İslamiyet Öncesi-Halk-Divan Edebiyatı-1(Online-Test Çöz)

İslamiyet Öncesi - Halk - Divan (Karışık) - 1

Soru 1

Aşağıdakilerden  hangisi  İslamiyet öncesi destanlardan biri değildir?

A
Bozkurt Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türeyiş Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şu Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Üç Şehitler Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Alp Er Tunga Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Anadolu'da din dışı konularda kasideler, gazeller söyleyen ilk Divan şairidir. Divan şiirinin ilk büyük temsilcisi sayılır. XIII. yüzyılda yaşamıştır. Dili ya­lın ve akıcıdır. Anadolu Selçuklu Sultanı III. Alaed­din Keykubat'a sunduğu Farsça yirmi bin beyitlik "Selçuklu Şehnamesi"yle tanınır.

Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Yunus Emre                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Âşık Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmedi  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şeyhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hoca Dehhani
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3
Aşık Tarzı Halk edebiyatının dili sade olup "...........” ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle oluşturulan şi­irlerin başlığı yoktur. Daha çok doğaçlamayla söylendiği için yarım kafiye ağırlıklıdır. Şiirlerin son dörtlüğünde şairin mahlası geçer; mahlas kullanmaya "tapşırma" denir. Şairlerin (ozanla­rın) şiirleri "...........” adı verilen defterde toplanır. Güncel ve sosyal olaylar şiire yansır. Karaca­oğlan, Dertli, Dadaloğlu temsilcilerindendir. Koşma, semai, varsağı, destan gibi nazım bi­çimleri kullanmışlardır. Koşmanın dört nazım türü vardır: ağıt "........” taşlama ve güzelleme.
 
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
aruz, cönk, mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
hece, cönk, semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
aruz, divan, destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
hece, divan, türkü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
hece, cönk, koçaklama
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

            I.    Türk lehçesinin  ansiklopedik sözlüğüdür; Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

 

II.    Eserin adı "mutluluk veren kitap" anlamına gelir, Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.

 

III.   Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan eser "hakikatlerin eşiği" anlamına gelmek­tedir.

 

IV.   12 hikayeden oluşan eser, Oğuz boylarının komşularıyla olan ilişkilerini, gelenek ve gö­reneklerini anlatır.

 

Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağı­dakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A
Divan-ı Hikmet          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Atabetü'l Hakayık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kutadgu Bilig            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kitab-ı Dede Korkut
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Divanü Lügati't Türk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı Türklerin İsla­miyet ^ i benimsediği X-XI. yüzyıla kadar sürer. (II) Çoğunlukla sözlü edebiyata dayanır. (III) Bu­nun nedeni Türklerin göçebe yaşamı nedeniyle yazıyı çok geç kullanmalarıdır. (IV) Sözlü edebi ürünlerde nazım birimi dörtlük, temel ölçü de hece ölçüsüdür. (V) Ayrıca şiirler "baksı" adı ve­rilen saz eşliğinde söylenir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Aşağıdaki destan-ulus eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A
Şehname - Arap          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Gılgamış- Sümer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Muhaberata - Hint      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
llyada - Yunan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şu - Türk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Gerçeklerin eşiği" anlamına gelen eser, Yük­nekli Edip Ahmet tarafından yazılan bir öğüt ki­tabıdır. 12. yüzyılda Hakaniye Türkçesiyle yazı­ya geçirilmiştir.

Yukarıda sözü edilen eserin adı nedir?

A
İskendername
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Atabet'ül Hakayık
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kutadgu Bilig            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kitab-ı Dede Korkut
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Göktürk Kitabeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslamlık öncesi Türk destanlarından biri değildir?

A
Oğuz Kağan                        
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru Cevap:
B
Alp Er Tunga
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Manas
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ergenekon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Göç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Sembolik dört kahraman aracılığıyla ideal bir devlet adamının nasıl olması gerektiğini mesnevi nazım biçimi, aruz ölçüsü, Hakaniye lehçesiyle aktaran ve 11. yüzyılda yazılan bir si­yasetname kitabıdır.

Burada sözü edilen eser ve eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Siyasetname, Nizamü'l Mülk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Atabet'ül Hakayık, Edip Ahmet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Muhakemetü'l Lûgateyn, Ali Şir Nevai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Tasavvuf edebiyatımızın öncüsüdür. Anado­lu'da yaşamadığı halde Anadolu'daki tasavvu­fun gelişmesinde kaynak olmuştur. Dörtlükler halinde ve hece vezniyle oluşturulan Divan-ı Hikmet adlı kitabı İslamlığa geçiş döneminin te­mel eserlerindendir.

Burada sözü edilen tasavvuf öncüsü aşağı­dakilerden hangisidir?

A
Yunus Emre                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Yesevi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Edip Ahmet                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hacı Bektaş Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dede Korkut
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

             I.    Sagu

II.    Taşlama

III.   Sav

IV.  Mersiye

V.   Koşuk

Yukarıda verilmiş edebi ürünlerden hangi ikisi içerik yönüyle benzerlik gösterir?

A
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.            
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

VIII. yüzyılda 38 harfli Göktürk alfabesiyle yazılan ve Tonyukuk, Kültigin, Bilge Kağan adına dikilen Türk edebiyatının ilk yazılı bel­geleri sayılan Göktürk (Orhun) Yazıtlarının yazarı kimdir?

A
Thomsen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bilge Kağan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Strahlenberk                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kaşgarlı Mahmut
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yolluğ Tigin
İpucu:
TEBRİKLER!
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Katip Çelebi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Katip Çelebi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Tarih, coğrafya ve diğer alanlarda verdiği eserler­de …