Paragraf – 17 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 17 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 17 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

...Tarih sıralarını değiştirir, kimi yılları atlar; geriye dönüş tekniğini kullanır. Kimi bölümleri kısa, kimi bölümleri de uzun tutarak kurguda bir çeşitlilik sağlar. Anlatımını yer yer yazın alanındaki bilgi birikimiyle besler. Seneca, Aristo, Cicero, Shakespeare gibi pek çok yazardan çeşitli alıntılar yapar.

Düşüncenin akışına göre bu parçanın ilk cüm­lesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(ÖSS 1992)

A
Sanatçı, hem okurunu bir beklenti içinde tutmak hem de anlatımını tekdüzelikten kurtarmak için çeşitli yollara başvurur.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sanatçı, romanlarının konusunu genellikle kendi gözlemlerinden, toplumsal sorunlardan çıkardığı gibi bunları masallardan, destanlardan aldığı da olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gerçek bir sanatçı, yaratma yeteneğini kulla¬narak yaşamı bilgi, duygu ve düşünce süzgecinden geçiren kişidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçı, kahramanların ruhsal durumlarını anlatmak için, onların davranışlarını ve başkalarıyla olan ilişkilerini gösterme yolunu seçiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatçının seçtiği karakterler öylesine kanlı canlı kişilerdir ki benzerlerine gerçek hayatta kolayca rastlanabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

(I) Mozart'ın bir peri masalından farksız olan "Si­hirli flüt" ü, yönetmenin elinde daha da büyülü bir havaya kavuşmuş. (II) Bu operanın başlamasına bir ay kala bütün biletler satılmış. (III) Opera sah­nesine eski Mısır'ı düşündüren renkte dekorlar yerleştirilmiş. (IV) Bu dekorlarda tapınakların, piramitlerin görkemiyle fresklerin ayrıntılarındaki in­celik bir arada. (V) Kostümlerde de Mısır renklerinden oluşan soyut bir görüntü egemen,

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han­gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖSS 1992)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Genellikle kendi içimden gelen sese kulak vere­rek, herhangi bir kurala bağlanmadan, rahatça düşünür, yazarım. Bu tür bir çalışma bana bütün yorgunluğumu unutturur. Çünkü yalnız o zaman kendi gücümün, kendi yeteneklerimin ayrımına varırım. Her türlü bağın ve bağlantının dışında, özgürce davranırım. Böylece yazıma ve ya­ratıma içimden gelen sesin çizdiği biçimi verir, on­ları gönlümce, dilediğim gibi oluştururum.

Bu parçanın yazarı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

(ÖYS 1992)

A
Zor beğenen bir kişidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yapıtlarını kendi duygu ve düşünceleri doğrultusunda oluşturur.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yapıtlarının konusunu kendi gözlemlerinden çıkarır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başkalarıyla görüşüp tartışmaktan kaçınır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaratıcılığın, sürekli çalışmayı gerektirdiğini düşünür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Dil, başkalarının düşüncelerini, duygularını öğ­renmede temel araçlarımızdan biridir. Bu, kendi düşüncelerimiz için de geçerlidir. Çünkü düşüncelerimizi dilin toprağında oluşturur, geliş­tiririz. Geliştirdiğimiz düşünceleri de yine dilin yarımıyla başkalarına iletiriz. Böylece ...

Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

(ÖYS 1995)

A
hiçbir dil olduğu gibi kalmaz, gelişir ve değişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
dilin yapısı toplumsal yaşamın koşullarına göre biçimlenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
duygu ve düşüncelerin iletimi kendine özgü bir dil gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
dilin, düşünceyi oluşturan ve taşıyıp yayan bir araç olduğu söylenebilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
dillerin gelişimi toplumdan topluma değişiklik gösterir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Elbette düş kırıklıkları da yaşadım. Onları da yazıyorum ama yayımlamıyorum. Bu bakımdan, yayımlanan günlüklerim eksik sayılır. Ben onlarda yalnız güzel ilişkilerden söz ediyorum. Çünkü düş kırıklıklarını, kırgınlıkları yazacak olursam, onların altındaki nedenleri de açıklamam gerekecek. O zaman da bazı kişileri suçlamış olurum; bu suçla­maları yayımlamak istemem.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

(ÖYS 1995)

A
Kişisel sorunlarınızı öne çıkarmamak için mi bunlara günlüklerinizde değinmediniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Günlüklerinizin yaşamanızla sıkı sıkıya bağlantılı olmadığı doğru mu?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Günlüklerinizde acılara, kırgınlıklara ve incinmelere yer vermeyisiniz, bunları hiç tatmamış olmanızdan mı kaynaklanıyor?
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yaşadıklarınızı günlüklerinizde olduğu gibi yansıtsaydınız, yazdıklarınız, okur üzerinde nasıl bir etki uyandırırdı?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Günlüklerinizin eksik olması sizi rahatsız ediyor mu?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Şiirimizde Birinci Yeni akımı da İkinci Yeni akımı da kalıcı olamazdı. Nitekim olamadı da. Bir kere Birinci Yeni bize uzaktı. İkinci Yeni ise bir mo­daydı; konup göçtü. Göçmek zorundaydı, çünkü bizimle hiçbir bağı yoktu. Edebiyatımızın bir uzan­tısı, aşaması değildi. Fransız şiirine özenip Fran­sız şairlerini taklit ederek köksüz bir şiir çıkardılar ortaya. Her iki akımın günümüzde ayakta kalan temsilcileri ise şiirlerini geliştirip başka şiire yöneldikleri için unutulmadılar,

Bu   parçada,   sözü   edilen   akımlara   bağlı sanatçılar niçin eleştirilmektedir?

(ÖSS 1996)

A
Yabancı şairleri örnek aldıkları ve kendi edebiyatımızdan koptukları için
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şiirlerini günün akımlarına uygun bir çizgide oluşturdukları için
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Unutulmama amacıyla başka tür şiirlere yöneldikleri için
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yapıtlarında, edebiyatımızın temel kurallarına uymadıkları için
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendilerinden sonra gelenlere öncülük etmedikleri için
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

O, Türk edebiyatını çok iyi bilen, edebiyatımıza önemli katkıları olan şairleri, öykücü ve romancı­ları yakından tanıyan, onların ürünlerini ilgiyle iz­leyen bir yazardır. Gazeteciliğine karşın sanatçı kimliğini özenle korumasını bilmiştir. Edebi­yatımızın sorunlarını, olaylarını, kişilerini eski-yeni ayrımı yapmadan, sıcak ve çağdaş bir yak­laşımla ele alır. Bunu yaparken kati kuralların ve kuramların tutsağı olmaz. Kendi beğenisini temel ölçüt alır. Yazılarında özlü, açık, duru, yumuşak bir anlatımı vardır. Bu özellikleriyle "tam bir ede­biyat adamı" sayılır.

Bu parçada, sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1994)

A
Dünya edebiyatını yakından tanıdığına
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Edebi ürünleri izleyip değerlendirdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Özgün ve yoğun bir anlatımı olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Edebiyat alanında ürün veren sanatçıları yakından tanıdığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Edebiyatla ilgili konuları öznel bir yaklaşımla incelediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Çocukluğum Toroslardaki yaylalarda geçti. (II) Yayla hayatının kendine özgü, güzel yanlan ol­duğu kadar sıkıntılı yönleri de vardır. (III) Sanıyo­rum bu yüzden, suyu da ağacı da, suyla ve ağaçla haşır neşir olmayı da çok severim. (IV) İsveç'e her gidişimde bu kadar mutlu olmam da belki bundan. (V) Çünkü İsveç gerçekten suyu da ağacı da bol bir ülke.

Yukarıdaki     numaralanmış     cümlelerden hangisi anlatım akışını bozmaktadır?

(ÖYS 1995)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Ödül, her şeyden önce, yaptığınız işin onaylandı­ğını hissettiriyor. Sizi güldürüyor kendinize ve işi­nize olan güveninizi arttırıyor. Mesleğinizde sürekliliğinizi sağlıyor. Bir de size büyük bir so­rumluluk yüklüyor. Ancak kimi zaman da bunların tam tersi olabiliyor. Kişi ödülün mutluluğuyla sorumsuzca davranabiliyor.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

(ÖYS 1995)

A
Ödül almak mı yoksa alınan ödülün sorumluluğunu taşımak mı daha zordur?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sizce sanatçının tek amacı ödül kazanmak mıdır?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her yıl bir ödül almayı nasıl başardınız?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sizce ödülün işlevleri nelerdir?
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ödül almak için ne yapmak gerekir?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Nice kültürlü ya da öyle görünen kişiler vardır ki müzik dinlemeyi, dinlediklerini değerlendirmeyi tam olarak bilmezler. Bunun en somut göstergesi de değerlendirmeyi belirten alkıştır. Alkış, aslında o sanat yapıtına, o sanat yapıtını icra eden kişiyedir. Bizde ise alkışlama bir tür kibarlık, değerbilirlik gibi bol keseden dağıtılır sanatçılara. Böyle yapmakla başarılı ile başarısızı aynı kefeye koymuş oluruz. Doğal olarak alkışın da ayırıcı bir yanı kalmaz.

Bu parçada vurgulanmak istenen nedir?

(ÖYS 1995)

A
Müzik dinlerken uyulması gereken kuralların neler olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dinlenen bir müzik parçasının nasıl yorumlanacağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Müzikte yanlı değerlendirmeden kaçınmanın gerekliliği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alkışın işlevinin ne olması gerektiği
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Müziğin hangi gereksinmelerle dinlendiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.