Milli Edebiyat – 5 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

MİLLİ EDEBİYAT – 5

 1.    Yazı hayatına Fecr-i Âti topluluğuyla başlamış, roman, anı, öykü, tiyatro ve mensur şiir türünde eserler vermiştir. Romantik, realist bir çizgisi vardır. Tarih ve toplum olaylarını, Tanzimat’tan Cumhuriyet yıllarına uzanan bir dönemi romanlaştırdı. Toplumsal değişmeleri, kuşaklar arası çatışmaları, aydın, halk çatışma ve ikilemini işledi. “Yaban” romanıyla 1942 CHP roman yarışmasında ikinci oldu.

        Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Reşat Nuri Güntekin

B)    Halide Edip Adıvar

C)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D)   Ahmet Hamdi Tanpınar

E)    Peyami Safa

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat’ın ilkelerinden biri değildir?

A)   Yerli konuları işleme

B)    Sade bir dil kullanma

C)    Halk şiiri vezinlerinden yararlanma

D)   Yabancı sanat etkilerinden uzaklaşma

E)    Roman tekniğine yeni boyutlar kazandırma

 

3.    Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Lisan”da savunulan görüşlerden biri değildir?

A)   Arapça ve Farsça tamlamalar dilden atılacak

B)    Türkçede karşılığı bulunan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmayacak

C)    Yazı diliyle konuşma dili birleştirilecek

D)   Kullanılmasında zorunluluk bulunan Arapça ve Farsça sözcükler olduğu gibi kullanılacak

E)    İstanbul ağzı (İstanbul halkının konuşma dili), yazı dili ve edebiyat dili olacak

 

4.    Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir öykü değildir?

A)   Bahar ve Kelebekler

B)    Ashab-ı Kehfimiz

C)    Yüksek Ökçeler

D)   Asilzadeler

E)    Çağlayanlar

 

5.    “Yakup Kadri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat’tan Atatürk Türkiyesi dönemlerine kadarki yaşantısını yansıdır.

B)    Gerçeklere fikir açısından bakan büyük bir nesir ve roman yazarımızdır.

C)    Yapıtlarında çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun sorunları üstünde durmuştur.

D)   Hemen her romanında tarihsel olaylara bağlı insanların kişiliklerini yansıtır.

E)    Romanlarındaki tiplerin çoğu, iç dünyaları fakir, iyimser, düzene ayak uydurmuş, törelere karşı çıkan kişilerdir.

 

6.    “Yezidin Kızı, Sürgün, İstanbul’in İç Yüzü” adlı romanların yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Reşat Nuri Güntekin

B)    Mehmet Rauf

C)    Falih Rıfkı Atay

D)   Refik Halit Karay

E)    Oğuz Atay

 

7.    Onun hikayeleriyle romanlarında renkli bir görgü ve gözlem zenginliği göze çarpar. Romanların­da, çoğunlukla aile üstünde durur. Hiçbir belli teze bağlanmaksızın, sağlam bir teknikle, başa­rılı çevre tasvirleri içerisinde nefis bir üslupla    olayları anlatır. Mensur şiir, makale, fıkra, hatı­ra, sohbet, tiyatro türlerinde de eserler vermiştir. “Memleket Hikayeleri” en önemli eseridir.

        Yukarıda tanıtılan Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   R. Halit Karay

B)    M. Fuat Köprülü

C)    H. Suphi Tanrıöver

D)   A. Şinasi Hisar

E)    H. Hamdi Tanpınar

 

8.    Yazarın, eski eğitim sistemini ve dini istismar edenleri eleştirdiği bu roman Ali Şahin adlı genç bir öğretmenin yaşam öyküsüyle Cumhuriyet’ten önce dindar geçinen bir grubun bundan sonra çıkarcı oluşlarını anlatır. Bu eseri yazar dönemin siyasal baskısından ötürü yayımlayamamıştır.

        Sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Çete – Refik Halit

B)    Yeşil Gece – Reşat Nuri

C)    Mehmetçik – Halide Edip

D)   Dağ Yolu – Hamdullah Suphi

E)    Foya – Ömer Seyfettin

 

9.    Aşağıdakilerden hangisinin türü diğerlerin­den farklıdır?

A)   Yaban

B)    Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C)    Mai ve Siyah

D)   Vurun Kahpeye

E)    Şermin

 

10.  –      Edebiyat dünyasına Edebiyat-ı Cedidedeki yazı ve hikayeleriyle katıldı.

        –      1901’de yayınlanan Haristan ve Gülistan adlı kitabıyla üne kavuştu.

        –      1908’den sonra Türkçülük hareketlerine katıldı.

        –      Gönül Hanım ve Çağlayanlar yazarın önemli eserleridir.

        Yukarıda özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Ali Canip Yöntem

B)    Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C)    Mehmet Emin Yurdakul

C)    Halide Edip Adıvar

E)    Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

11.  Halide Edip’e ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A)   Handan

B)    Yeni Turan

C)    Dağa Çıkan Kurt

D)   Akile Hanım Sokağı

E)    Seviyye Talib

 

12.  Milli Mütareke’den sonra siyaset alanında oluşan “Halka Doğru” hareketi, edebiyatta da ulusal kaynaklara dönme düşüncesinin doğ­masına yol açmıştır. Bu sözle; dilde sadeleş­me, yerli yaşamı yansıtma, şiirde hece ölçüsü­nü kullanma gibi özellikler anlaşılır.

        Yukarıdaki özellikleri gerçekleştirmeyi ülkü edinen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Servet-i Fünûn

B)    Fecr-i Âti

C)    Milli Edebiyat

D)   I. Tanzimat

E)    II. Tanzimat

CEVAPLAR

1 C

2 E

3 D

4 E

5 E

6 D

7 A

8 B

9 E

10   B

11   C

12   C