Milli Edebiyat – 8 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri – Online Çöz)

Milli Edebiyat – 9 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri – Online Çöz)

Milli Edebiyat - 8

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Son devir Türk hikayeciliğinin en büyük yazarlarından biri ve Yeni Lisan hareketinin savunucularındandır.

II. Tanzimat edebiyatının ağdalı, süslü diline karşı arı, sade halk dilini savundu.

III. Klasik öykünün edebiyatımızdaki temsilcisi oldu.

IV. Hikayelerinin bazılarında sosyal hayattaki gülünçlükleri karikatürize eder.

V. Dili sade ve süsten uzaktır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de, Ömer Seyfettin'le ilgili yanlış bilgi veril­miştir?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Şiir yazmaya Servet-i Fünun döneminde başla­mıştır. İlk şiiri "Cenge Giderken" büyük ilgi top­lamış ve bu şiirle Milli edebiyatın öncüsü olmuş­tur. Şiirlerinde konularını; toplum dertlerinden, sosyal, epik hayat sahnelerinden almış, uyarıcı ve öğretici şiirler yazmıştır. Şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır.

Yukarıda, hakkında bilgi verilen sanatçı aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mehmet Emin Yurdakul    
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı - eser -edebi dönem eşlemelerinde yanlışlık söz konusudur?

A
Tevfik  Fikret         Servetifünun   Rübab-ı Şikeste
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet   Haşim                 Fecriati             Piyale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mehmet Emin               Milli Edebiyat     Tan Sesleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Gökalp              Fecriati             Türk Sazı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ömer Seyfettin              Milli Edebiyat     Yalnız Efe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

I.     Reşat Nuri - Nur Baba

 II.    Halide Edip - Handan

III.   Ömer Seyfettin - Efruz Bey

IV.  Yakup Kadri - Sodom ve Gomore

V.   Mehmet Emin - Türk Sazı

Yukarıda sıralanan sanatçı-eser eşleştirme­lerinden hangisi yanlıştır?

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Milli edebiyat sanatçıları Anadolu insanını konu alan eserler yazmış, Türk toplumunun yaşayışı, problemleri romanlarının belli başlı temalarını oluşturmuştur. Yine bu dönemde Kurtuluş Sa­vaşı romanlarda en sık işlenen konu olmuş, "Vurun Kahpeye", "Yaban" bu dönemde Kurtu­luş Savaşı'nın resmedildiği başarılı roman ör­nekler arasında sayılabilir.

Parçada adı geçen eserler aşağıdakilerden hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A
Yakup Kadri - Reşat Nuri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Reşat Nuri - Halide Edip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halide Edip - Yakup Kadri
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yakup Kadri - Refik Halit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Refik Halit - Reşat Nuri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü roman değildir?

A
Vurun Kahpeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendi Gök Kubbemiz
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sodom ve Gomore
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bugünün Saraylısı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nur Baba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyatın özelliklerinden biri değildir?

A
1911 yılında Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan gençler, bu akımı başlattılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
O dönemin Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük düşünceleri arasında Türkçülük düşüncesini seçip savundular.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dilde sadeleşme düşüncesiyle Türkçeyi diğer dillerin etkisinden kurtarmayı amaçladılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eserlerinde ağırlıklı olarak evrensel konuları işleyip, Batılı klasik eserleri örnek aldılar.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Süslü, sanatlı söyleyişten kaçınıp yazı dilinde İstanbul Türkçesi'nin örnek alınmasını istediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"........” şöhretini ".......” adlı romana borçludur. Asıl te­ması romantik bir aşk olan romanda Feride ad­lı genç bir kızın Anadolu'nun değişik şehir, ka­saba ve köylerindeki hayatı anlatılmaktadır. Fe­ride, bir öğretmendir ve bir öğretmen olarak ya­şadıkları romanın bütününde ele alınır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Yakup Kadri - Yaban
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Reşat Nuri - Çalıkuşu
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Halide Edip - Sinekli Bakkal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halit Ziya - Aşk-ı Memnu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Memduh Şevket - Ayaşlı ve Kiracıları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Ömer Seyfettin ile Ziya Gökalp'e ait ortak bir özel­lik değildir?

A
Aynı edebi topluluk içinde yer almaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Roman türünde birçok eser vermeleri
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Eserlerini halkın anlayacağı sade bir dille yazmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hece veznini milli vezin kabul etmeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türkçülük ideolojisini benimsemeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat için söylenemez?

A
Dilde sadeleşme fikrini savunmuşlar ve bunu eserlerinde uygulamışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türkçe karşılıkları olan Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların kullanılmasına karşı çıkmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazı dilinde İstanbul Türkçesi'nin esas alınmasını ileri sürmüşlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yerli ve milli konulara yer vererek Anadolu insanının hayatını eserlerinde yansıtmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romanda ve öyküde başarılı olamamışlardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Fecr-i Ati'yle şiire başladı. 1911'de Genç Ka­lemler'in başyazarı oldu ve "Yeni Lisan" anlayı­şını benimsedi. Şiirlerinden çok makaleleri ve edebiyat tarihçiliğiyle tanındı. Polemikçidir. Ce­nap Şahabettin'le yaptığı polemikleri "Milli Ede­biyat ve Cenap'la Münakaşalarım" adıyla kitap­laştırmıştır.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Ali Canip Yöntem
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen bir sanatçıdır. Türk milliyetçiliğinin sınır­larını belirleyerek Milli edebiyatın temellerini oluşturmuştur. Türkçülüğü; dil, edebiyat, din, ik­tisat, siyaset ve güzel sanatlar alanındadır. Edebiyatı görüşlerini yaymak için bir araç ola­rak kullanmıştır. Dili sadedir, süsten uzaktır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp        
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ömer Seyfettin  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Reşat Nuri Güntekin'in aşağıdaki eserlerin­den hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A
Çalıkuşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Acımak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anadolu Notları
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Akşam Güneşi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dudaktan Kalbe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.