İslamiyet Öncesi-Halk-Divan Edebiyatı-2(Online-Test Çöz)

İslamiyet ÖncesiHalkDivan Edebiyatı-2(Online-Test Çöz)

İslamiyet Öncesi - Halk - Divan (Karışık) - 2

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

".............” yüzyıl, Divan edebiyatının en büyük iki şai­rini yetiştirmiştir. Birincisi Bağdat çevresinde yaşayan ve Türkçe, Arapça, Farsça divanları, "Leyla vü Mecnun" gibi eserleri ve Kanuni'ye yazdığı ünlü mektubu Şikayetname ile tanınan ".........” 'dir. İkincisi ise İstanbul'da saray çevresinde yetişen gazelleri yanında ünlü yedi bendlik Ka­nuni Mersiyesi ile sanatının zirvesine çıkan Sul­tanü'ş Şuara (Şairler Sultanı) "............” 'dir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
XV.                      Fuzuli                  Nefi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
XVII.                    Nedim                  Nabi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
XVI.                     Şeyhi                   Baki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
XVII.                    Şeyh Galip          Nedim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
XVI.                     Fuzuli                  Baki
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Baki, Fuzuli ve Şeyh Galip'in ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üçü de Divan edebiyatımızın ünlü şairlerindendir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Üçü de Türkçe, Arapça ve Farsça Divan'a sahiptir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Üçü de Mevlevidir ve gazel yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Üçü de Leyla vü Mecnun mesnevi yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Üçü de Sebk-i Hindi akımından etkilenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki eser-şair eşleştirmelerinin hangi­sinde yanlışlık yapılmıştır?

A
Risalet'ün Nushiyye - Yunus Emre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Siham-ı Kaza - Nedim
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Vesilet'ün Necat - Süleyman Çelebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hayriye - Nabi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüsn-ü Aşk - Şeyh Galip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

I.    Sanatlı, süslü, ağır bir dil kullanılmıştır.

II.    Sadece yüksek zümrenin anlayabileceği bir edebiyattır.

III.   Biçim ve içerik yönünden Arap-lran kültürü­nün etkisinde kalmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde sözü edilen edebiyat dönemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fecriati edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Divan edebiyatı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Halk edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Servetifünun edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Milli edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden   hangisi  Tekke-Tasavvuf edebiyatı şairleri içinde yer almaz?

A
Karacaoğlan  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ahmet Yesevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yunus Emre                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Pir Sultan Abdal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kaygusuz Abdal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

VIII. yüzyılda Orta Asya'da Orhun ırmağı kı­yısında dikilen ve ilk Türk alfabesi olan Gök­türk harfleriyle yazılan Göktürk Yazıtlarında aşağıdaki konulardan hangisi işlenmiştir?

A
Devlet adamlarının yaptığı yolsuzluklar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türklerle Çinlilerin elbirliği içinde kalkınmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Türk devlet adamlarının milletiyle hesaplaşması
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Türk yazı dilinin nasıl geliştirileceği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türklerle İranlıların yaptığı savaşlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı ve onun­la ilgili karşısında verilen bilgilerde bir yan­lışlık söz konusudur?

A
Baki    : "Şairler Sultanı" unvanıyla anılan şairin en ünlü eseri "Kanuni Mersiyesi"dir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nabi    : Divan edebiyatının didaktik şiirlerinin en önemli ismidir. Oğlu için yazdığı "Hayrabat" adlı mesnevisi vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nedim:  İstanbul halkının deyimlerini, zevkini şiire getirmiştir, Türk edebiyatında "mahallileşme" akımını başlatmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nef'i :   Övgü ve hicivleriyle ünlüdür,"Siham-ı Kaza" hicivlerinin yer aldığı yapıtıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şeyh : Divan edebiyatının ilk şairidir, lirik Galip    şiirleriyle tanınır, "Selçuklu Şehnamesi" adlı eseri vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

I.    Nazım birimi dörtlüktür, kafiye zayıftır.

II.    Şairler, şiirlerini "lir" adı verilen saz eşiğin­de söyler.

III.   Şiirlerin  dili  halkın  arasında  konuşulan Türkçedir.

IV.   Kullanılan vezin hece veznidir, bazı şairler aruzu da kullanmıştır.

V.    Hecenin 7'li ve 11'li kalıpları kullanılır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinde Halk edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlış­lığı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Nabi (I) övgü ve hicivleriyle  (II) ünlü Divan şairidir. Kalemini kılıç gibi kullanan şair, söz sanatlarında da olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Daha son­raları İstanbul'un bir ilçesine ismini veren Vezir Bayram Paşa'yı (III)  hicvetmesi sonunu hazırlamış­tır. Padişah IV. Murat  (IV) zamanında XVIII. yüzyılda yaşayan şairin Siham-ı Kaza  (V) adlı eseri ünlüdür.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangi­sinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

I.    Temel nazım birimi dörtlüktür.

II.    Sade, katıksız bir Türkçe kullanılmıştır.

III.   Genellikle düzyazıya ağırlık verilmiştir.

IV.  Şiirler "kopuz" denen saz eşliğinde söylenir.

V.   Temel ölçü hece ölçüsüdür.

Numaralanmış   cümlelerdeki   bilgilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı için söylenemez?

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki ya­zdığı Türk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?

A
Kutadgu Bilig                  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Uygur Metinleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kültigin Yazıtı                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tonyukuk Yazıtı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bilge Kağan Yazıtı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

1375 -1431 yılları arasında yaşamış "Divan" ve "Hüsrev ile Şirin" mesnevisi sahibidir. Ona asıl ününü "Harname" adlı mesnevisi sağlamıştır. Bir eşeğin başından geçen olayları anlatan bu mesnevi, Divan edebiyatının en ünlü hiciv ürün­lerindendir. XVI. yüzyılın büyük Divan şairi Fu­zuli'yi etkilemiştir.

Burada özellikleri verilen şairimiz aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Aşık Paşa                                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Necati Bey
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Süleyman Çelebi                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şeyhi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şeyh Galip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdakilerden  hangisi  İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ürünlerinden değildir?

A
Sagu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Destan          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sav                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tuyuğ                    
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Koşuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.