Nesir (Düz Yazı) Türleri – 4

DÜZ YAZI TÜRLERİ – 4

 1.     Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgi­li aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)    Yazar ikisinde de kendi düşüncelerini      açıklar.

B)    Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzeysel kalır.

C)   Fıkranın anlatımı, makaleninkinden daha yalındır.

D)   İkisi de gazete ve dergi yazısıdır.

E)    İkisinde de savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.

 

2. Yazınsal   tür   Ünlü   sanatçısı

          I.      Makale               Şinasi

         II.      Fıkra                  Çetin Altan

        III.      Eleştiri                Namık Kemal

        IV.      Deneme             Abdülhak Hamit

         V.      Anı                     Ziya Paşa

        Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

3.     Aşağıdaki sanatçılardan hangisi biyografi türünün tanınmış simalarından değildir?

A)    Şevket Süreyya Aydemir

B)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)   Behçet Necatigil

D)   Şeyhi

E)    Ömer Seyfettin

 

4.     Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir savı savunmak, desteklemek amaçlı yazılan yazılardır. Daha çok siyasal ve toplumsal olaylara, sanat ve bilince yönelik olarak yazılan bir yazınsal türde anlatım nesneldir.

        Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra                                                         

B) Eleştiri                                                                      

C) Makale                      

D) Deneme                                                   

E) Biyografi

 

5.     Makale türünün bizde ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?

A)    Şinasi – Mukaddime

B)    Ahmet Haşim – Bize Göre

C)   A. Mithat Efendi – Avrupa’da Bir Cevelan

D)   Cenap Şehabettin – Hac Yolunda

E)    F. Rıfkı Atay – Denizaşırı

 

6.     Aşağıdakilerden hangisi komedyanın özelliklerinden değildir?

A)    Seyirciye ibret vermek veya hoşça vakit geçirtmek için yazılır.

B)    Olay birden çoktur. Sadece mekan ve zaman birliği vardır.

C)   Kişiler seçkin tabakadan insanlardır.

D)   Üslup olarak sınırlama yoktur.

E)    En büyük sanatçısı Moliere’dir.

 

7.     Belli bir insan tipini ele alarak insanın kusurlarını ve gülünç yanlarını ele alan komedi türüdür. Moliere’nin “Cimri”, “Tartüffe”, Sheakspeare’nin “Venedik Taciri” bu türün en güzel örneklerindendir.

        Yukarıda özellikleri verilen komedi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Töre komedyası

B)    Entrika komedyası

C)   Karakter komedyası

D)   Tip komedyası

E)    Aşamalı komedya

 

8.     Aşağıdakilerden hangisi masalın özellikle­rinden değildir?

A)    Baş kısmında giriş mahiyetinde bir tekerleme yer alabilir.

B)    Şahıs kadrosu kalabalık ve çeşitlidir.

C)   Etkisini, anlatılıp dinlendiği zaman gösterir.

D)   Yer, zaman ve mekan bilinir.

E)    Nazım ya da nesir olarak oluşturulabilir.

 

9.                              türü,  sahasında  akı­mıyla yer bulmuştur.  de “ ” adlı oyununun önsözünde bu türü açıklamıştır.

        Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir değişiklik yapılmalıdır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

10.   Türk edebiyatında ilk öykü sayılan “Letaif-i Rivayât”ın yazarı kimdir?

A)    Ahmet Mithat Efendi

B)    Sami Paşazade Sezai

C)   Ömer Seyfettin

D)   Abdülhak Hamit Tarhan

E)    Ziya Paşa

 

11.   Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?

A)    Siyer: Hz. Peygamberin hayatını anlatan eserler.

B)    Ortaoyunu: Pişekar ve Kavuklu’nun başrol­lerinde olduğu irticalen oynanan güldürü.

C)   Meddah: Değişik taklitlerin yapıldığı, küçük hikayelerin anlatıldığı birçok şahsın rol aldığı güldürü.

D)   Tuluat: Bir metne bağlı olmaksızın sahne­de akla gelen sözlere dayalı oyun.

E)    Menkıbe: Din büyüklerinin, dervişlerin ha­yat hikayelerinin anlatılması.

 

12.   Emir, Beyoğlu’nun dar sokaklarına girdi. İlk gör­düğü ahbabına takılarak her günkü sonu bitmez yolculuğuna başladı. Önce gece mesaisini dol­durmayı bekleyen garsonun yanına uğradı. Bir iç geçirmeyle, ezile büzüle karnını doyurdu. Ardından lavaboları temizlemeye aşağı indi. Pat­ronun isteklerini yerine getirdi. Cebine koyduğu üç kuruş, suratına inen belki bininci tokattı.

        Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra                          B) Öykü                                                 

C) Makale                       D) Anı                                                   

E) Deneme

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1 E

2 D

3 E

4 C

5 A

6 C

7 C

8 D

9 D

10 A

11 C

12 B

 

Bunları da gezebilirsin.

Roman Çeşitleri (Aksiyon, Düşünce, Psikolojik, Fantezi….)

Roman Çeşitleri (Aksiyon, Düşünce, Psikolojik, Fantezi….) Roman, insanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini ince­leyen, serüvenlerini anlatan, …