığın gibi böyle güzel bir kadın bu şehirde yok. Olsa olsa sana bir perinin yüzü görünmüştür.)

18.Yüzyıl

ŞeyhGâlib

Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen

Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen

(Kendine iyi bak çünkü alemin özüsün sen. Varlıkların gözbebeği olan insansın sen.)