Mektup, Mektup Türü, Mektup Çeşitleri,Edebi Mektupları,İş Mektupları,Özel Mektuplar,Mektupların Tarihi Gelişimi

Mektup, Mektup Türü, Mektup Çeşitleri, Edebi Mektupları, İş Mektupları, Özel Mektuplar, Mektupların Tarihi Gelişimi

Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duygula­rı bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gön­derilen yazılara mektup denir.

Mektup insanların en eski iletişim araçlarından biridir. Ancak günümüzde iletişim aracı olarak eski önemini yi­tirmiş durumdadır. Mektup, varlığını yaygın olarak kul­lanılan elektronik mektup (e-mail) ile sürdürmektedir.

Mektup, yazının bulunuşundan bu yana kullanılagelmiştir. Mısır firavunlarının ve Hititlerin mektupları buna kanıt olarak gösterilebilir.

 

Mektup Türleri

Mektuplar içeriklerine göre türlere ayrılır:

 

a. Özel mektuplar: İnsanların duygu ve düşüncele­rini, yerine göre sırlarını paylaşmak, özel konularda ha­berleşmek için birbirlerine gönderdikleri mektuplardır.

Özel mektuplarda anlatımda içtenlik ağır basar. Bu mektupların içeriğini sadece yazan ve okuyan bildiği için rahat bir anlatımı vardır. Özel mektupların; kendi içinde teşekkür mektubu, aşk mektubu, baş sağlığı ve teselli mektubu, özür dileme mektubu, asker mektu­bu, davetiye mektubu ve kartları, tebrik mektubu gibi türleri vardır.

Sanatçıların, devlet adamlarının, düşünürlerin özel mektupları araştırmacılar için belge değeri kazanabilir.

 

b. Edebî mektuplar: Çoğunlukla sanatçıların bir­birlerine veya tanıdıklarına yazdıkları edebî niteliği olan mektuplardır. Edebî mektuplarda anlatım, üslup öne çıkar. Görüşler içtenlikle belirtilir. Konusu özel de­ğildir. Edebiyatla ilgilenenlerin ilgisini çekecek edebî konulardır. Sanatçılar bu mektuplarla edebî düşünce­lerini, bakış açılarını, sanatsal çalışmalarını birbirlerine aktarır. Edebî mektuplar birer belge niteliğindedir. Bu tür mektuplar bir araya getirilerek kitaplaştırılabilir. Ca­hit Sıtkı’nın Ziya Osman Saba’ya yazdığı edebî mek­tuplar “Ziya’ya Mektuplar” adıyla kitaplaştırılmıştır.

 

c.  İş mektupları (resmî mektuplar): İş ve ticaret alanında yazılan mektuplardır. Bu mektuplar kuru ve resmî bir dille yazılır. Söylenmek istenen, açık ve anla­şılır bir şekilde belirtilir. Kurumlar arasındaki yazışma­lar, dilekçeler, bir ürün talebi için yazılan mektuplar, iş mektuplarıdır.

 

d. Açık mektup: Toplum genelini ilgilendiren konu­larda ilgili kurumlara (başbakana, bakana, valiye, be­lediye başkanına vb.) seslenilerek yazılan mektuplar­dır. Bu mektuplar, yazıldığı kimseye gönderilmez, ba­sın organlarında, gazete ve dergilerde yayımlanır.

 

Mektup Türünün Tarihsel Gelişimi

Edebî bir tür olarak mektubun ilk örnekleri Eski Yunan’da görülür. Daha sonra Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya’da yaygınlaşır. Özellikle Fransız Voltaire ve Rousseau bu türü çok kullanan sanatçılardır.

Türk edebiyatında mektup türünün geçmişi eski dö­nemlere dayanır. Divan nesrindeki münşeatlarda özel ve resmî mektuplara yer verilmiştir. Fuzuli’nin “Şikayet­namesi mektup türünde yazılmış ünlü bir eserdir.

Tanzimat’tan sonra yalın, açık anlatımla yazılmış mek­tuplar görülür. Bunlardan kitaplaştırılmış olanlar vardır: Abdülhak Hâmit Tarhan, “Mektuplar”; Ahmet Hamdi Tanpınar, “Mektuplar”, Cahit Sıtkı Tarancı, “Ziya’ya Mektuplar”…

Roman, gezi yazısı gibi yazı türlerinde mektup tü­ründen yararlanan ve eserini bu şekilde oluşturan yazarlar da vardır:

Hüseyin Rahmi Gürpınar, “Mutallâka” (roman); Halide Edip Adıvar, “Handan” (roman); Reşat Nuri Güntekin, “Bir Kadın Düşmanı” (roman); Nurullah Ataç, “Okuru­ma Mektuplar” (deneme); Cenap Sahabettin, “Hac Yo­lunda” (gezi)…