LYS Türk Edebiyatı Denemesi – 3 (Test Çöz – Online)

LYS Türk Edebiyatı Denemesi  ya da yeni ismiyle AYT Edebiyat Denemesi (Test Çöz – Online)

LYS Türk Edebiyatı Denemesi - 3

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Tanzimat edebiyatı, 1860 ^ ta Tercüman-ı Ahval ga­zetesinin yayımlanmasıyla başlar, 1896 ^ ya kadar sürer. (II) Batıcı ve yenilikçi olan şair ve yazarlar, sanatlarını toplum için kullandılar. (III) Divan şiir anlayışını yıkarak Batı şiirinin biçim ve içeriğini şiirlerinde başarıyla uygula­dılar. yıkmaya çalıştılar. (IV) Çok yönlü bir anlayışla şiir, roman, tiyatro... vb. türlerde de ürün verdiler... (V) Vatan, millet, hürriyet, adalet, meşrutiyet kavramlarını heyecanla savundular. daha geniş kitlelere seslenebilmek için, dilde sadelik yanlısıdırlar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Şiirinde yalnızlık ve ölüm konularını sıklıkla işleyen  şairin en ünlü eseri  "Otuz Beş  Yaş " şiiridir. Biçime önem veren sanatçı heceye yeni söyleyiş olanakları hazırlamıştır. Ga­rip akımından etkilenerek serbest şiirler de yazan şairin şiirleri, romantizmden sembolizme kadar değişik akımlara açık niteliktedir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Nihat Asya                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kemalettin Kamu          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Orhan Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ziya Osman Saba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Atatürk ^ ü yakından tanıyan bu şair ulusal duyguları ve Atatürk sevgisini  şiirlerinde işlemiş; memleket güzellikle­rini ve davalarını dile getirmiştir. Bu  şiirlerinde abartılı bir dili vardır ve bunlar bir söylev edası taşır. Heceyle yazdığı bu  şiirlerinde  "Ankaralı Âşık Ömer "   mahlasını kullanmıştır. Faruk Nafiz ^ le birlikte  "Onuncu Yıl Marşı " nı da yazmıştır.

Sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Behçet Kemal Çağlar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cahit Külebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ceyhun Atuf Kansu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fazıl Hüsnü Dağlarca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Cumhuriyet dönemi yazarlarından Tarık Buğra ^ nın Kurtuluş Savaşı ^ nı ve Anadolu halkının  geleneksele, dinine ve yurt sevgisine bağlılığını anlatan yapıtı aşağıdakilerden  hangisidir?

A
İbiş ^ in Rüyası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ateşten Gömlek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Küçük Ağa
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Türk ^ ün Ateşle İmtihanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaban
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

I.   Realizmde sanatçılar, anlattıklarını gözleme ve bel­geye dayandırmayı amaçlar.

II.   Eserlerde günlük hayatta rastlanabilen, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar anlatılmıştır.

III.   İnsan, davranışlarıyla, tutkularıyla çok yönlü olarak en ince ayrıntısına kadar anlatılır.

IV.  Çevre ve doğa tasvirine çok önem verilir. Çevre ve doğa betimlemesi, eseri süslemek için yapılır.

V.   Sanatçılar eserlerinde kendi kişiliklerini gizler, ken­dilerinin dışındaki olay ve kişileri nesnel bir gözle inceleyerek ele alırlar.

Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde realizm akımıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Şiir yazmaya Servet-i Fünun dergisinde başlamıştır. İlk şiiri Cenge Giderken ile tanınmıştır. Tüm şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır. Konularını toplumun sıkıntılarından, sosyal-epik hayat sahnelerinden almıştır. Didaktik şiirler yazmıştır. Türkçe şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Zafer Yolunda, Dante ^ ye önemli yapıtlarındandır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Arif Nihat Asya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Orhan Seyfi Orhon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7
Geçmişten adam hisse kapmış.
Ne masal şey!
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
Tarih ^ i ‘tekerrür ^ diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A
Didaktik şiir özelliği taşımaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kıt ^ a nazım biçimiyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Birinci ve üçüncü dizeler serbest, ikinci ve dördüncü dizeler uyaklıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sözde soru cümleleri kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Sorun apaçık ortada:  İnsanımız televizyon seyretmeyi, kitap, gazete, dergi okumaya tercih ediyor. (II) Bu tercih beraberinde pek çok sorunu da getiriyor. (III) Görme yo­luyla kazanılan kültür, yaşamı hemen hemen tek başına belirlemeye başlıyor. (IV) Basılı ürünlerin okunmaması, daha doğrusu giderek azalan oranlarda okunması, dün­yayı okuma yoluyla algılama, yorumlama yetisini ortadan kaldırıyor. (V) Dilin çeşitli bağlamlarda ve düzlemlerde zengin olanaklar sergileyen kullanımından yoksun kalma değişik iletişim sorunları doğuruyor.

Yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili aşağıdaki açık­lamaların hangisi yanlıştır?

A
I. cümlede paragrafta sözü edilen sorunların nedeni açıklanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. cümlede "getirmek" sözcüğü "iletmek, bildirmek" anlamında kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III. cümlede görsel öğelerin yaşamımızdaki yerinden söz edilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV. cümlede  "dünya"  sözcüğünün kullanımı, ad aktarmasına örnektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V. cümlede dilin iletişimdeki önemine değinilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirleri  "Dergah "   ve  "Milli Mec­mua "   gibi dergilerde yayınlanmıştır. Varlık, Oluş, Yücel, Türk Düşüncesi, Türk Dili ve bir ara kendisinin yönettiği "Ülkü "   dergisindeki şiirleriyle tanınmıştır. Şiirlerde hece ölçüsüne yeni olanaklar aramıştır. Kimi zaman lirik bir dille kişisel duygularını aktarmıştır. Köşebaşı, Bir Pazar Günü oyunları yazmış, bu oyunlar oynanmıştır. Folklör derlemeleri olan sanatçının, halk ozanı Aşık Veysel ^ in tanınmasında etkisi büyüktür.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin han­gisidir?

A
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Orhan Veli Kanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Attila İlhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Behçet Kemal Çağlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

"Güleriz hep ağlanacak halimize "   cümlesindeki söz sanatının benzeri, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A
Ben de gördüm güneşin doğarken battığını
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ay, altın ağaçlardan yere damlıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Güller kızarır o gonca gül gülünce
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sana olan aşkım dağı eritir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Hece ölçüsüyle  şiir yazan önceki topluluğun  şiirlerini ger­çekçilikten uzak bulan----, "canlılık, samimiyet ve sürekli yenilik " ilkeleriyle yola çıktılar. Ancak bu üç ilkeden de yoksundular. Öncelikle biçimde bir yenilik getiremediler. Özde ise  "Verlaine "   ve özellikle  "Baudelaire "   gibi Fransız şairlerini örnek aldılar. Bu topluluğun üyelerinin çoğu,  şiiri bırakarak başka alanlara geçti. Grubun sanatçılarından----, şiir çalışmalarını sürdürdü. Çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev - aile sevgisi, küçük mutluluklarla yetinme gibi konuları işledi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki­lerden hangisi getirilmelidir?

A
II. Yeniciler-  Edip Cansever
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Genç Kalemler  ...“  Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Beş  Hececiler  ...“  Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Maviciler  ...“  Attila İlhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yedi Meşaleciler  ...“  Ziya Osman Saba
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Makale, bir düşünceyi dile getirmek, savunmak amacıyla belgelere dayalı olarak oluşturulan yazıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Deneme, yazarın çeşitli konularda, kendi düşüncelerini kendisiyle konuşur gibi anlattığı yazıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fıkra, güncel konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan günlük gazete yazısıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Otobiyografide, yazar kendini anlatması yanında, çevresindeki kişileri ve olayları da anlatır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Monografi, herhangi bir kişi, olay, yapıt üzerine özel bir görüşle yapılan araştırmadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisi bir gazelin matla beytidir?

A
Bezm-i aşk içre Fuzûli nice ah eylemeyem
Ne temettu ^ bulunur neyde sadadan gayrı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ya rab belayı aşk ile kıl aşina beni
Bir dem bela-yı aşktan etme cüda beni
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yardan mehcur iken düşdük diyar-ı gurbete
Dehr gösterdi yine hicran hicran üstüne
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ayağın sakınarak basma aman sultanım
Dökülen mey kırılan şişe-î rîndan olsun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Eski bir caminin avlusunda, kalın gövdeli, asırlık bir çı­narın altındaki tahta sırada oturuyorum. Ağacın dallarına toplaşmış kargaların yaygarasından başka ses yok. Gün yeni ağarıyor. Biten geceye mi sitem ediyor kargalar, günü mü karşılıyor, yoksa aralarında çözümlenememiş bir so­rundan ötürü mü bu kıyameti koparıyor, anlayamadım.

Bu parça için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A
Hakim bakış açısıyla yazılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kişileştirmeye başvurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Niteleyici birden fazla sözcük kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II. cümle bir ad cümlesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Ege ve Akdeniz ^ i anlatan eserlerinde şiirsel bir dil kullan­mıştır. Deniz, deniz insanları, doğa, onun eserlerinde önemli yer tutar. Sürgün olarak gittiği Bodrum ^ a yerleşen sanatçı sık sık dostlarıyla yaptığı deniz yolculuklarında tanıdığı süngerciler, onun eserlerine girmiştir. Denizcilik terimlerini eserlerine yansıtmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin han­gisidir?

A
Sait Faik Abasıyanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cevat Fakir Karaağaçlı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Melih Cevdet Anday
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16
(I)Yazınsal yaratılarda yer alan öğeler belli bir düzene sahip olmalıdır. (II) Bu öğelerin bir birine bağlanıp bütün­leşerek oluşturdukları sisteme biçim denir. (III) Diğer edebi türlerde çok önemli olmasa da şiir için en önemli unsur­lardan biridir. (IV)  "Şiir ölüyor, bin yıllardır devam eden bu tür yok oluyor. "   diyenler bu savlarını şiirde biçimin artık kullanılmadığını söyleyerek desteklemeye çalışıyorlar. (V) Bana kalırsa şiirin öldüğü falan yok; zaten bu şekilde konuşanların da tek yaptığı şey konuşmak oluyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda­kilerden hangisi söylenemez?
A
I. cümlede ünsüz yumuşamasına aykırı bir sözcük kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. cümlede bileşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. cümlede "de"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV. cümlede ünlü daralmasına uğrayan sözcük yoktur.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V. cümlede bir sözcükte hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 17

Yazarın gündelik olayları, özel bir görüşle, kanıtlama gereği duymadan yazdığı günübirlik yazılardır. Dilde doğallık vardır. Okuyucu ile sohbet ediyormuş gibi bir hava vardır.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerin han­gisidir?

A
Fıkra                  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Anı                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mektup                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sohbet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 18

Kırkına geldiğinde her şeyden elini eteğini çekip de sakin bir dağ kulübesinde yaşamayı düşlemeyen var mıdır acaba? Bana soracak olursanız yok. Büyük şehirlerde, ha­yatın koşuşturması içinde özlemini duyduğumuz bu doğal ortam, insanın gerçekten mutlu olacağı tek yerdir bence. Bir kır çiçeğine dokunmayalı kaç yıl oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz? Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp hayallerinize göz kırptığı inişler çıkışlar gurbet mi bizim için?

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A
Betimleyici anlatıma başvurulmuştur.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kişileştirmeden yararlanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yanıt gerektirmeyen soru cümlelerine yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Devrik cümleler kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söyleşi biçiminde yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 19

Türk Edebiyatı ^ nın ilk çeviri romanı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Letaif-i Rivayat                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Telemak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Küçük  Şeyler                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sergüzeşt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sefiller
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 20

Şiir, öykü, deneme, makale, edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiştir. Şiirlerinde müzik, duygu ve hayal unsurlarına yer vererek kendine özgü bir şiir dili oluş­turmuştur. Hikayelerini  "Abdullah Efendi ^ nin Rüyaları "   ve "Yaz Yağmuru "   adlı kitaplarında toplamıştır. "Beş Şehir " adlı deneme kitabında İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya ve Bursa hakkındaki yazılarını toplayan sanatçının  "Huzur " adlı romanında bilinçaltı incelemeleri geniş yer tutar.

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Memduh  Şevket Esendal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Reşat Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 21

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır?

A
Hayriyye, 17. yy. şairlerinden Nabi ^ nin mesnevi biçiminde yazdığı, öğüt veren, sosyal, didaktik bir yapıttır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cihannüma adlı yapıtın sahibi Katip Çelebi, Batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realizm ve natüralizm roman ve hikayede, parnasizm ise  şiirde gerçekçilik demektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
H. Rahmi Gürpınar, tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini, inançlarını, dilini, alaysamalı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Cumhuriyet döneminde yetişen halk  şairi Aşık Veysel ^ in şiirleri, "Dostlar Beni Hatırlasın"  adlı kitapta bir araya getirilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 22

Yazın hayatına İstiklal Savaşı yıllarında başlayan şair hece ölçüsüyle yazdığı milli heyecan şiirleriyle tanınmış ve sevilmiştir. İlk şiirlerinde vatan sevgisi, milli mücade­le; sonraki şiirlerinde aşk, gurbet, yalnızlık gibi konuları işlemiştir. Milli Mücadele yıllarında savaşın kazanılması için çalışmış, bazı  şiirleri marş ya da  şarkı olmuştur.  "Bingöl Çobanları "   adlı  şiiri Türk edebiyatındaki en güzel pastoral şiir örneklerinden biridir.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Kemalettin Kamu
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ömer Bedrettin Uşaklı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Arif Nihat Asya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 23

            Çayın rengi ne kadar güzel

Sabah sabah

Açık havada

Hava ne kadar güzel

Oğlan çocuk ne kadar güzel

Çay ne kadar güzel

Orhan Veli ^ nin bu dizelerinden yola çıkarak onun şiir anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A
Dilinin halkın konuştuğu dil olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ölçü ve uyağı kullanmadığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edebi sanatlara yer vermediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Basit, sıradan insan ve konularda yoğunlaştığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gelenekten yararlanarak  şiirlerini oluşturduğu
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 24

Öykülerinde, konu ve olaydan çok,  şiirsel etki yaratacak durumlardan kesitler sunan sanatçımız genellikle deniz insanlarını, balıkçıları anlatır. Bir  İstanbul öykücüsü olarak bilinir. Bu ünlü öykücümüz için insan çok önemlidir.

Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Necati Cumalı                              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sait Faik Abasıyanık                  
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Orhan Veli Kanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halikarnas Balıkçısı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 25
         Zannetme çocuk istediğin her  şey olur,
          Bin bir arının bir teki yalnız bey olur

Bu dizelerin sahibi 1904 ^ te Çatalca ^ da doğdu. Istanbul Yüksek Öğretmen Okulu ^ nu bitirdi. Öğretmenlik, millet­vekillik, gazetecilik yaptı. Ulusal kaynaklara dayalı, birey­sellikten toplumsallığa yönelen duyguları halk deyişlerinin potasında eritmesini bildi. "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Yastığımın Rüyası, Aynalarda Kalan " yapıtlarından bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen şair-yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Nihat Asya
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Atilla İlhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cahit Külebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Behçet Necatigil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fazıl Hüsnü Dağlarca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 26

Servet-i Fünun topluluğunun dağılmasına sebep olan makale ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Muallim Naci: Demdeme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmed Mithat: Dekadanlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Recaizade Mahmut Ekrem : Zemzeme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hüseyin Cahit Yalçın : Edebiyat ve Hukuk
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tevfik Fikret: Lisan-ı  Şi ^ r
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 27

            Ey, makamı var ve yokun üstünde olan kişi

Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme

Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan

Sen ayın da evini yıkmaya kastediyorsun, etme

Mevlana ^ ya ait bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hüsn-i talil sanatına başvurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kişileştirme yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Coşku ve heyecana bağlı anlatım vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Karşılaştırma yapılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 28

            Gerçek hayali aştı, ufuklar uzak değil.

En olmaz isteklere uzanmak yasak değil

 

Uçuyor rüzgar gibi altımdaki küheylan,

Ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil

 

Artık yaratan sensin havamı, iklimimi

Buzların soğuğu yok, alevler sıcak değil

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A
Nazım birimi beyittir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Uyak ve redifle ahenk sağlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mesnevi biçimine örnektir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Anlatımda karşıtlıklardan yararlanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teşbih sanatına başvurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 29

Düz yazıda cümle içinde yapılan uyağa  ----  denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden han­gisi getirilebilir?

A
tedric                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
aliterasyon            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
nida                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
seci
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 30

Türkçede roman geleneği;  ----  döneminde tercüme edilen ----  romanıyla başlar. Edebiyatımızda ilk roman çevirisi olan bu roman  ----  adlı Fransız yazara aittir. Eseri dilimize ----  çevirmiştir.

Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A
Servet-i Fünun  ...“  Don Kişot  ...“  Cervantes  ...“  Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tanzimat  ...“  Sefiller  ...“  Victor Hugo  ...“  Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Servet -i Fünun-  Telemak-  Fenelon- Yusuf Kamil Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanzimat  ...“  Cimri  ...“  Moliere  ...“  Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tanzimat  ...“  Telemak  ...“Fenelon  ...“  Yusuf Kamil Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 31

Aşağıdakilerden  hangisi Tanzimat Edebiyatı ^ nın bi­rinci dönemi için söylenemez?

A
Bu dönem sanatçılarına göre edebiyat, halk eğitiminde bir araçtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sade bir dille yazılmak istenmiş; fakat başarı gösterilememiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan şiiri nazım biçimleri değişmiş, Batı tarzı nazım biçimleri edebiyata girmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ortaya konulan eserler ilk örnekler olduğu için teknik yönden zayıftır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"Toplum için sanat"  anlayışı benimsenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 32

İleride, bu satırlar bir kimsenin gözüne değerse, defterin güzelliğine şaşılmasın! Onu, bugün, Mahmutpaşa ^ dan satın aldım; ama az kaldı canım pahasına. Aman Yarabbi! İstanbul ^ umuza böyle ne oldu? Kalabalıktan tramvaylara binmek kabil değil ki! Bu, tramvaya binmek değil; ezilmek, üst baş parçalamak... Ne oldu halkımıza Yarabbi? Bu her yeri dolduran kifayetsiz, kaba, kötü dilli insan kalabalığı nereden geldi? Evde yalnızlığıma, sokakta bu kalabalığa dayanamıyorum, ağlayacak hale geliyorum. İşte böyle, avunmak için, avare bir kuş gibi çırpınıyorum. Şu defterle de dertleşmesem çıldıracağım.

Bu parçanın yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anı                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Otobiyografi  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mektup
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sohbet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Günlük
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 33

Sanatçı ---- romanında Osmanlının kuruluşunu anla­tır. Anadolu romanını başlatan sanatçının tarihe ilgisi bir başka romanına yansır. ---- romanında Osmanlı Devleti ^ nin mütarekeyi imzalamasından 1920 ortalarında Milli Mücadele ^ nin güçlendiği döneme kadar olayları bir Osmanlı yüzbaşısı ve  İttihat ve Terakki üyesi olan Yüzbaşı Cemil ^ in hikayesi üzerinden anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin han­gisi sırasıyla getirilebilir?

A
Osmancık  ...“  Küçük Ağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Devlet Ana  ...“ Yorgun Savaşçı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Esir Şehrin İnsanları  ...“ Türküm Ateşle İmtihanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Osmancık  ...“  Dağa Çıkan Kurt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Devlet Ana  ...“  Yaban
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 34

I.  Halk edebiyatındaki "mani " nin Divan edebiyatındaki karşılığıdır.

II.   Türklerin oluşturduğu, tek dörtlükten oluşan bir biçim­dir.

III.   En önemli temsilcisi, Kadı Burhanettin ^ dir.

Numaralanmış cümlelerle özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Rubai                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kaside                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gazel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Murabba                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tuyuğ
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 35

Konusu aşk, sevgi olan, Halk Edebiyatı  şiirleridir. Dörtlük­lerle yazılır. Halk Edebiyatı ^ mızda bu türün en güzel örnek­lerini Karacaoğlan vermiştir.

Bu parçada aşağıdaki nazım türlerinden hangisi an­latılmaktadır?

A
Koçaklama          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Taşlama                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Güzelleme
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Türkü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tekerleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 36

Şiirlerinde hece ölçüsünü başarıyla kullanan sanatçı, piyes ve hikayeler de yazmıştır. İlk şiirlerinde kişisel acıları ve aşkı anlatan şairin "Kaldırımlar "   adlı şiir kitabı büyük ilgi görür. "Sonsuzluk Kervanı " adlı şiir kitabında tasavvuf felsefesinin etkileri görülür. Şiirlerinde ölçü, uyak gibi unsurlarla anlam arasında uyum sağlamaya çalışan  şair; tiyatro yapıtlarında daha çok korku ve kaygı psikolojisini işler.

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
Necip Fazıl Kısakürek        
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Arif Nihat Asya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Hamdi Tanpınar      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 37
Bir rüya vardı masamdaki güllerde
Tomurcuklanıyordu bahar dallarda
Bizimkine benzemez olan illerde
Al bir at üstünde dörtnala gidiyorsun

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Yarım kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"- lerde"  rediftir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
aaab şeklinde uyaklanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV. dizelerde ulama vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tezat sanatına örnek vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi, Divan Edebiyatı ^ nın genel özelliklerinden değildir?

A
Amaç, en iyiyi ve en güzeli yaratmaktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İçeriğe değil, biçime ve söyleyiş güzelliğine önem verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Toplumsal konulara değinilmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Temel nazım birimi beyittir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hemen hemen bütün şiirler hece ölçüsüyle yazılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 39

Son dönem Türk edebiyatında aşağıdaki yazarlardan hangisi deneme türünde öne çıkmış yazarlardan biri değildir?

A
Cemil Meriç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sebahattin Eyüboğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mehmet Kaplan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Salah Birsel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Haldun Taner
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 40

(I) Don Kişot, Cervantes ^ in aynı adı taşıyan romanının kahramanıdır. (II) Bu ölmez kahramanı her çağ kendi anlayışına göre hayal etmiştir. (III) 18. yüzyılın Don Kişot ^ u zarif ve güzel bir adamdır. (IV) Romantiklerin Don Kişot ^ u, saçları rüzgarda, gözleri ufuklarda, Werther kılıklı bir şövalyedir. (V) Daha sonraki resimlerde aynı kahraman, atı kadar ihtiyar ve çirkindir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisi doğru değildir?

A
I. cümlede "kahraman"  sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. cümlede paragrafın ana düşüncesi verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. cümlede, bir önceki cümledeki açıklamaya örnek verilmeye başlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV cümlede dolaylamaya örnek bir kullanım vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 41

Romantizmin etkisinde kalan sanatçılar, özgürlüğe büyük değer verirler. Bu akımın bizdeki temsilcilerinden Namık Kemal, politik özgürlüğe önem verdiği halde Abdülhak Hamit, sanat alanında basmakalıp duygu, biçim ve anlatım tarzlarını kırmayı amaçlamış; politik etkinliklerde bulunma­mıştır. Abdülhak Hamit ^ in Türk edebiyatına getirdiği en büyük yenilik; yeni, orijinal, kendi kendisi olma fikridir.

Bu parçaya göre Namık Kemal ^ le Abdülhak Hamit ^ in ortak yönü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsallığa önem vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dönemin özelliklerini yapıtlarına yansıtmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romantizmden etkilenmeleri
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Türk  şiirini katı kurallardan arındırmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Politikada etkin olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 42

İlkbahar aylarında ormanlarda mevsime özgü değişimler görülür. Bir renk biçiminde kendini gösteren bu değişim­ler, bir bakıma türlerin yeni mevsimi karşılamak için yaptığı hazırlıklardır. İşte bu renk cümbüşü içinde özel bir yeri olan canlılardan biri de şapkalı mantarlardır. Her biri ayrı güzellikte, ayrı biçimde.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A
Kanıları değiştirme amaçlanmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Benzetme yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İnsana ait özellikler doğaya aktarılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kişisel bakış açısıyla anlatılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Varlıklar betimlenerek anlatılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 43

Edebiyatımıza Memduh Şevket Esendal ile giren durum hikayelerinin en güzel örneklerini Sait Faik ^ in kaleminden okuyoruz. İstanbul ^ u tüm benliğiyle sevdiğinden Sait Faik ^ in hikayelerinde bu şehri tüm ayrıntılarıyla görebiliyo­ruz. Olay öyküsü ile kıyaslandığında durgun, sıkıcı olarak nitelendirilebilecek durum öyküsü Sait Faik ^ in kaleminde ayrı bir büyüleyicilik kazanıyor.

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Karşılaştırmalara yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Düşüncenin akışını bozan bir cümle bulunmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Doğruluğu kanıtlanamayacak ifadelere yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. cümle, bir amaç  ...“  sonuç cümlesidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Değerlendirme içeren cümleler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 44

(I)Koşukların konusu genellikle sevgi, doğa, kahra­manlıktır, koşuklar hece ölçüsüyle ve dörtlükler halinde söylenir.(II) Destanlarda ulusu derinden etkileyen, savaş, göç, açlık... gibi konular işlenmiştir, bu şiirlerde olağanüstü kişi ile olaylar yer alır.(III) Sagular"yuğ "   adı verilen cenaze törenlerinde ölen kişiler üzerine söylenen yas şiirleridir.(IV) Yuğlar Halk edebiyatındaki türkünün, Divan edebiyatındaki mesnevinin, İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır.(V) Savlar, atasözü karşılığı olarak söylenmiştir ve bir düşünceyi, yaşam deneyimini az sözcükle anlatarak insanlara yol gösterir, öğüt verir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 45

Kendi söylemleriyle Milli Edebiyatçıların "gerçeklikten uzak ve sığ memleketçiliklerine "   tepki olarak doğan bu topluluğun amacı, hececilerin elinde tıkanan Türk şiirini yeni ufuklara açmaktı. "Canlılık, samimiyet ve daima ye­nilik "   sözcükleri ile özetledikleri yeni bir yazın oluşturma çabaları, temelde bu üç ilkeden de yoksundu. Biçimde her­hangi bir yenilik getirmeyen bu topluluk; içerik bakımından Verlaine, Mallarme ve Baudelaire gibi Fransız şairleri örnek almıştır.

Bu parçada özellikleri verilen edebi topluluk aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A
Fecr-i Âti                                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yedi Meşaleciler
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Beş Hececiler                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Garipçiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II. Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 46

I.  Şiirdeki sınırlayıcı kurallar olmadığı için mensur şiirde sanatçı, duygularını daha özgürce dile getirir.

II.   Divan edebiyatındaki secili nesir ile mensur şiir ara­sında bir benzerlikten söz edilemez.

III.   Mensur şiir, sanatlı söyleyiş ve tema bakımından şiire benzer.

IV.   Mensur şiir, dil ve anlatım özellikleri bakımından düz­yazı yapısındadır.

V.   Mensur şiirin yapısı nazım biçimi, nazım birimi, dize, ölçü, uyak düzeni gibi öğelerden oluşur.

Mensur şiirle ilgili yukarıdaki açıklamalardan hangi ikisinde yanlış bilgi verilmiştir?

A
I. ve III.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve V.                
İpucu:
TEBRİKLER!
E
IV ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 47

Aşağıdakilerin hangisinde Divan nazın türünün açık­lamasında bir yanlışlık yapılmıştır?

A
Tevhid: Allah ^ ın birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlere verilen addır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Naat: Hz. Muhammed ^ i övmek için yazılan şiirlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mersiye: Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Methiye: Şairin kendisini övdüğü şiirlerdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Hicviye: Bir kimseyi yermek için yazılan şiirlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 48

Hilmi Yavuz ^ un edinilmesi zor olan yetenek ve hünerlere sahip olduğu bir alan var, biliyoruz: Önemli ve seçkin bir şair. Bir de bizi edinilmiş birikim ve donanımı ile karşı karşıya getirdiği alan var: Deneme.

Hilmi Yavuz ^ un kalem oynattığı bu iki yazınsal tür hakkında,

I.   Şiir,doğuştan gelen bir yetenekle yazılır.

II.   Şiir, denemeye göre yazarın daha çok donanımlı olmasını gerektirir.

III.   Şairin,  şiirlerinde de denemelerindeki gibi bir birikim görülür.

yargılarından hangisi ya da hangileri kesin olarak söylenebilir?

A
Yalnız I                  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yalnız II                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II ve III                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I, II ve III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 49

Hayatı hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Söylentilere göre Bektaşi tarikatına bağlı Taptuk Emre ^ nin tekkesinde kendisini yetiştirmiştir. Şiirlerinde tasavvuf anlayışını ve Allah ^ a ulaşma arzusunu hece ölçüsüyle, dörtlükler ha­linde yalın bir dille anlatmıştır.

Bu parçada sözü edilen ozanımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevlana
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Pir Sultan Abdal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yunus Emre
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ahmet Yesevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hoca Dehhani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 50

Anadolu ^ yu bir baştan bir başa dolaşarak güçlü duygu ve tasvirlerle örülmüş memleket şiirleri yazmıştır. "Ayşe ^ nin Aşkı " adlı küçük manzum hikayesinde şiirle hikayeyi birleştirmiştir.  Şiirlerini hece ölçüsü ve sade bir Türkçeyle oluşturan bu  şairin  "Deniz Sarhoşları "   ve  "Yayla Dumanı " şiirleri yurt tasvirleri ile süslenmiştir. Şiirlerini "Sarıkız Mermerleri "   adı altında bir araya toplamıştır.

Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Kemalettin Kamu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Necip Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ömer Bedrettin Uşaklı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Memduh  Şevket Esendal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 51

Dışarıda lodos başlamıştı. Alsancak ^ ta akşam oluyordu. Körfezin dalgaları kıyıyı dövüyor, vapurlar fındıkkabuğu gibi sallanıyor, şehri hüzün kaplıyordu. İzmir alışıktı haya­tını alt üst eden bu lodoslara. Küllerinden doğan aşkların, küllerinde boğulanların kentiydi burası.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kahraman anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yapıca farklı sözcükler kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cansız varlıklara insan özelliği yüklenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gözlem gücüyle ayrıntılar verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Benzetmeden yararlanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 52

1940 sonrasındaki şiirimizin yenileşmesi hareketinde kendine özgü bir yeri vardır; rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla ilgi çeken titiz bir şiir işçisidir. Kolay kav­ranan, geniş topluluklarca sevilen bir tarz geliştirmiştir. Anadolu ^ nun coğrafyasını, halkın yaşam güçlüklerini, halk şiirinin türkülerinden yararlanarak çağdaş bir şiir anlayışıyla dile getirmiştir. Adamın Biri, Rüzgar, Atatürk Kurtuluş Savaşı ^ nda eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada   tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cahit Külebi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Necip Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Muhip Dıranas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 53

Türk koleksiyoner ve izleyicisinin Orhan Peker ^ in sanatına gönülden bir bağlılık duymasının haklı birçok gerekçesi var. Bir kere ortak belleği, hafızayı okşayacak imgeler üze­rine kuruludur onun sanatı. Olabildiğince samimi ve içten, ulaşılamaz ressam tavırlarına bürünmeden ve her şeyden önemlisi de hiçbir üslup oyununa başvurmadan resim ile izleyicisini karşı karşıya getirme gayretindedir. Kullandığı boyanın taşkınlığı ve bir imza gibi geride bıraktığı fırça kullanımına rağmen klasik bir gösterene dönüşmeden kendisini aradan sıyırır. Seyircinin, gösterdiği imge ile empatik bir ilişki kurmasına zemin hazırlar.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Eleştiri türünde bir yazıdan alınmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dil alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sözü edilen sanatçının özgünlüğünden söz edilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Söz edilen sanatçının beğenilmesinin nedenleri açıklanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öznel anlatımlı cümlelere yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 54

Yedi Meşale topluluğunun şiirden hiç kopmayan tek şairidir. İlk şiirleri Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan sanatçı genellikle hece ölçüsüyle yazmıştır. Öykülerinde çoğunlukla anılarını anlatan sanatçı, eserlerinde; çocukluk özlemi anılara düşkünlük, aile sevgisi, kadere boyun eğiş, ölüm ve ötesi gibi konuları işlemiştir.  "Sebil ve Güvercin­ler " ,  "Geçen Zaman " ,  "Nefes Almak " şiir;  "Mesut  Insanlar Fotoğrafhanesi " ,  "Değişen Istanbul "   ise hikaye türündeki yapıtlarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabri Esat Siyavuşgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşar Nabi Nayır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ziya Osman Saba
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Cevdet Kudret Solok
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Muhip Dıranas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 55

Aşağıdaki cümlelerde sembolizmle ilgili verilen bilgi­lerden hangisi yanlıştır?

A
Şiire duygu ve hayali getirmesi yönüyle romantizmle benzerlik taşımasına karşın kendilerinden önceki tüm şiir anlayışlarına karşı çıkmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dış dünyanın görüntülerini somut nesnel gerçeklikleriyle değil de; bu görüntülerin sezgilerinden, izlenimlerinden yansıyan niteliklerini şiire aktarmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Doğa görüntülerini yarı aydınlık ortamlar: sararmış yapraklar, akşamın alacakaranlığı, durgun göller, kızıl gün batımı, ayışıklı geceler, oluşturur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İmge ve mecazlarla dolu kapalı bir anlatımı seçmişler, farklı yorumlanabilecek şiiri hedeflemişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirde müzikselliğe önem vermemişler, ölçü, uyak biçimsel özellikleri birinci plana çıkarmışlardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 56
Yüce dağlar birbirine göz eder,
Rüzgar ile mektuplaşır, naz eder,
Gahi duman bürür, gahi yaz eder,
Dereli, tepeli, köşeli dağlar.

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A
Lirik                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Didaktik                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dramatik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Satirik                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pastoral
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
56 tamamladınız.