Edebi Sanatlar – 2

EDEBİ SANATLAR – 2

1.     Aşağıdaki dizelerin hangisinde mübalağa (abartma) söz konusudur?

A)    Evimiz kutu gibi küçük bir evdi

Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi

B)    Koyamam kargayı bülbül yerine

Çiçek açmış dikeni, gül yerine

C)    Düğün olur Arap atlar yarışır

Bayram gelir kanlı, kinli barışır

D)    Bu topraklar ecdadımın ocağı

Evim, köyüm hep bu yerin ocağı

E)    Yaş ilerliyor artık geçti bizden

Gün gelince biz değil miyiz ölen

 

2.     Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin

Yukarıdaki dizede görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kinaye

B)    Teşbih

C)    İstiare

D)    İntak

E)    Teşhis

 

3.     Anadolu, alim değil; fakat ariftir.

Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İstiare

B)Teşbih

C)    Kinaye

D)Mecaz-ı Mürsel

E)    Tevriye

 

4.     Balık besle, kuş besle; ama kin besleme!

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A)    Mübalağa

B)    Kinaye

C)    Seci

D)    Teşbih

E)    Asonans

 

5.     Sen nirede ki güler isen nev-bahar olur

Ben nirede ki ağlar isem lalezâr olur

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin bir arada kullanılması hangi söz sanatına örnek gösterilebilir?

A)    Cinas

B)    Leff ü Neşr

C)    Aliterasyon

D)    Benzetme

E)    Abartma

 

6.     En ağır işçi benim,

Gün 24 saat,

Seni düşünüyorum.

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)    Telmih (Hatırlatma)

B)    İstifham (Sorulama)

C)    Tezat (Zıtlık)

D)    Hüsn-i Ta’lil (Güzel Sebep)

E)    Terdid (Beklenmezlik)

 

7.     Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi

Ekmek verdi, yemek verdi, et verdi

Bu dizelerde yapılan sanatın açıklaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)    Sözü beklenmedik çarpıcı bir sonuçla bitirme

B)    Bir olayı güzel bir sebebe bağlayarak anlatma

C)    Anlamca birbiriyle ilgili olan veya birbirini çağrıştıran kelimeleri birlikte kullanma

D)    Asıl söylenmek istenenin, sözün tersiyle belirtilmesi

E)    Bir sözü veya kelimeyi iki anlama gelecek şekilde kullanma

8.     Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

Yukarıdaki dizede “kalp” ifadesi benzetme ama­cı gütmeksizin “insan” yerine kullanılmıştır.

Açıklaması ve örneği verilen bu edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mecaz-ı Mürsel (Ad aktarması)

B)    Teşbih (Benzetme)

C)    İstiare (Eğretileme)

D)    Teşhis (Kişileştirme)

E)    Tenasüp (Uygunluk)

 

9.     Sen gittin yaslara büründü cihan

Soluyor dallarda gül dertli dertli

Yukarıdaki dizelerde geçen “cihan yaslara büründü, dallarda gül soldu” sözleriyle hangi söz sanatı yapılmıştır?

A)    Telmih

B)    Teşbih

C)    Tecahül-i Arif

D)    Hüsn-i Ta’lil

E)    İntak

 

10.     I.    Boş çuval dik durmaz.

II.    Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

III.    Zenginin horozu da yumurtlar.

IV.    Sarımsak da acı ama evde lazım bir dişi.

Yukarıdaki atasözlerinin her birinde bir söz sanatı vardır.

Bu sanatlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tariz – tezat – kinaye – mecaz

B)    Tezat – tenasüp – kinaye – tevriye

C)    Kinaye – tezat – mübalağa – tevriye

D)    Mübalağa – kinaye – tezat – tariz

E)    Kinaye – mecaz – mübalağa – tenasüp

 

11.   Yeşil ovalardan güle oynaya geçiyorduk (I) Tarlalarda başaklar altın gibi parlıyordu (II) Karşımızda zümrüt ağaçlar… (III) Şahin bakışlı zirveler… (IV) Su gibi hızla akan an… (V)

yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?

A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I

 

12.   Suya ver

sün bağbân gülzârı zahmet çekmesün

Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzâre su.

Burada “bahçıvan, gül bahçesi, gül, su” sözcükleri birbirleriyle ilgilidir.

Buna göre şair dizelerinde hangi edebi sanatı kullanmıştır?

A)    Tenasüp

B)    Tevriye

C)    Telmih

D)    Teşbih

E)    Hüsn-i Ta’lil

 

CEVAPLAR

1 A

2 B

3 D

4 C

5 B

6 E

7 C

8 A

9 D

10 C

11 E

12 A