Edebi Sanatlar – 9

EDEBİ SANATLAR – 9

1.     “Her an kalbimde sivri bir ok.” dizesinde hangi söz sanatı vardır?

A)    Teşbih

B)    Tezat

C)    Tariz

D)    İstiare

E)    Mecaz-ı mürsel

 

2.     Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

Ve bir zaman semaya bakacaksın ağlayarak

Bu dizelerdeki altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mecaz-ı mürsel

B)    Teşbih-i beliğ

C)    Kinaye

D)    Telmih

E)    İstiare

 

3.     Pazara gittiğimizde bir satıcının “lokuma gel hanım, lokuma” diye bağırdığını işitiriz. Yanına vardığımızda lokum değil de kayısı sattığını fark ederiz.

Satıcı, bu söz oyunuyla hangi edebi sanata başvurmuş olur?

A)    İstiare

B)    Teşbih

C)    Tevriye

D)    Tenasüp

E)    Cinas

 

4.     Neden

Her aşkın içinden ayrılık geçiyor biraz?

Neden

Seni seviyorum diye bağırıyorum, avaz avaz?

Bu dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tecahül-i arif (Bilmezlikten gelme)

B)    İstiare (Eğretileme)

C)    Mecaz-ı mürsel (Ad aktarması)

D)    Telmih (Anımsatma)

E)    Tariz (Dokundurma)

 

5.     “Elma yanaklı, selvi boylu yâr.”

Yukarıdaki dizede aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

A)    Aliterasyon

B)    Seci

C)    Kinaye

D)    İstiare

E)    Teşbih-i beliğ

 

6.     Çağır Karacaoğlan çağır

Taş düştüğü yerde ağır

Gönül sevdiğinden soğur

Görülmeyi, görülmeyi

Bu dörtlüğün ikinci dizesinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tecahül-i arif

B)    Mecaz-ı mürsel

C)    İrsal-i mesel

D)    Leff ü Neşr

E)    Terdid

 

7.     “Evet oğlum, Hoca sevmezdi bilirim Saray’ı

Ama sövmezdi de hoşlanmadığından dolayı”

Bu dizelerde görülen edebi sanat aşağıda­kilerden hangisidir?

A)    Teşbih

B)    Telmih

C)    Tekrir

D)    Mecaz-ı Mürsel

E)    Tariz

8.     Kapım dillenir geceleri

Saçların yüzümü örttükçe

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Teşbih

B)    Kinaye

C)    Teşhis

D)    İntak

E)    Tevriye

 

9.     Ağla, ağla halime

Gülme, kapat gözlerini

Görme, hiçbir şey söyleme!

Altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişki­sine benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)    İyi gün dostu çok olur.

B)    Alçak yerin tepeciği kendini dağ sanır.

C)    Boş çuval dik durmaz.

D)    Dipsiz bir kuyudur aşk.

E)    Bir kız vardı, yok gibi güzel.

 

10.   Büyüksün İlahi büyüksün büyük

Büyüklük yanında kalır pek küçük

Birinci ve ikinci dizede yapılan söz sanatla­rı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I. dize   II. dize

A)    Telmih          Tariz

B)    Tezat            Teşbih

C)    Tekrir            Tezat

D)    Teşbih          Tekrir

E)    Tariz             Telmih

 

11.   “Dertli bağrımda camdan bir kalp var.” cümlesinde bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İstiare

B)    Kinaye

C)    Tariz

D)    Terdid

E)    Mübalağa

 

12.   Nasrettin Hoca’ya bir mecliste sohbet ederken içlerinden biri:

–      “Hocam, kızmayın ama karınız çok geziyor.” der.

–      Hoca da: “İftira etmeyin, o kadar çok gezse de ara sıra bizim eve uğrar.” diye karşılık verir.

Nasrettin Hoca’nın bu sözü aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine örnek olabilir?

A)    Mecaz-ı Mürsel

B)    Kinaye

C)    Tariz

D)    İstiare

E)    Tevriye

 

CEVAPLAR

1 A

2 E

3 A

4 A

5 E

6 C

7 D

8 C

9 E

10 C

11 A

12 C