Edebiyat ile Bilim ve Teknik İlişkisi

Edebiyat ile Bilim ve Teknik İlişkisi

Bilim ve teknik, insan hayatını etkileyen, değiştiren, insan hayatına yön ve­ren yenilikleri, gelişmeleri içerir. Bütün bu gelişmeler ve yenilikler, insanı il­gilendirdiği için doğal olarak edebiyat ürünlerinde yer alır. Bir toplumun bi­lim ve teknikteki seviyesini, yazılan edebî metinlere bakarak tahmin edebili­riz. Bilim ve teknikteki gelişmeler, edebiyatın gelişmesini de etkilemiştir. Ör­neğin, matbaanın bulunması, herkesin edebî eserlere ulaşımını kolaylaştır­mış, gazetenin çıkarılmasına zemin hazırlamış; bu da gazete çevresinde olu­şan edebî metinlerin oluşumunu sağlamıştır. 20. yüzyılda fütürizm (makine­yi ve hızı sanata sokan edebiyat akımı) akımına bağlı sanatçılar edebiyatı ta­mamıyla teknolojik gelişmelerin bir anlatım aracı olarak görmüşlerdir.

Edebiyat ürünlerinde insanı ilgilendiren birçok konu arasında bilim ve tek­nikle ilgili konulara da yer verildiği görülür. Bilim adamlarının hayat hikâyelerini kurmaca bir dünya içinde sunan, bilimsel buluşların ve keşiflerin hikâyesini roman tadıyla veren eserler az değildir. Bunlar arasında öyle eserler vardır ki yakın ya da uzak geleceği öngörerek bilim adamlarına yol göstermiştir. Jules Verne’in romanları bu alandaki ilk örnekler olarak kabul edilir.