İslamiyet Öncesi-Halk-Divan Edebiyatı-1(Online-Test Çöz)

İslamiyet ÖncesiHalkDivan Edebiyatı-1(Online-Test Çöz)

İslamiyet Öncesi - Halk - Divan (Karışık) - 1

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tasavvuf edebiyatımızın öncüsüdür. Anado­lu'da yaşamadığı halde Anadolu'daki tasavvu­fun gelişmesinde kaynak olmuştur. Dörtlükler halinde ve hece vezniyle oluşturulan Divan-ı Hikmet adlı kitabı İslamlığa geçiş döneminin te­mel eserlerindendir.

Burada sözü edilen tasavvuf öncüsü aşağı­dakilerden hangisidir?

A
Yunus Emre                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Yesevi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Edip Ahmet                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hacı Bektaş Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dede Korkut
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Anadolu'da din dışı konularda kasideler, gazeller söyleyen ilk Divan şairidir. Divan şiirinin ilk büyük temsilcisi sayılır. XIII. yüzyılda yaşamıştır. Dili ya­lın ve akıcıdır. Anadolu Selçuklu Sultanı III. Alaed­din Keykubat'a sunduğu Farsça yirmi bin beyitlik "Selçuklu Şehnamesi"yle tanınır.

Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Yunus Emre                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Âşık Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmedi  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şeyhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hoca Dehhani
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

"Gerçeklerin eşiği" anlamına gelen eser, Yük­nekli Edip Ahmet tarafından yazılan bir öğüt ki­tabıdır. 12. yüzyılda Hakaniye Türkçesiyle yazı­ya geçirilmiştir.

Yukarıda sözü edilen eserin adı nedir?

A
İskendername
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Atabet'ül Hakayık
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kutadgu Bilig            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kitab-ı Dede Korkut
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Göktürk Kitabeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşık Tarzı Halk edebiyatının dili sade olup "...........” ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle oluşturulan şi­irlerin başlığı yoktur. Daha çok doğaçlamayla söylendiği için yarım kafiye ağırlıklıdır. Şiirlerin son dörtlüğünde şairin mahlası geçer; mahlas kullanmaya "tapşırma" denir. Şairlerin (ozanla­rın) şiirleri "...........” adı verilen defterde toplanır. Güncel ve sosyal olaylar şiire yansır. Karaca­oğlan, Dertli, Dadaloğlu temsilcilerindendir. Koşma, semai, varsağı, destan gibi nazım bi­çimleri kullanmışlardır. Koşmanın dört nazım türü vardır: ağıt "........” taşlama ve güzelleme.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
aruz, cönk, mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
hece, cönk, semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
aruz, divan, destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
hece, divan, türkü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
hece, cönk, koçaklama
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

I.    Sagu

II.    Taşlama

III.   Sav

IV.  Mersiye

V.   Koşuk

Yukarıda verilmiş edebi ürünlerden hangi ikisi içerik yönüyle benzerlik gösterir?

A
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.            
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki destan-ulus eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A
Şehname - Arap          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Gılgamış- Sümer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Muhaberata - Hint      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
llyada - Yunan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şu - Türk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden  hangisi  İslamiyet öncesi destanlardan biri değildir?

A
Bozkurt Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türeyiş Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şu Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Üç Şehitler Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Alp Er Tunga Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

VIII. yüzyılda 38 harfli Göktürk alfabesiyle yazılan ve Tonyukuk, Kültigin, Bilge Kağan adına dikilen Türk edebiyatının ilk yazılı bel­geleri sayılan Göktürk (Orhun) Yazıtlarının yazarı kimdir?

A
Thomsen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bilge Kağan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Strahlenberk                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kaşgarlı Mahmut
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yolluğ Tigin
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

(I) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı Türklerin İsla­miyet' i benimsediği X-XI. yüzyıla kadar sürer. (II) Çoğunlukla sözlü edebiyata dayanır. (III) Bu­nun nedeni Türklerin göçebe yaşamı nedeniyle yazıyı çok geç kullanmalarıdır. (IV) Sözlü edebi ürünlerde nazım birimi dörtlük, temel ölçü de hece ölçüsüdür. (V) Ayrıca şiirler "baksı" adı ve­rilen saz eşliğinde söylenir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

I.    Türk lehçesinin  ansiklopedik sözlüğüdür; Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

II.    Eserin adı "mutluluk veren kitap" anlamına gelir, Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.

III.   Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan eser "hakikatlerin eşiği" anlamına gelmek­tedir.

IV.   12 hikayeden oluşan eser, Oğuz boylarının komşularıyla olan ilişkilerini, gelenek ve gö­reneklerini anlatır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağı­dakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A
Divan-ı Hikmet          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Atabetü'l Hakayık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kutadgu Bilig            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kitab-ı Dede Korkut
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Divanü Lügati't Türk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslamlık öncesi Türk destanlarından biri değildir?

A
Oğuz Kağan                        
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru Cevap:
B
Alp Er Tunga
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Manas
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ergenekon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Göç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Sembolik dört kahraman aracılığıyla ideal bir devlet adamının nasıl olması gerektiğini mesnevi nazım biçimi, aruz ölçüsü, Hakaniye lehçesiyle aktaran ve 11. yüzyılda yazılan bir si­yasetname kitabıdır.

Burada sözü edilen eser ve eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Siyasetname, Nizamü'l Mülk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Atabet'ül Hakayık, Edip Ahmet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Muhakemetü'l Lugateyn, Ali Şir Nevai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.