İslamiyet Öncesi-Halk-Divan Edebiyatı-3(Online-Test Çöz)

İslamiyet ÖncesiHalkDivan Edebiyatı-3(Online-Test Çöz)

İslamiyet Öncesi - Halk - Divan (Karışık) - 3

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Karacaoğlan'la Gev­heri'nin ortak özellikleri arasında yer almaz?

A
Her ikisi de Âşık edebiyatı şairlerindendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Divan edebiyatının etkisinde kalmışlardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Aşk, tabiat konularını işlemişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk deyimlerine ve söyleyişlerine şiirlerinde yer vermişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

13. yüzyılda yaşamıştır, Türkistan'ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Ahmet Yesevi'nin isteğiy­le Anadolu'ya gelmiştir. Bilinen en önemli eseri "Makalat" tır; sohbetler sözler anlamına gelir. Hz. Adem'in yaratılışı, Şeytan ve şeytani işler, Allah'ın birliği gibi konuları ele almıştır.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hacı Bektaş-ı Veli                
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yunus Emre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Pir Sultan Abdal                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gevheri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Seyrani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A
Arap ve Iran edebiyatının nazım şekilleri kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Toplumsal konulara değinilmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ölçü aruz, nazım birimi beyittir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Biçimden çok düşünceye önem verilmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şiirde bütün güzelliği değil, parça güzelliği önemlidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

I.    Kaygusuz Abdal

II.    Eşrefoğlu Rumi

III.   Pir Sultan Abdal

Yukarıda verilen şairlerin ortak özelliği aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A
Devlete karşı tavır almaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sadece hece veznini kullanmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirlerinde tasavvufi unsurlara yer vermeleri
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hem nazım, hem düzyazı türünde eserler vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mesnevi şairleri olarak tanınmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinde Halk edebiya­tıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A
Şiirlerde, milli ölçü olan hece ölçüsü kullanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şairler, genellikle okumamış kişilerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halkın içinden doğan eserler, konu, tema ve duyarlık bakımından halkın hayatına sıkı sıkıya bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dil ve anlatımda süslü sanatlı söyleyiş vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bu edebiyat, halk diline bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

I.    Alp Er Tunga Destanı: Türk-lran savaşla­rıyla Alp Er Tunga'nın yiğitliklerinin anlatıl­dığı destandır.

II.  Şu Destanı: İskender ile Türkler arasındaki savaşların ve Hükümdar Şu'nun destanıdır.

III.   Oğuz Kağan Destanı: Hun Hükümdarı Me­te'nin yiğitliklerini, ülkesini genişletip oğulla­rı arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatan destandır.

IV.   Bozkurt Destanı: Savaşta yaralanan bir Türk'ün, dişi bir kurt tarafından kurtarılması, korunması ve Türklerin, sözü edilen kurtla bir Türk'ten çoğaldığını anlatan bir destandır.

V.   Ergenekon Destanı: Türklerin, Kutsal taşı Çinlilere vermeleri üzerine, tanrı tarafından cezalandırılmaları kuraklığın başlaması ne­deniyle de göç etmeleri anlatılır.

Yukarıda destanlarla ilgili bilgilerden hangi­si yanlıştır?

A
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

(I) Eserin adı "mutluluk veren bilgi" anlamına gelir. (II) Yazarı, Yusuf Has Hacip'tir. (III) Kara­hanlılar zamanında (XI. yüzyıl-1070) yazılmış, ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerek­tiği üzerinde durulmuştur. (IV) Eserde İslamlık öncesi nazım türlerinden de söz edilir. (V) Na­zım birimi beyit, ölçüsü aruzdur.

Yukarıdaki cümlelerde Kutudgu Bilig'le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Türk yazılı edebiyatının ilk örnekleri Orhun Yazıtlarıdır. (II) Köktürklerden kalan bu yazıt­lar, üç mezar taşından ibarettir. (III) Orhun Ir­mağı kıyısında bulunmuş; W. Thomsen tarafın­dan okunmuştur. (IV) Uygur alfabesiyle yazılan bu yazıtlar, Kültigin, Bilge Kağan ve Vezir Ton­yukuk adına dikilmiştir. (V) Yazılar, Yollug Tigin tarafından taşlara kazınarak yazılmıştır.

Yukarıdaki cümlelerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Her millette olduğu gibi Türklerde de kendine özgü sözlü edebiyat ürünleri vardır. Bu ürünler eski Türk topluluklarında söylenen çeşitli ürün­lerdir. Bunlardan ".....”, av törenlerine; ".......”, kurban törenlerine; "..........” yas ve ölüm törenlerine verilen addır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa­ğıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
sığır - şölen - yuğ
İpucu:
TEBRİKLER!
B
şölen - yuğ - sığır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
sığır - yuğ - şölen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
yuğ - sığır- şölen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
şölen - sığır - yuğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

(I) Eserin adı, "Türk dili'nin yüce (genel) sözlü­ğü" anlamına gelir. (II) Adından da anlaşılacağı gibi, eser bir sözlüktür; Araplara Türkçeyi öğret­mek amacıyla yazılmıştır. (III) Bundan dolayı, Türkçenin Arapça karşısında savunulduğu bir eser olarak değerlendirilir. (IV) Eserde Türkçe sözcüklerin anlamları Türkçeyle açıklanmakta ve her maddeden sonra birtakım Türkçe metin­ler örnek olarak verilmektedir. (V) Kaşgarlı Mahmut tarafından XI. yüzyılda yazılan eserin asıl önemi de, işte bu derleme Türkçe metinler­den ileri gelmektedir; yani eser, zengin bir folk­lor kaynağı durumundadır.

Yukarıdaki cümlelerde Divanü Lugati't Türk'le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

(I) "Sığır" adı verilen cenaze törenlerinde söyle­nen bu şiirler, Halk edebiyatındaki ağıtların en eski biçimleridir. (II) Ölen kişinin iyiliğinden, ölü­münden, doğurduğu acıdan söz eder. (III) Na­zım birimi dörtlük, ölçüsü hecedir. (IV) Sözlü gelenek içinde ortaya çıkan bu şiirden yalnız ikisi günümüze kadar gelebilmiştir. (V) Bunlar, sakaların komutanı Alp Er Tunga ile Batı Hun Devleti hükümdarı Atilla'nın ölümü üzerine söylenmiştir.

Yukarıdaki cümlelerde saguyla ilgili bilgiler­den hangisinde yanlışlık vardır?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

I.     Bozkurt

II.    Muhaberata

III.   Ramayana

IV.  Şinto

V.   Igor

Yukarıda verilmiş destanlardan hangi ikisi aynı ulusa aittir?

A
III. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.        
İpucu:
TEBRİKLER!
D
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

I.    Bir önsöz ve 12 öyküden oluşur.

II.    Nazımla nesir iç içedir.

III.   Destandan halk hikayesine geçiş dönemi ürünüdür.

IV.  Oğuz boylarının, komşularıyla olan ilişkile­rini anlatır.

Yukarıda  numaralanmış  cümlelerde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atabetü'l Hakayık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kitab-ı Dede Korkut    
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kutadgu Bilig
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Divan-ı Hikmet              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Divanü Lugati't-Türk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.