Mülakat Nedir, Özellikleri, Çeşitleri Nelerdir?

İçindekiler

Mülakat Nedir, Özellikleri, Çeşitleri Nelerdir?

Herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmaları yansıtan yazı türüdür.

İki kişi veya bir kişi ile bir grup arasında sözlü bilgi alışverişidir.

Belirli bir amaç doğrultusunda yapılan yüz yüze görüşmedir. Bu bilgi alışverişi her zaman olmasa da genellikle planlanmıştır.

Görüşmenin konusu ilgi çekici ve toplumsal açıdan önemli olma­lıdır.

Hangi alanda ya da konuda görüşme yapılacaksa, o alanın ya da konunun uzmanları seçilmelidir.

Görüşme için. mümkün olduğunca birinci kaynak kişi ya da kişiler tercih edilmelidir.

Görüşmeye katılacak kişi ya da kişilerle ön görüşme yapılmalıdır. Bu ön görüşmede, (telefon ya da mektupla da olabilir) görüşmeyi düzenleyen kişi, görüşme başında nazik bir ifadeyle konuya giriş yapmalıdır.

Görüşmeyi düzenleyen kişi. görüşmenin sonunda da yine nazik ve kibar bir ifade kullanmalıdır.

Görüşmeyi düzenleyen kişi, soracağı soruları önceden planla-malıdır. Konunun bütün boyutlarını yansıtacak şekilde sorularını özenle seçmelidir.

Görüşmeye katılan kişi ya da kişilerin duygu ve düşünceleri ol­duğu gibi yazıya geçirilmelidir. Bu nedenle, görüşme teyp ya da video kasetine alınmalı; daha sonra kasetteki ifadeler yazıya çevrilmelidir.

Mülakat yöntemleri ve türleri:

Görüşmenin çeşidine göre. görüşmenin yapısı, sorulacak sorular ve ölçülmek istenen nitelikler ve yetkinlikler farklılık gösterebilir.

Bundan dolayı altı farklı görüşme çeşidinden bahsedebiliriz:

  1. Birebir Görüşmeler
  2. Panel Görüşmeler
  3. Çalışma Arkadaşları Grubu
  4. Sıralı Görüşmeler
  5. Değerlendirme Merkezi
  6. Telefon Görüşmeler

Bire bir görüşmeler:

Aday ile tüm görüşmeler bire bir olarak yapılır.

Panel görüşmeler:

Bu yöntem, ikiden fazla görüşmecinin veya yöneticinin, birlikte, tek bir aday ile yaptıkları görüşmelerdir.

Genellikle çok sayıda elemanın farklı bölümlerde işe alınması planlandığında “toplu alımlar” tercih edilir ve özellikle bankacılık sektöründe sıklıkla kullanılır. Adayı zorlayıcı bir yöntemdir.

Çalışma arkadaşları grubu:

Bu yöntemde seçimin ağırlığı, seçilecek kişinin birlikte çalışacağı ekip üyelerindedir. Bir anlamda panel yöntemine dönüştüğü söy­lenebilir.

Sıralı görüşmeler:

Burada mülakat yapan her kişi, söz konusu pozisyonun tek bir yönünü inceler – tecrübe, teknik bilgi, yönetim becerisi gibi.

Değerlendirme merkezi:

Bu yöntemde panel görüşmelerin tersine, adayların sayısı üçten fazladır. Adaylara, çalışmak istedikleri alan ile ilgili veya genel yö­neticilik yeteneklerini ortaya koyabilecekleri örnek olaylar verilir.

Belirlenen süre içerisinde uzman değerlendiriciler olayı izlemekle yetinirler. Süre sonunda örnek olay tartışılır. Adayların bu süre içerisindeki tüm tutum ve davranışları değerlendirmede dikkate alınır. Adaylar, bunun yanı sıra bazı testlerden de geçirilebilir.

Telefon görüşmeleri:

Telefon görüşmeleri iki şekilde kullanılabilir: Bunlardan ilki gazete ila­nında verilen telefonlara adayların başvurması ve telefon eden aday­larla görevliler tarafından telefonda bir ön görüşme yapılmasıdır.

İkinci bir alternatif ise başvuran adayların özgeçmişinde açık ol­mayan bazı konuları aydınlatmak amacı ile yüz yüze görüşme­den telefon ile yapılan görüşmedir.

Telefon görüşmelerinin en büyük avantajı diğer yöntemlere göre daha hızlı olmasıdır. Telefon görüşmeleri ses tonu, dil hâkimiyeti, telaffuz gibi konularda önemli bilgiler verir, bu nedenle özellikle telefonda müşteri hizmeti veren birimler için yapılan eleman alım­larında tercih edilen bir yöntemdir.