Paragraf – 14 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 14 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 14 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Okur, onun şiirlerini okurken derine indikçe yeni tatlarla, yeni bulgularla karşılaşacaktır. Sözün gi­zemli boyutlarının peşine düşecektir. Şiiri yeniden kurgulayacaktır. Bu anlamda, herkese açık bir şiir değildir onun şiiri. Art alanı alabildiğine geniş şiirlerdir. Tarihten felsefeye, değişik bilim dallarından devşirilmiş veriler, bunlarda birer motif olarak çıkar karşımıza. Kimi zaman da bu veriler, imgelere dönüşür; benzetmeler, mecazlar, istiareler biçiminde iç donanımını oluşturur şiirlerin.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şairin bir özelliği değildir?

(ÖSS 2005)

 

 

A
Anlaşılırlığı güç şiirler yazma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirlerini yazarken farklı alanlardaki çalışmalardan yararlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatsal bir söyleyişe başvurma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yoruma açık şiirler oluşturma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlamca açık şiirleri değersiz bulma
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

İlgimi, kültürel konulara, yaşadığım kentin tarihine yönelttim. Bu da beni bir tür kedere itti. Ne var ki ben bunun altında ezilmedim. Çalıştım, uğraştım, kitaplarımı yazdım. Hayatımdan memnunum. Hiçbir arkadaşım benim için "hüzünlü" demez. "Sinirli, enerjik" diyebilir; ama belirgin niteliğim "hüzün" değil. Olsa olsa şunu söyleyebilirler benim için: "Kağıdı, kalemi eline alınca kaleminin ucuna gelenler bunlardır."

Aşağıdakilerden hangisi, bu sözleri söyleyen yazara özgü bir nitelik değildir?

(ÖSS 2005)

A
Çabuk kızan, hareketli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ürünler ortaya koymak için çabalayan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İçinde bulunduğu koşullardan şikayetçi olmayan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazdıklarıyla yaşadıklarını örtüştüren
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kendi özelliklerini tanıyan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Bilim dili, nesnel bir dildir; çünkü terimlerle kurulur, terimlerle oluşur. Terimlerin de açık, anlaşılır, ay­dınlık olması gerekir. Bunun da baş koşulu, te­rimlerin, anlamları herkesçe bilinen sözcüklerden yapılmasıdır. Böyle olmazsa bilim dili, anlaşılmaz; karmaşık bir görünüm alır. Bu yüzden, bilim adamları arasında tam bir anlaşma olmaz. Ayrıca, bilim ürünlerini geniş halk yığınlarına iletmek de olanaksızlasın

Bu parçada, terimlerle ilgili olarak aşağıdaki­lerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 2001)

A
Anlamlarının kişiden kişiye değişmemesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dilin sık kullanılan sözcüklerinden oluşturulmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bilimsel iletişimi sağlamasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bilimsel çalışmaları geliştirip hızlandırmasına
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Güç anlaşılan bir yapıda olmamasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Eskiden beri çocuk yayınlarında "çocuğa göre" kavramıyla "çocukça" kavramını birbirine karıştır­mışadır. Bu yüzden, çocukların eline verdiğimiz yazılar, yapıtlar, onların yaşantılarına kapalı, sezgi ve düş güçlerini kamçılamayan, çocukça ürünlerdir, Bunların çoğu, çocuklara, içinde yaşayacakları kurmaca bir dünya sunmaz; onları, kendi dar dünyalarının sınırı dışına çıkarmaz. Kimi kalıplaşmış düşüncelerin aktarımı için birer araçtır yalnızca. Dokularına, yaşamın renkliliği, zenginliği sinmemiştir. Bu nedenle yazılı ve basılı simgeler evrenine karşı, açığa vurulmamış bir nefret geliştirir çocuklarda.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada çocuk yayınlarına yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

(ÖSS 2005)

A
Şiddete dayalı konuları işleme
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Okurların anlatılanlarla özdeşleşmesini sağlamama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocukların düşünce evrenini yeni düşüncelerle genişletmeme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okurların duygularını besleyen bir anlatımdan yoksun olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çocukların ilgi alanını göz önünde tutmama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Gerçekte tepkileri önemsiyorum; ama onların esiri olmak istemiyorum. Her zaman okurla aramda bir mesafe bırakmaya çalıştım. Bu da hiçbir zaman başarılı olmamı etkilemedi. Öyle ki kitaplarım otuz dile çevrildi. Bu koşullarda, okuru memnun etme çabasına girmeyi gereksiz buldum; yalnızca kitaplarımı yazmaya çalıştım. Önceleri bunu ya­parken zorlanıyordum. Ancak bunda direnince okur, zaman zaman anlamasa da beni kabullendi. Bu da bana çok büyük bir güç verdi. Ben iste­diğimi istediğim gibi yazarım, okur da bana ve kitabıma yaklaşacaktır, Yani kitabım, okurun peşinden koşmayacaktır.

Aşağıdakilerin hangisi bu sözleri söyleyen yazarın bir özelliği değildir?

(ÖSS 2005)

A
Okurların eleştirilerini ön planda tutmama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okurun, giderek kitaplarını benimsediğine inanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazın ve yaratma alanında yeni bir çığır açma
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yapıtlarını kendi düşüncelerine göre biçimlendirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okurlarla içli dışlı olmaktan kaçınma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Yazar, sözcüklerle oynarken hem bunların diziliş kurallarının   hem de alışılmış kullanımlarının dışına çıkıyor. Bu yüzden de zaman zaman yan­lışlıklar yapıyor. Ancak bunları, yazarın dili önemsemediğinden yaptığını söylemek istemiyo­rum. Sanıyorum bu yanlışlıklar onun, alışılmışın dışına çıkma, kendine özgü bir biçem ve söylem yaratma isteğinden kaynaklanıyor. Dilde de­nemelere girişiyor. Bu nedenle güncel, yazınsal söylemle, düşünsel söylemi kaynaştırmaya çalışıyor, Anlatımdaki gevşek dokululuk da bun­dan, bu kural tanımaz tutumundan kaynaklanıyor.

Bu parçadan, sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

(ÖSS 2005)

A
Anlaşılır olmaktan kaçınmaya çalıştığı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Dilde arayış içinde olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Başka yazarlara benzemek istemediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Değişik anlatım biçimlerinden yararlandığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dili doğru kullanmadığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Dil, kuralları dilbilgisi kitaplarına sığmayacak kadar karışık, sayısız inceliklerle dolu, büyülü bir iletişim aracıdır. Esnek, canlı, gelişmeye, değiş­meye açık bir sistemdir, Bu nedenle dilin kullana­madığımız zenginliklerinin, kullanabildiklerimizden çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunun içindir ki günümüzde kullandığımız dil, yarınki dilin çok gerisinde kalacaktır. Buna dayanarak şunu söyleyebiliriz: Bir yandan bugünkü dille iletişim kurarken bir yandan da ayrımına varmadan gele­ceğin dilini yaratıyoruz.

Bu parçaya dayanarak, dille ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisine varılamaz?

(ÖSS 2005)

A
Çok yönlü nitelikler içerdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlatım  gücünün  sözcük sayısıyla ölçülemeyeceğine
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bir değişim süreci içinde olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sunduğu olanaklardan yeterince yararlanılamadığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belirli kalıplarla sınırlandırılamayacağına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Sanatçıları eleştirel bir yaklaşımla değer­lendirmekten asla kaçınmazdı. Her birinin iyi ve kötü yanlarını açıkça ortaya koyar, hayran olduk­larını bile kıyasıya eleştirirdi. Bir gün Tolstoy gibi roman yazacağını söyler, bir başka gün La Fontaine gibi yazmaya yönelir ya da şiirlerinde halk ozanlarının kalıplarını kullanırdı. Sevdiği, beğendiği yazarlarla sürekli yarış içindeydi. Bunun için de yazdıklarını hiçbir zaman yeterli bulmazdı. Herkesçe beğenilen, övülen o ünlü yapıtı için yıllar sonra şöyle demişti: "Bugün yazsam öyle yazmazdım." Kısacası o, "Söylemek istediğim en güzel söz, henüz söylememiş olduğum sözdür," düşüncesini, yazma ve yaratma ilkesi olarak benimsemişti.

Bu parçadan, sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

(ÖSS 2005)

A
Yapıtlarında ulaştığı düzeyle yetinmediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okurlarını etkileme ve bilinçlendirme amacıyla yazdığı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kendi eleştirisini kendisinin yaptığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçılara yönelik düşüncelerini gizleme gereği duymadığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Etkilendiği sanatçıların izinde gitmeye çalıştığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Yazın değeri taşıyan bir roman, bir öykü, bir oyun, yaşam çevremizi genişletir; ipinde bulunduğumuz gerçek dünyanın dışına çıkarır bizi ..... Tam ter­sine gerçekleri değişik bir gözle görmemizi, olay­lara farklı açılardan bakmamız sağlar.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti­rilmelidir?

(ÖSS 2001)

A
Bu elbette, bir kaçış ya da kendi gerçeklerimizden kopuş değildir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İç gerilimlerimizden, sıkıntı ve bunalımlarımızdan büyük ölçüde kurtarır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okuma, insanı her türlü tutkudan kurtararak özgürleştirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okuyan bir kişi, bütün bilgi eksikliklerini giderebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okunan her kitap, iç zenginliğini artırır, duyguları harekete geçirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

(I) Bu dönem şairleri, dili bir mermer kütlesi gibi görüp işleyerek istedikleri biçime sokmaya çalışmıştır. (II) Bunu yaparken de dilin olanaklarını, sınırlarını zorlamıştır. (III) Sözcüklerin anlam ve çağrışım gücünü geliştirmeye önem vermiştir. (IV) Her şair kendine özgü bir dil oluşturma çabası içinde olmuştur. (V) Türkçenin gücünün bu çağrışımlarda gizli olduğunu anlamış ve anlatmaya çalışmıştır.

Bu   parçadaki   numaralanmış   cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖSS 2006)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
TEBRİKLER!
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.